Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з патологією гепатобіліарної системи

Основний зміст сторінки статті

В. Клапчук
Н. Марюхніч
Т. Фоменко

Анотація

Мета. Науково обґрунтувати, розробити і визначити ефективність комплексної
програми фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з патологією
гепатобіліарної системи.
Методи. Розрахунок індексу Робінсона (подвійного добутку) для оцінки обмінно-енергетичних процесів в міокарді; розрахунок адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи, вегетативного індексу Кердо, експіраторного гіпоксичного індексу, інтенсивності болю за допомогою візуально-аналогової шкали ВАШ та психоемоційного стану за тестом САН.
Результати. Обстежено 20 осіб віком від 36 до 60 років (з них 10 жінок і 10 чоловіків) з діагнозом бронхіальна астма і супутніми патологіями гепатобіліарної системи. У
реабілітаційному комплексі використано лікувальну гімнастику, яка відрізнялась поєднанням
спеціальних фізичних вправ для бронхіальної астми та патології гепатобіліарної системи,
способи вольового керування диханням для профілактики та купірування бронхоспазму,
сегментарно-рефлекторний та точковий масаж, фізіотерапію, дієтотерапію.
Висновки. Під впливом проведеного курсу фізичної реабілітації у експериментальній групі достовірно покращились показники психологічного тесту САН (з 40,2 ± 1,89 до 49,5 ± 2,01 ум. од.; р < 0,01), за шкалою інтенсивності болю ВАШ (з 60,9 ± 2,12 % до 45,6 ± 2,3 %; p < 0,001), адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи (з 3,2 ± 0,16 до 2,8 ± 0,14 балів; p < 0,05), а також індексу Робінсона (з 101,4 ± 3,4 до 93,2 ± 2,46 ум. од.; p < 0,05) та експіраторного гіпоксичного індексу (з 3,42 ± 0,17 до 2,60 ± 014 ум. од.; р < 0,01). Досліджені показники функціональних резервів організму хворих на бронхіальну астму, яка поєднується з патологією гепатобіліарної системи, у основній групі кращі, ніж у контрольній. В основній групі
було виявлено більш суттєвий реабілітаційний єфект, що доказує ефективність та переваги
розробленої реабілітаційної програми і дозволяє рекомендувати її до впровадження.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

В. Клапчук, Національний університет «Запорізька політехніка»

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Запорізька політехніка»

Н. Марюхніч, Національний університет «Запорізька політехніка»

Кандидат медичних наук, старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету «Запорізька політехніка»

Т. Фоменко, Національний університет «Запорізька політехніка»

Магістр з фізичної реабілітації Національного університету «Запорізька політехніка»

Посилання

Афанасьєва ОВ, Євдокімов ЄІ. Застосування індексу Кердо в пра-

ктиці фізичного реабілітолога [Application of the Kerdo index in the practice

of physical rehabilitation]. Проблеми фізичного виховання і спорту.

; 4: 23-6.

Банди Солонго. Состояние функции печени, перекисного окис-

ления липидов и антиоксидантной защиты у больных аспириновой

астмой [The state of liver function, lipid peroxidation and antioxidant

defense in patients with aspirin asthma] [автореферат]. Барнаул; 2004. 28 с.

Белова АН, Щепетова ОН. Шкалы, тесты и опросники в меди-

цинской реабилитации [Scales, tests and questionnaires in medical

rehabilitation]. Москва: Антидор; 2002: С. 252-3.

Гунина Лариса. Бронхиальная астма физического напряжения:

проблемы профилактики и требования WADA [Exercise Bronchial Asthma:

Prevention Problems and WADA Requirements]. Наука в олимпийском

спорте. 2016; 2: 51-6.

Ефимова НЮ. Функциональное состояние печени у больных

аспириновой бронхиальной астмой [Functional state of the liver in

patients with aspirin bronchial asthma] [автореферат]. 1994. 22 с.

Курбанова ОМ. Бронхоспазм, вызванный физической нагруз-

кой: особенности течения и терапевтические подходы [Exercise-induced

bronchospasm: course features and therapeutic approaches]. Астма и ал-

лергия. 2018; 1: 17-21.

Молостова ТН. Особенности назначения терапии бронхиальной

астмы у спортсменов. [Features of the appointment of therapy for bronchial

asthma in athletes]. Астма и аллергия. 2018; 4: 7-12.

Берестень НФ, Сандриков ВА, Федорова СИ, редакторы. Функ-

циональная диагностика [Functional Diagnostics] (национальное ру-

ководство).Изд.группа «ГЭОТАР-Медиа»; 2019. 784 с.

Гланц Стентон. Медико-биологическая статистика [Biomedical statistics];

пер. с англ. Москва: Практика; 1999. 459 с.

Cowie RL, Conley DP, Underwood MF, еt al. A randomised cont rolled

trial of the Buteyko technique as an adjunct to conventional management of

asthma. Respir Med. 2008; 102 (5).