Екологічна епідеміологія як новітній напрям спортивної медицини

Основний зміст сторінки статті

Олег Циганенко
Наталія Склярова

Анотація

Мета. Визначити основні положення екологічної епідеміології як новітнього напряму спортивної медицини.
Методи. Теоретичний аналіз наукової літератури: узагальнення, синтез, формалізація, абстрагування.
Результати. Запропоновано основні положення екологічної епідеміології спорту: предмет досліджень, її специфіка як науки, мета, завдання, принципи та правила. Розглянуто перспективи викладання екологічної епідеміології спорту як дисципліни у закладах вищої освіти з фізичної культури і спорту.
Зроблено висновки, що екологічна епідеміологія спорту може розглядатися як нова галузева еколого-епідеміологічна наука, так і новітній напрямок спортивної медицини.
Визначено основні принципи та правила екологічної епідеміології спорту, її завдання та
місце серед інших галузевих екологічних та медичних наук, таких, як екогігієна фізичної
культури і спорту, спортивна медицина, екологія спорту.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олег Циганенко, НУФВСУ

Професор кафедри спортивної медицини НУФВСУ

Наталія Склярова, НУФВСУ

Старший викладач кафедри спортивної медицини НУФВСУ

Посилання

Абросимова ОВ, Тихомирова ЕИ. Экологическая эпидемиология

[Environmental epidemiology]: учеб. пособие. Саратов: СГТУ; 2009. 44 с.

Андрейчин АМ, Василишин ЗП, Виноград НО. Епідеміологія [Epidemiology]:

підручн. За ред. ІП Колесникової. Вінниця: Нова книга. 2012.

с.

Бойцов СА. Актуальные направления и новые данные в

эпидемиологии и профилактике неинфекционных заболеваний [Actual

trends and new data in the epidemiology and prevention of noncommunicable

diseases]. Терапевтический архив. 2016; №88(1): 4-10.

Бортниковский ВН, Карташова НВ, Мамчич ЛП, Климович СВ.

Экологическая медицина [Environmental medicine]: учеб. пособие. Минск:

Инфра М. Новое знание; 2015. 185 с.

Виноград НА, Василишин ЗП, Козак ЛП. Спеціальна епідеміологія

[Special Epidemiology]: підруч. Київ: Медицина. 2018. 368 с.

Волошина НО, Лазебна ОМ, Покась ВП. Екологічна епідеміологія

та епізоотологія [Environmental epidemiology and epizootology]: навчаль-

но-метод. посібн. Київ: НПУ ім. М.П Драгоманова, 2015. 233 с.

Волошина НО, Лазебна ОМ, Калінкін ІВ. Удосконалення підготовки

екологів в аспекті епідеміологічних проблем сучасності [Improvement of

training of ecologists in the aspect of epidemiological problems of the present].

Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер. 20 Біологія. 2015; 6: С. 189-

Гудима С, Перепелиця О, Шевчук Л. Особливості впливу чинників

середовища на здоров’я спортсмена [Features of the infl uence of environmental

factors on the health of the athlete]. Фізична культура, спорт та

здоров’я нації: зб. наков. пр. Гол. редактор В. М Костюкевич. 2016 (1). 467-

Дубровский ВИ, Рахманин ЮА, Разумов АН. Экогигиена

физической культуры и спорта [Ecohygiene of physical culture and sport].

Москва: Владос; 2008. 472 с.

Захарченко МП, Щербук ЮА, Москаленко ВФ. Современные

проблемы экологической гигиены [Modern problems of environmental hygiene].

Монография. Санкт-Петербург – Киев: Крисмас;. 2008. 472 с.

Імас ЄВ, Циганенко ОІ, Футорний СМ, Ярмолюк ОВ. Екологія

спорту [Ecology of sport]. Монографія. Київ: Олімп. л-ра; 2018. 256 с.

Журавлев ЭА, Мукминов МН. Экологическая эпидемиология [Environmental

epidemiology]: учебн. пособ. Казань: Казанский университет. 2011. 64 с.

Калинкин ЛА, Емельянов БА, Федосеев ВГ, Коротаев НА. Эко-

лого-эпидемиологические аспекты спортивной деятельности [Ecological

and epidemiological aspects of sports]. Вестник спортивной науки. 2006;

: 27-31.

Каспійцева ВЮ. Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на

регіональному рівні [Assessment and forecast of air quality at the regional

level]. [Автореферат] Дніпро, 2017. 22 с.

Кліменко МО, Петрук ВГ, Мокін МБ, Вознюк МН. Методологія та

організація наукових досліджень (екологія) [Research metho dology and organization

(ecology)]: підручник Херсон: Олді плюс; 2012. 474 с.

Королев АА. Медицинская экология [Medical ecology]: учебник

Москва: Академия; 2014. 208 с.

Ксенофонтова ОЮ, Абросимова ОВ, Анохина ТВ, Тихомирова ЕИ.

Экологическая эпидемиология [Environmental epidemiology]: учеб.-мето-

дич. пособие. Саратов: СГУ; 2009. 44 с.

Куленинков ОС. Медицина спорта высших достижений [Medicine

of sport of higher achievements]. Моногафия. Москва: Спорт; 2019. 320 с.

Лехан ВМ, Вороненко ЮВ, Максименко ОП. Епідеміологічні

методи вивчення неінфекційних захворювань [Epidemiological methods

of studying noncommunicable diseases]: навч. посібник. Дніпропетровськ:

АРТ-Прес; 2004. 184 с.

Мазур ЕИ. Эпидемиология спортивного травматизма в аспекте

медицинской реабилитации [Epidemiology of sports injuries in the aspect of

medical rehabilitation]. Медицинские новости. 2012; 11: 45-50.

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни

«Громадське здоров’я з основами епідеміології» [Guidelines for practical

classes in the discipline «Public health with the basics of epidemiology»]. Укл.

Миронюк ІС, Брич ВВ. Ужгород: ЗНУ. 2018; 58 с.

Устінов ОВ. Стратегія формування здоров’я населення:

європейський підхід до українських реалій [Strategy for shaping public

health: A European approach to Ukrainian realities]. Український медичний

часопис. 2011. 6(86): 1-4. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://

www. com. ua.

Олейникова ЕВ. Экологическая эпидемиология – научно-

практическое направление в диагностике и экспертизе эколого-

зависимой патологии [Environmental epidemiology – scientifi c and practical

direction in the diagnosis and examination of ecological – dependent pathology].

[диссертация]. СПб. 2009. 382 с.

Привалова ЛИ. Экологическая эпидемиология: принципы, методы

применение [Environmental epidemiology: principles, methods of application]:

учеб.-метод. пособие. Екатеринбург: Медицинский науч. центр охраны

здоровья рабочих промышленных предприятий. 2003; 277 с.

Ревич БА, Авалиани СЛ, Тихонов ГИ. Экологическая эпиде-

миология [Environmental epidemiology]. Учебник под ред. БА Ревич.

Москва: Академия; 2004. 384 с.

Циганенко ОІ, Уряднікова ІВ, Склярова НА. Екологічне здоров’я

спортсменів: проблеми та шляхи вирішення [Athletes’ environmental health:

problems and solutions]. Спортивна медицина і фізична реабілітація.

; 1: 28-35.

Berdeus MG. Sports ecological education and ecological sports. Modern

Olympic sports for all. Warsaw; 2002. P. 236-237.

International Society for Enviromental Epidemiology (ISSEE).

[Електронний ресурс]. Джерело доступу: http: www. іseepi. оrg., 2019.

Malchow H, Petrovskii VS, Venturino E. Spatiotemporal Patterns

Ecology and Epidemiology: Theory Models and Simulation. USA: CRC – Press.

Series: Matematical and Computational Biology, 2019; 464 p.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають