Визначення функціональної залежності між надмірною вагою та мірою перенавантаження колінних суглобів у жінок з гоналгіями

Основний зміст сторінки статті

Ірина Жарова
Володимир Скочко
Ольга Кучерява

Анотація

Резюме. Стаття присвячена виявленню функціональної залежності між відсотковими по-
казниками перевантаження колінних суглобів та надмірною вагою тіла жінок з неспецифіч-
ним болем у колінних суглобах (гоналгіями) на основі параметричного аналізу формул, що
описують відповідні відсоткові показники. Мета. Визначення безпосередніх прямої й зво-
ротної функціональних залежностей між відсотковим показником перенавантаження колін-
них суглобів (λ) та відсотковим показник надмірної ваги (α) без використання значень ваги
жирової тканини (Q) та кістково-м’язової маси тіла (P) з метою спрощення розрахунків та
подальшого аналізу динаміки загострення гоналгій, а також для оцінювання ефективності
обраного підходу для вдосконалення програм фізичної терапії. Методи. Параметричний та
математичний аналіз; біоімпедансний аналіз складу тіла. Результати. В процесі виконання
дослідження залежності між показниками λ та α було з’ясовано, що обидва параметри є
функціями від ваги жирової тканини Q та кістково-м’язової маси тіла P. Це дало підставу
розглядати показники λ та α як параметрично задані функції, що мають спільні параме-
три варіювання (тобто Q та P). Оскільки в обох функціях однакова кількість параметрів
варіювання, було виконано вилучення відповідних параметрів із подальшим зв’язуванням
показників λ та α у єдину пряму функціональну залежність λ = f(α) та навпаки – α = f(λ).
Такі функціональні залежності дозволяють без зайвих експериментальних даних та значної
кількості вимірювань проаналізувати міру перенавантаження колінних суглобів у жінок із
надмірною вагою, враховуючи лише відсоток жирової тканини у їхньому тілі (незалежно від
загальної маси тіла). Початково одержана функція вказувала на те, що характер розвитку
перенавантаження колінних суглобів жінок зі збільшенням надмірної ваги є типовим, й не
давав можливості простежувати, яким саме чином вік та стан організму обстежуваних осіб
впливає на перебіг розвитку гоналгій. Відтак функції λ = f(α) та α = f(λ) було модифіковано
таким чином, щоб вони враховували вікові особливості та менструальний цикл жінок, зважа-
ючи на те що нормальний відсотковий вміст жирових тканин у тілі α0 може варіювати в пев-
них загальноприйнятих межах. Одержані функціональні залежності між відсотковим вмістом
жирових тканин у тілі α та мірою перенавантаження колінних суглобів λ у жінок з надмірною
вагою демонструють невтішну динаміку зростання небезпеки загострення гоналгій зі збіль-
шенням вмісту жирових тканин у тілі, особливо з віком. Ці залежності з математичної точки
зору обґрунтовують важливість оперативного реагування на збільшення ваги тіла у жінок
старшого віку й можуть використовуватися під час підбору або регулювання інтенсивності
фізичних навантажень і розробки програм із фізичної терапії, спрямованої на зміцнення
м’язів та покращення функціонального складу тіла.
Ключові слова: параметричний аналіз, математичний аналіз, зв’язування параметрів функ-
ції, біоімпедансний метод, надмірна вага, колінний суглоб, інтерпретаційна фізико-матема-
тична модель, опорно-руховий апарат, гоналгія, фізична терапія.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті