Оцінка функціональної підготовленості підлітків 11–12 років за показниками аеробної й анаеробної продуктивності

Основний зміст сторінки статті

Ю. Фурман
О. Брезденюк
В. Мірошніченко

Анотація

Мета. Встановити стандарти оцінки функціональної підготовленості підлітків 11–12 років.
Методи. Педагогічний експеримент із використанням велоергометрії, пульсометрії,
сфігмоманометрії, хронометрії; методи математичної статистики. Досліджено показники
аеробної й анаеробної продуктивності 1417 підлітків 11–12 років. Створено стандарти
функціональної підготовленості на основі середніх арифметичних та середніх квадратичних
відхилень показників максимального споживання кисню і максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 10 с (ВАнТ10), 30 с (ВАнТ30), за 1 хв (МКЗР).
Результати. Розроблено критерії функціональної підготовленості за рівнями: «середній»;
«вище середнього»; «нижче середнього»; «високий»; «низький»; «дуже високий»; «дуже низький». За середній рівень взяли діапазон похибки середнього квадратичного відхилення
від середнього арифметичного варіаційного ряду значень дослідженого нами контингенту. На основі даних, отриманих експериментальним шляхом розробили критерії оцінки аеробної і анаеробної продуктивності дівчат і хлопців віком 11–12 років.
Висновки. Стандарти функціональної підготовленості слід розробляти за середнім значенням показника, отриманого в результаті обстеження великої кількості осіб однорідного контингенту.
Розроблені стандарти охоплюють увесь спектр функціональної підготовленості підлітків 11–12
років.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті

Посилання

Апанасенко ГЛ, Попова ЛА, Магльований АВ. Санологія (медич-

ні аспекти валеології) [Sanology (medical aspects of valeology)]: підручник

для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Львів:

Кварт; 2011. 303 с.

Брезденюк О. Аеробні можливості студентів 17–21 року з різним

компонентним складом маси тіла [Aerobic capacities of students aged 17-21

years with different body mass constitution]. Фізична активність, здоров’я і

спорт. 2014; 1(15): 9-18.

Дуло ОА, Фурман ЮМ. Порівняльна характеристика аеробної про-

дуктивності дівчат з різним соматотипом, які проживають у гірських та ни-

зинних районах Закарпаття [Comparative characteristics of aerobic productivity

of girls with different somatotype residing at high altitude and lowland of

Transcarpathia]. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2013; 20: 23-6.

Денисова ЛВ, Хмельницкая ИВ, Харченко ЛА. Измерения и мето-

ды математической статистики в физическом воспитании и спорте [Measurements

and mathematic statistics methods in physical education and sport]:

учеб. пособие для вузов. Киев: Олимп. лит.; 2008. 127 с.

Карпман ВЛ. Тестирование в диагностике физической работоспо-

собности и функциональной готовности спортсменов [Testing in diagnosis

of physical work capacity and functional fi tness of athletes]. Москва: Физкуль-

тура и спорт; 1987. 304 с.

Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия [Aerobics for good

wellbeing]. Москва: Физкультура и спорт; 1989. 224 с.

Пирогова ЕА, Иващенко ЛЯ, Страпко НП. Влияние физических

упражнений на работоспособность и здоровье человека. Киев: Здоровье;

252 с.

Пярнат ЯП. Возрастно-половые стандарты (10-50 лет) аэробной

способности человека [Age and gender standards (10-50 years) of human

aerobic capacity] [автореферат]. Москва, 1983. 44 с.

Фурман ЮМ, Зуграва МО, Брезденюк ОЮ, Сулима АС, Нестерова

СЮ. Адаптація студентів Подільського регіону 17-21 року до фізичної ро-

боти в аеробному й анаеробному режимах енергозабезпечення. Українсь-

кий журнал медицини, біології та спорту. 2018; Том 3. № 3 (12): 235-42.

DOI: 10.26693/jmbs03.03.235

Фурман Ю, Мірошніченко В, Брезденюк О. Оцінка функціональ-

ної підготовленості організму молоді 20–22 років [Assessing functional fi tness

of the body of youth aged 20-22 years]. Фізичне виховання, спорт і

культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2019; 2(46): 41-7. https://doi.

org/10.29038/2220-7481-2019-02-41-47

Фурман ЮМ, Мірошніченко ВМ, Драчук СП. Перспективні моделі

фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів ви-

щих навчальних закладів [Perspective models of physical culture and health

related technologies in physical education of higher education institution students]:

монографія. Київ: Олімп. літ.; 2013. 184 с.

Соорег К. Running Without Fear. New York, 1985. 125 p.

Del Rosso S, Nakamura FY, Boullosa DA. Heart rate recovery after

aerobic and anaerobic tests: is there an infl uence of anaerobic speed reserve?

Journal of Sports Sciences. 2017;35(9):820-827. doi:10.1080/02640414

.2016.1166391

Frikha M, Chaari N, Mezghanni N, Souissi N. Infl uence of warm-up

duration and recovery interval prior to exercise on anaerobic performance. Biology

of Sport. 2016;33(4):361-66. doi:10.5604/20831862.1221830

Furman Y, Brezdeniuk O. Infl uence of run workloads in a mixed energy

supply mode upon functional preparedness of students with a «high» fat

component content. Physical education, sports and health in modern society.

Lutsk. 2017; 1(37): 52-8. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-01-

-58

Furman YuM, Miroshnichenko VM, Brezdeniuk OYu, Furman TYu.

An estimation of aerobic and anaerobic productivity of an organism of youth

aged 17-19 years old of Podilsk region. Pedagogics, psychology, medical-

biological problems of physical training and sports. 2018; 22(3):136-41.

doi:10.15561/18189172.2018.0304

Inbar O, Bar-Or O, Skinner JS. The Wingate anaerobic test: development

and application. Champaign, I. L : Human Kinetics, 1996. 110 p.

Miroshnichenko VM, Salnykova SV, Brezdeniuk OY, Nesterova SY,

Sulyma AS, Onyshchuk VE, Gavrylova NV. The maximum oxygen consumption

and body structure component of women at the fi rst period of mature

age with a different somatotypes. Pedagogics, psychology, medical-biological

problems of physical training and sports. 2018; 22 (6): 306-12. https:// doi.

org/10.15561/18189172.2018.0605

Shögy A, Cherebetin G. Minutentest auf dem fanradergometer zur

bestimmung der anaeroben capazitat. Eur. J. Appl. Physiol. 1974; 33: 171-6.