Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Текст обсягом 10 і більше сторінок формату А4, редактор WORD (MS Word 2003, 2007) або RTF. Шрифт Times New Roman, кегль 14 (таблиці – кегль 10), абзацний відступ 1,23, інтервал 1,5, поля з усіх боків 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова.
 • Діаграми (бажано кольорові), рисунки, формули, схеми виконувати з можливістю редагування в WORD, Excel (шрифт Times New Roman, кегль 10) або у вигляді окремих файлів у форматі jpg (роздільна здатність 300×300 dpi). Фор- мули створюються із використанням відповідних редакторів: МаthТуре Equation, MathMagic Pro Equation, Місrosoft Equation.
 • Таблиці та рисунки разом з підписами до них друкуються на окремих сторінках, у тексті (на окремому рядку після абзацного відступу) вказується місце їхнього розташування.
 • Список використаної літератури надається в алфавітному порядку, посилання в тексті наводять цифрами у квадратних дужках [5, 7, 9, 19]. Рекомендується використовувати посилання на статті, які були раніше опубліковані у журналі «Спортивна медицина».
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • СТРУКТУРА СТАТТІ: Індекс УДК.

 • Назва статті.
 • П. І. Б. автора(ів). У співавторстві з аспірантом науковий керівник ставиться першим!
 • Повна назва організації.
 • Резюме двома мовами (укр., англ.), тексти їхні повинні мати однаковий зміст. Обсяг кожного резюме – 1100–2300 знаків із пробілами. Навести переклад українською, російською та англійською мовами: назви статті, автора (ів), місце виконання роботи. Структура резюме: Мета. Методи. Результати. Висновки. Структура резюме англійською мовою: Aim. Methods. Result. Conclusion. Для зарубіжних авторів переклад українською мовою виконує редакція.
 • Ключові слова трьома мовами: (3–8 слів).
 • Вступ (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття).
 • Зв’язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.
  • Зв’язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.
  • Мета роботи.   
 • Мета роботи.
 • Методи і організація дослідження (кількість учасників і їх вік, умови проведення дослідження та ін.; обов’язковим є посилання на відповідність принципам біоетики).
 • Висновки.
 • Перспективи подальших досліджень.
 • Рекомендації (на розгляд автора).
 • Література (15–30) в алфавітному порядку відповідно до Міждержавного стандарту ГОСТ 7.1–2003.
 • References – той самий список літератури, поданий латиницею:
  • прізвища авторів, назви видавництв, журналів (книг, інших друкованих праць) – транслітерацією;
  • назви статей – у перекладі англійською мовою;
  • в кінці посилання – вказати мову оригіналу цитованої роботи (in Ukrainian, in Russian та ін.);
  • з відміткою (у дужках) для статей кирилицею;
  • посилання на іноземні публікації, що подані у списку «Літератури» латиницею, повністю повторюються.
  • References надається у стандарті бібліографічних посилань АРА – American Physiological Association (5 thed).

  У кінці статті на окремій сторінці подаються відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами (не включається у загальний обсяг статті): прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор, контактні телефони, факс, е-mail, поштовий індекс та адресу, ORCID номера (бажано мати реєстрацію автора).

1. Категорії статей.

Редакція приймає до друку:

масштабні оригінальні емпіричні і теоретичні наукові статті (обсяг 10–15 сторінок комп’ютерного набору). Емпіричні статті мають бути написані коротко, використовуючи науковий формат (текст роботи, таблиці, рисунки, перелік джерел літератури). Теоретичні роботи повинні спиратися на сучасну наявну наукову літературу і критично аналізувати вибрані моделі та/або теорії, або тільки уявлення емпіричних результатів, якщо вони безпосередньо пов’язані з теорією. оглядової статті (20–25 сторінок), в яких критично оцінено матеріали, які вже були опубліковані. Метою оглядової статті є аналіз, оцінка та синтез сучасних знань, а не просто відтворення того, що вже відомо.

Оглядові статті передбачають такі розділи: визначення проблеми, аналіз попередніх досліджень, пояснення предмета, суперечностей, проблем і пропозицій для подальших досліджень. В журналі можуть бути опубліковані також описання складних і неординарних випадків з практики спортивного лікаря, методичні матеріали (обсяг 1–3 сторінки та не більше одного-двох повідомлень у номері, подається у довільній формі), а також рецензії на нові книги; наукову хроніку.

Основні напрями, з яких приймаються статті до друку:

 • сучасні проблеми спортивної медицини;
 • передпатологічні стани у спортсменів: профілактика, діагностика;
 • медико-біологічні проблеми спорту вищих досягнень;
 • спортивне харчування, його специфіка;
 • спортивна фармакологія;
 • медико-біологічні проблеми оздоровчої рухової активності;
 • спортивна травматологія, фактори ризику спортивних травм, їх профілактика;
 • проблеми медичної і фізичної реабілітації;
 • нові напрями і технології у спортивній медицині;
 • анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій;
 • наукова інформація;
 • фізична терапія та ерготерапія.

Статті в журналі друкуються українською або англійською мовою.

2. Умови опублікування статті:

 • Стаття повинна бути актуальною, вирізнятися новизною, містити постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором, висновки.
 • Відповідати правилам оформлення.

Представляючи статтю для публікації, автор (автори) тим самим:

 • висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
 • погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів і стандартів СОРЕ за принципами етики наукових публікацій.

3. Супровідні документи до статті:

 • заява від імені автора (авторів ) на ім’я головного редактора журналу про публікацію статті;
 • для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук – рекомендацію, підписану особою, яка має вчений ступінь, завірену печаткою установи. У рекомендації відбивається актуальність проблеми, що розкривається, оцінюється науковий рівень представленого матеріалу і робляться висновки про можливість опублікування статті в журналі.

Текст статті повинен бути ретельно вичитаний і підписаний автором, який несе повну відповідальність за науковий рівень опублікованого матеріалу.

Автор подає один варіант рукопису статті завіреного особистим підписом у друкованому вигляді особисто або надсилає поштою на адресу редакції журналу, а також на електронну адресу: sportmedkafedra@gmail.com

Листування з авторами – виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття або відхилення статті надсилається автору після рецензування її членами редколегії.

Розширену інформацію стосовно підготовки статей, умови їх рецензування та розгляду представлено на сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України (http://www.uni-sport.edu.ua) в розділі «наукова робота» підрозділі «науково-теоретичні видання НУФВСУ».