Взаимосвязь психофизиологического состояния и специальной работоспособности квалифицированных спортсменок, специализирующихся в водном поло

Л. Я-Г. Шахлина, Н. А. Евпак

Анотація


Розглянуто зв’язок психофізіологічного стану та прояву швидкісних здібностей спортсменок-ватерполісток високого класу з урахуванням біологічної циклічності гормональних змін їхнього організму. Психофізіологічний стан оцінювали за показниками часу простої рухової реакції, за рівнем функціональної рухомості нервових процесів, складної зоровомоторної реакції, а також за кількістю помилок при диференціюванні подразників. Швидкісні можливості спортсменок-ватерполісток встановлювали за часом пропливання відрізків дистанції 25 м. Враховували ефективність виконання ватерпольного старту (з води) та пропливання 10 м, час проливання 15 м з ходу, рівень максимальної швидкості плавання при подоланні 25 м. Всі дослідження проводили, враховуючи фази менструального циклу спортсменок. Виявлено динаміку змін показників, а також на основі кореляційного аналізу доказано необхідність комплексного підходу в рішенні тренувальних і змагальних завдань у водному поло.


Ключові слова


психофізіологічний стан; спеціальна працездатність; спортсменки; ватерполістки; біологічна циклічність; плавання заданої дистанції

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Dаvydova V. Y. Water polo : teaching guide / V. Y. Davydova // Volgogradskaya GАFК. – Volgograd, 2001. – 42 p.

Zakharova А. N. Peculiarities of sensomotor pro­ cesses in female athletes with account for specialization / А. N. Zakharova, G. S. Lalayeva, L. V. Каpilevich // Теоriya i praktika fiz. kultury. – 2014. – N 11. – P. 30– 32.

Маkarenko N. V. Тhеоretical bases and methods of professional psychophysiological selection of military specialists / N. V. Маkarenko // SRI of problems of military medicine of Ukraine. – Кiev. – 1996. – P. 23– 182.

Soboleva Т. S. Female sport problems / Т. S. Soboleva // Sport. meditsina. – 2004.– N 1–2. – P. 11–20.

Sokha Т. Моrphofunctional features of female athletes in the aspect of sex dimorphism / Т. Sokha // Теоriya i praktika fiz. kultury. – 2001. – N 11. – P. 2–6.

Sports swimming: way to success : in 2 books: / edited by V. N. Platonov. – Кiev : Оlimpiyskaya literatura, – 2012. – P. 122–131.

Shakhlina L. Y-G. Меdico-biological bases of sports training of females / L. G. Shakhlina. – Кiev: Naukova dumka. – 2001. – 326 p.

Shakhlina L. Y-G. Psychophysiological state of elite female judokas at different phases of menstrual cycle / L. G. Shakhlina, М. А. Chistyakova // Lecheb. fiz. kultura i sport. meditsina. – 2013. – N 8. – P. 11–16.

Shakhlina L. Y-G. Peculiarities of functional adaptation of elite female athletes to high loads / L. G. Shakhlina // Sport. meditsina. – 2012. – N 1. – P. 20–30.

Frolova L. S. Influence of psychophysiological state of female handball players of different skill levek upon their fitness / L. S. Frolova, I. D. Glazyrin, V. А. Suprunovich // Fiz. vospitaniye studentov. – 2013. – N 3. – P. 72– 74.

Коrobeynikov G. V. Peculiarities of psychophysical states in highly skilled female handball players / G. V. Коrobeynikov, L. D. Коniaieva, G. V. Rossokha, К. R. Мuzmanian // Prykarpat. nats. un-t. Visn. Prykarpat. un-tu іm. V.Stefanykа. – Іvano-Frankivsk, 2007. – Iss. 5 – P. 78–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Давыдова В. Ю. Водное поло : учеб. пособие / В. Ю. Давыдова // Волгоградская ГАФК. – Волгоград, 2001. – 42 с.

Захарова А. Н. Особенности сенсомоторных процессов у спортсменок с учетом специализации / А. Н. Захарова, Г. С. Лалаева, Л. В. Капилевич // Теория и практика физ. культуры. – 2014. – No 11. – С. 30–32.

Макаренко Н. В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов / Н. В. Макаренко // НИИ проблем воен. медицины Украины. Воен. мед. акад. – К., 1996. – С. 23–182.

Соболева Т. С. Проблемы женского спорта / Т. С. Соболева // Спорт. медицина. – 2004.– No 1–2. – С.11–20.

Соха Т. Морфофункциональные особенности женщин-спортсменок в аспекте полового диморфизма / Т. Соха // Теория и практика физ. культуры. – 2001. – No 11. – С. 2–6.

Спортивное плавание : путь к успеху : в 2 кн.: / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимп. лит., – 2012. – С. 122–131.

Шахлина Л. Я-Г. Медико-биологические основы спор­тивной тренировки женщин / Л. Г. Шахлина. – К. : – Наук. думка. – 2001. – 326 с.

Шахлина Л. Я-Г. Психофизиологическое состояние спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в дзюдо, в разные фазы менструального цикла / Л. Я-Г. Шахлина, М. А. Чистякова // Лечеб. физ. культура и спорт. медицина. – 2013. – No 8. – С. 11–16.

Шахлина Л. Я-Г. Особенности функциональной адаптации организма спортсменок высокой квалификации к большим физическим нагрузкам / Л. Я-Г. Шахлина // Спорт. медицина. – 2012. – No 1. – С. 20–30.

Фролова Л. С. Влияние психофизиологического состояния гандболисток разной квалификации на их подготовленность / Л. С. Фролова, И. Д. Глазырин, В. А. Супрунович // Физ. воспитание студентов. – 2013. – No 3. – С. 72–74.

Коробейніков Г. В. Особливості психофізичних станів у гандболісток високої кваліфікації / Г. В. Коробейніков, Л. Д. Коняєва, Г. В. Россоха, К. Р. Музманян // Прикарпат. нац. ун-т. Вісн. Прикарпат. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 5 – С. 78–84.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com