Комплексна фізична та психоемоційна підготовка жінок до пологів з ризиком переношування

Основний зміст сторінки статті

Т. Коваленко

Анотація

Мета. Розробити комплексну програму фізичної та психологічної реабілітації у комплексній підготовці жінок до пологів із ризиком переношування.
Методи. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури, ретроспективний аналіз пологів у жінок з переношуванням за останні п ять років за матеріалами акушерських клінік ДУ «ІПАГ ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України». Наявність та вираженість токофобії вивчали
за допомогою тесту «Тест відносин вагітної І. В. Добрякова», який дозволяє сприймати
вагітність як єдність організму та особистості. Даний тест вміщує три блоки тверджень,
які відображають: а) ставлення жінки до себе вагітної; б) ставлення жінки до формуючої
системи «мати–дитя»; в) ставлення вагітної до того, як до неї ставляться оточуючі. У
кожному блоці є три розділи, в яких є шкала з різними поняттями, які відображають п’ять
різних типів психологічного компонента гестаційної домінанти (ПКГД), яка є сукупністю
механізмів психічної саморегуляції, які з’являються у жінки при настанні вагітності та
спрямовані на збереження сприятливих умов для розвитку майбутньої дитини, а також
на формування відповідного ставлення жінки до своєї вагітності.
Результати. Обстежено 51 жінку: до I групи (основна) віднесено жінок групи ризику щодо переношування, які отримували розроблену програму реабілітації (n = 22); до II групи (порівняння) увійшли жінки групи ризику щодо переношування без проведення реабілітаційних заходів (n = 18); до III групи увійшли жінки з фізіологічним перебігом вагітності (n = 11). Встановлено, що вагітні із низьким рівнем психологічного компоненту гестаційної домінанти та високим рівнем тривожності становлять групу ризику щодо розвитку ускладнень під час пологів. Обґрунтовано доцільність включення до системи антенатального нагляду комплексної фізичної та психоемоційної підготовки до пологів жінкам з ризиком переношування з метою своєчасного позитивного закінчення вагітності та народження дітей без ознак переношування з високою оцінкою за шкалою Апгар.
Висновки. Зазначено, що до комплексу допологової підготовки жінок із ризиком переношування необхідно включати лікувально-фізичні вправи, прогулянки, поєднувати аутотренінг і релаксацію, дихальну гімнастику з метою підвищення самооцінки, формування навичок самоконтролю, а також зниження частоти перинатальних ускладнень. Отримані результати дозволяють рекомендувати запропонований реабілітаційний комплекс для впровадження в практику фізичної та реабілітаційної медицини.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті

Посилання

Про затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги

«Переношена вагітність» [About approval of the clinical protocol on obstetric

care «Post-term Pregnancy»]. Наказ МОЗ України № 901 від 27.12.1006.

Чернуха Е.А. Переношенная и пролонгированная беремен-

ность [Post-term pregnancy and prolonged pregnancy].– Москва. – 2007. –

С. 17-9.

Жабченко ИА, Яремко АЕ, Коваленко ТН. Современный взгляд

на перенашивание и пролонгирование беременности [A modern look at

post-term pregnancy and prolongation of pregnancy]. Здоров’я України. Гі-

некологія. Акушерство. Репродуктологія (тематичний номер). 2014;

: 16-7.

Стрижаков АН, Игнатко ИВ, Тимохина ЕВ, Рыбин МВ. Переношен-

ная беременность [Post-term pregnancy]. – Москва: Издательский дом

«Династия»; 2006. 145 с.

Яремко ГЄ, Жабченко ІА, Коваленко ТМ. Ретроспективна оцінка

факторів ризику розвитку переношеної вагітності [Retrospective assessment

of the risk factors for the development of a post-term pregnancy]. Жіно-

чий лікар. 2014; (51): 40-1.

Billert H. Tokophobia – a multidisciplinary problem. Ginekol Pol. 2007.

Oct; 78(10):807-11.

Arfaie K, Nahidi F, Simbar M, Bakhtiari M. The role of fear of childbirth

in pregnancy related anxiety in Iranian women: a qualitative research. Electron

Physician. 2017 Feb 25; 9(2):3733-40.

Molgora S, Fenaroli V, Prino LE, Rollè L, Sechi C. Fear of childbirth

in primiparous Italian pregnant women: The role of anxiety, depression, and

couple adjustment. Women Birth. 2018 Apr; 31(2):117-23.

Demšar K, Svetina M, Verdenik I, Tul N, Blickstein I, Globevnik Velikonja

V. Tokophobia (fearofchildbirth): prevalence and riskfactors. J Perinat

Med. 2018 Feb 23;46(2):151-4.

Астахов ВМ, Бацилева ОВ, Пузь ИВ. Психодиагностика в репро-

дуктивной медицине [Текст] [Psychodiagnostics in Reproductive Medicine

[Text].– Винница: ООО «Нилан-ЛТД», 2016. – 380 с. ISBN 978-966-924-326-3

Брутман ВИ, Филиппова ГГ, Хамитова ИЮ. Методики изучения

психологического состояния женщин во время беременности и после

родов [Methods for studying the psychological state of women during pregnancy

and after childbirth] // Вопросы психологи: издается с 1995 года / Ред.

ЕВ. Щедрина. 2002; май-июнь 2002: 110-8.

Ліщенко ІС. Особливості перебігу вагітності у жінок з пролонго-

ваною та переношеною вагітністю (Дані ретроспективного аналізу) [Peculiarities

of pregnancy in women with prolonged and post-term pregnancy].

Здоровье женщины. 2019; 2 (138): 61-6.