Громадське здоров’я: дискусійні питання, шляхи їх практичного вирішення

Основний зміст сторінки статті

Мирослав Дутчак
Лариса Шахліна
Сергій Футорний
Ярослав Першегуба

Анотація

Ціль. Охарактеризувати поняття «громадське здоров’я», фактори, що його визначають, для формування стратегії і тактики розвитку охорони здоров’я.
Методи. Аналіз наукової, науково-методичної літератури.
Результати. В історичному аспекті представлено поняття «здоров’я», дискусійні подання цього стану. Відповідно до думки проф. М. П. Захарченка [9], «…здоров’я людини … завжди залежало, залежить і буде залежати від середовища її перебування, тобто від факторів навколишнього середовища, і порушувати питання про здоров’я як про автономне явище – це утопія» [9]. Представлено характеристику здорового організму, здорового способу життя, в якому поєднуються гармонійно фізичне, психічне й соціальне здоров’я. Наведено фізіологічні механізми позитивних ефектів рухової активності для людини. Розглянуто поняття «громадське здоров’я», його багатофакторність. Встановлено, що в Україні з 2011 р. у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації назву навчальної дисципліни «соціальна медицина й організація охорони здоров’я» було змінено на «громадське здоров’я» відповідно до її змісту в більшості країн світу. Висновок. У 2018 р. спеціальність Громадське здоров’я було ліцензовано в Україні, що спричинило необхідність проведення медичної реформи і підготовки нових кадрів за європейськими стандартами. Підготовка фахівців у цьому напрямі проводиться за фахом 229 Громадське здоров’я (галузь знань – 22 Охорона здоров’я) на трьох рівнях освіти: бакалавр, магістр і доктор філософії [5]. На базі НУФВСУ на підставі ліцензії з підготовки фахівців вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (наказ МОН України від 12.12.19 № 1010п) проводиться підготовка до навчання за ліцензованою спеціальністю 229 Громадське здоров’я.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

Мирослав Дутчак, НУФВСУ

Проректор НУФВСУ

Лариса Шахліна, НУФВСУ

Професор кафедри спортивної медицини НУФВСУ

Сергій Футорний, НУФВСУ

Завідувач кафедри спортивної медицини НУФВСУ

Ярослав Першегуба, НМАПО імені П. Л. Шупика

В НМАПО імені П. Л. Шупика, на кафедрі громадського здоров’я на посаді старшого викладача

Посилання

Амосов НМ. Раздумья о здоровье [Thinkings about health]. Москва:

Молодая гвардия; 1979. 191 с.

Анохин ПК. Очерки по физиологии функциональных систем [Essays

on functional systems physiology]. Москва: Медицина; 1975. 447 с.

Булич ЭГ, Муравов ИВ. Здоровье спортсменов: научные факты и

опасные представления [Health of athletes: scientifi c facts and dangerous

ideas]. Спортивная медицина. 2012; 2: 14-25.

Булич ЭГ, Муравов ИВ. Здоровье человека. Биологическая

основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуля-

ции [Human health. Biological basis of life-sustaining activity and motor activity

in its stimulation]. Киев: Олимп. лит.; 2003. 424 с.

Громадське здоров’я. За редакцією акад. НАМН України

В.Ф. Моска ленка / ОП. Гульчій, ТС. Грузєва та ін. Вінниця: Нова книга;

; Вип. 3. 560 с.

Громадське здоров’я: підручник для студентів вищих навч. за-

кладів / ВФ. Москаленко, ОП. Гульчій, ТС. Грузєва [та ін.]. Вінниця: Нова

книга; 2013; Вип. 3; С. 5–17.

Дембо АГ. Актуальные проблемы современной спортивной ме-

дицины [Actual issues of modern sports medicine]. Москва: Советский спорт;

295 с.

Зайчик АШ. Общая патофизиология с основами иммунологии

[General pathophysiology with the basics of immunology]: [учебник]. 4-е изд. /

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. СПб.: ЭЛБИ-СПб; 2008. Т. 1: С. 175–196.

Захарченко МП. Профилактическое направление в медицине и

“новые” науки о здоровье людей [Preventive direction in medicine and “new”

sciences about human health]. Гигиена и санитария. 1998; 5:62-4.

Ибрагимов ММ. Философия спорта как новый антропологи-

ческий проект: монография / Киев: НУФВСУ, Олимп. литература; 2014.

С. 67–92.

Імас ЄВ, Футорний СМ, Уряднікова ІВ, Маслова ОВ. Спеціаль-

ність “Громадське здоров’я” у закладах вищої освіти України: перспективи

і шляхи впровадження [“Public health” specialty in higher education institutions

of Ukraine: prospects and ways of introduction]. Спортивна медицина.

;2:8-13.

Конституція України. Київ: Алерта, 2011. 96 с.

Купер К. Новая аэробика; пер. с англ. Москва: Физкультура и

спорт; 1979. 124 с.

Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению.

Часть. 1. Общественное здоровье. Москва: Медицина; 2001. 200 с.

Лисицын ЮП, Комаров СМ. Факторы риска / Руководство по соци-

альной гигиене и организации здравоохранения; под ред. Ю.П. Лисицына.

Москва: Медицина; 1987. Т. 1. С. 148–200.

Медик ВА, Юрьев ВК. Общественное здоровье и здравоохране-

ние [Public health and healthcare service]: учебник. Москва: Профессионал;

432 с.

Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002–

роки. Київ: ОВ 2002. 88 с.

Могендович МР. Рефлекторное взаимодействие локомоторной

и висцеральных систем. Ленинград: Медгиз; 1957. 430 с.

Москаленко ВФ. Здоровье и здравоохранение: ключевые импе-

ративы [Health and healthcare service: key imperatives]. Киев: ВД “Авіцена”,

256 с.

Москаленко ВФ, Грузєва ТС, Гульчій ОП. Теоретичні основи і роз-

виток науки та навчальної дисципліни “Громадське здоров’я”. Громадське

здоров’я: підручник для студентів вищих мед. закладів / Вінниця: Нова

книга; 2013; Вип. 3. С. 18–43.

Муравов ИВ. Оздоровительные эффекты физической куль-

туры и спорта [Health related effects of physical culture and sport] Київ:

Здоров’я, 1989. 272 с.

Про схвалення Концепції розвитку системи громадського

здоров’я від 30 листопада 2016 р. № 1002-р. Київ. https//zakon.rada.gov.ua/

show/1002-2016-%D1%80#n8

Спортивна медицина; за ред. д. мед. н. Л.Я.-Г. Шахліної /

Л.-Я.Г. Шах ліна, БГ. Коган, ТО. Терещенко та ін. Київ: Олімпійська літера-

тура; 2018. С. 111–142.

Футорний СМ. Формування поняття “Здоровий спосіб життя” у

процесі фізичного виховання студентів [“Healthy way of life” in the process

of student physical education]. Спортивна медицина. 2011; 1-2: 85-91.

Футорный СМ. Здоровьесберегающие технологии в процессе

физического воспитания студенческой молодежи [Health maintaining technologies

in the process of student youth physical education]: Монография.

Киев: Саммит-книга, 2014. 296 с.

https://tsn.ua/ukraina/za-30-rokiv-naselennya-ukrayini-skorotilsya-na

-oon-1364835.html

Passmore R, 1979. Цит. по Войтенко ВП. Здоровье человека. Вве-

дение в социологию. Київ: Здоров’я, 1991. С. 27.

Wolanski N. Zdrawie – szodowiskowe uwarunkowania i pozytywne

mierniki. Zdrow. Publ. 1983; 94, 5:259-265.