Оцінювання фізичного стану дітей 5–6 років, які займаються оздоровчим фітнесом з елементами спортивних танців

Основний зміст сторінки статті

О. Андрєєва
А. Чеверда

Анотація

Мета. Оцінити показники фізичного стану дітей 5–6 років як основи розробки оздо-
ровчих фітнес-занять з елементами спортивних танців.
Матеріал і методи. Досліджено 65 дітей 5–6 років. Здійснено аналіз даних антропометричних показників. Використано педагогічні, емпіричні, інструментальні методи дослідження та проведено статистичну обробку емпіричних даних.
Результати. Обґрунтовано та проаналізовано вплив оздоровчих фітнес-занять з елементами спортивних танців на рівень фізичного стану дітей 5–6 років, встановлено їх функціональний стан. Визначено, що нормальне співвідношення маси й довжини тіла дітей у більшості випадків властиве для дітей 6 років, натомість у 5 років вони характеризуються недостатньоюмасою тіла. Виявлено, що діти 5–6 років, які займаються спортивними танцями, мали мезоморфний тип тілобудови, нормальну або знижену масу тіла, вирізнялися дещо завузькою грудною кліткою і не мали статистично значущих відмінностей між показниками фізичного розвитку залежно від статі.
Висновки. Результати педагогічного дослідження підтвердили, що у цілому заняття спортивними танцями мали позитивний вплив на рівень фізичного стану дітей 5–6 років.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

О. Андрєєва, НУФВСУ

Завідувач кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації НУФВСУ

А. Чеверда, НУФВСУ

Викладач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації НУФВСУ

Посилання

Бланин АА. Становление физических качеств дошкольников в зависимости от их двигательной активности и соматотипа [The formation of physical qualities of preschoolers depending on their physical activity and somatotype] [Дисертация]. Малаховка; 2000. 157 с.

Воронцова ИЛ, Прокопьев НЯ, Колунин ЕТ. Оценка физического развития методом индексов мальчиков периода второго детства г. Тюмени с нарушением прикуса и дефектами речи на начальном этапе занятий спортом [Assessment of physical development by the method of indexes of boys from the second childhood of Tyumen with malocclusion and speech defects at the initial stage of playing sports]. Молодой ученый. 2014; 5: 132-7. – URL https://moluch.ru/archive/64/9508/

Дворкина HH, Дворкин ЛС, Куприна НК. Здоровьесберегающие игровые технологии в процессе развития физических способностей и мышления детей старшего дошкольного возраста [Health-saving gaming technologies in the development of physical abilities and thinking of older preschool children]. Научно-практический журнал «Здоровьесберегаю-

щее образование». 2012; 3 (23): 111-6.

Жук Г, Хабінець Т. Вплив занять аквафітнесом на функціональний стан дітей молодшого шкільного віку [Infl uence of aqua fi tness classes on the functional status of young school children]. Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернівці, 6–7 квіт.

р.) МОНУ, Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича,Чернівецьке обласне відділення НОК України. Чернівці; 2016. 29-34.

Назарова Е В, Кузмичев ЮГ, Жукова ЕА. Динамика показателей длины и массы тела детей дошкольного возраста [Dynamics of indicators of length and body weight of preschool children]. Педиатрия. 2014; 93, 1: 128-33.

Назмутдинова ВИ, Журавлева-Ярцева АА, Прокопьев НЯ. Некоторые показатели индексной оценки физического развития детей дошкольного возраста Нижнетавдинского района Тюменской области [Some indicators of the index assessment of the physical development of preschool children in the Nizhnetavdinsky district of the Tyumen region]. Молодой ученый. 2014; 20: 59-61. – URL https://moluch.ru/archive/79/14094/

Медведев ДВ. Физиологические факторы, определяющие физическую работоспособность человека в процессе многолетней адаптации к специфической мышечной деятельности [Physiological factors determining the physical performance of a person in the process of many years of adaptation to specifi c muscle activity]. Автореферат. Москва, 2007. 24 с.

Мониторинг роста и развития детей 5 лет [Monitoring the growth and development of children 5 years old]. Руководство ВОЗ/ЮНИСЕФ. Ташкент, 2013. 184 с.

Семененко В. Вплив диференційованого застосування загартовуючих процедур на рівень фізичного стану молодших школярів [Infl uence of differentiated application of tempering procedures on the level of physical condition of younger students]. Молода спортивна наука України: 10 років (1996–2006) : збірник наукових праць з галузі фіз. культури та

спорту: періодичне видання. Львів : Українські технології; 2006; 10, 1: 80-4.

Слугина МА, Слугин ВА. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека в покое и при на80 грузках [Assessment of the functional state of the human cardiovascular system at rest and during exercise]. Лечебная физкультура и массаж. 2004;

, 1: 14-20.

Солодков AC, Сологуб ЕБ. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Human physiology. The total. Athletic. Age]. – 2-е изд. – Изд-во: Олимпия Пресс; 2005. 528 с.

Фомин HA. Физическое воспитание детей дошкольного возраста на основе сюжетно-ролевой ритмической гимнастики [Physical education of preschool children on the basis of subject-role rhythmic gymnastics]. Монография. Волгоград: Издатель; 2004. 210 с.

Футорний С, Носова Н, Коломієць Т. Сучасні технології, які використовуються в процесі фізичного виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку [Modern technologies used in the process of physical education and rehabilitation in disorders of posture and fl at feet in older preschool children]. Слобожанський

науково-спортивний вісник. 2017; 5(61): 104-9.

Футорний С, Носова Н, Коломієць Т. Особливості функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі [Features of functional disorders of the musculoskeletal system of older preschool children at the present stage]. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2017; 8 (90): 58-62.

Ханкелдиева ХК, Абдуллаева МЭ, Тожибоев ТТ. Индексовые значения антропометрии у детей с бронхиальной астмой [Index values of anthropometry in children with bronchial asthma]. Молодой ученый. 2017; 25: 200-202. – URL https://moluch.ru/archive/159/44925/