Ефективність психічної саморегуляції і адаптивність у зв'язку з нейродинамічними властивостями спортсменів-велосипедистів

С. В. Федорчук, Е. Н. Лысенко, С. В. Тукаев

Анотація


Мета. Оцінка взаємозв’язку нейродинамічних властивостей з рівнем ефективності психічної саморегуляції й адаптивності у спортсменів-велосипедистів. Методи. Діагностування нейродинамічних властивостей за допомогою комплексу «Діагност-1»; тестування оцінки психоемоційного стану, рівня стресу, ефективності психічної саморегуляції й адаптивності. Результати. Виявлено превалювання респондентів з високим і середнім рівнем саморегуляції і адаптивності, переважанням парасимпатотонії. Більшість обстежених спортсменів – стенічні, врівноважені, не мають ознак перевтоми, емоційної напруженості і внутрішньоособистісних конфліктів. У обстежених спортсменів більш виражене трофотропне домінування (переважання парасимпатичної регуляції) у функціонуванні вегетативної нервової системи. Висновки. Специфічними психофізіологічними маркерами психічної саморегуляції й адаптивності спортсменів-велосипедистів можна вважати показники функціональної рухливості нервових процесів у режимі зворотного зв’язку, а маркерами стресостійкості та емоційної стійкості – показник динамічності нервових процесів


Ключові слова


нейродинамічні властивості; спортсмени високої кваліфікації; велосипедний спорт

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voronova, V. (2013). Psikhologicheskoye obespecheniye podgotovki sportsmenov v futbole [Psychological support of training athletes in football]. Nauka v olimpiyskom sporte – Science in Olimpic sport, 4, 32-39 [in Russian].

Lysenko, O.M. (2014). Fizychna pratsezdatnist’ kvalifikovanykh sportsmeniv ta osoblyvosti vehetatyvnoyi rehulyatsiyi sertsevoho rytmu [Physical fitness of qualified athletes and features of autonomic regulation of cardiac rhythm]. Mizhnarodnyy medyko-filosofs’kyy zhurnal «Intehratyvna antropolohiya» Odes’koho natsional’noho medychnoho universytetu – International Medical and Philosophical Journal «Integrative Anthropology» of Odessa National Medical University, 2(24), 48-54 [in Ukrainian].

Lysenko, O.M., Gorenko, Z.A., Kovel’s’ka, A.V., Taybolina, L.O., Ocheret’ko, B.E., Fedorchuk, S.V., et. al. (2017). Kryteriyi otsinky funktsional’noho potentsialu sportsmeniv z riznym stazhem sportyvnoyi pidhotovky [Criteria for evaluating the functional potential of athletes with different athletic training experience]. Visnyk Cherkas’koho universytetu (seriya «Biolohichni nauky») – Bulletin of Cherkasy University (ser. «Biological sciences»), 1, 56-65 [in Ukrainian].

Lyusher, M. (2002). Tsvetovoy test Lyushera [Lusher’s color test]. Sankt-Peterburg: Sova; Moscow: EKSMO-Press [in Russian].

Makarenko, M.V., Lizogub, V.S., & Bezkopyl’nyy, O.P. (2004). Neyrodynamichni vlastyvosti sportsmeniv riznoyi kvalifikatsiyi ta spetsializatsiyi [Neurodynamic properties of athletes of different qualifications and specializations]. Aktualʹni problemy fizychnoyi kul’tury i sportu – Urgent problems of physical culture and sports, 4, 105-109 [in Ukrainian].

Makarenko, M.V., Lizogub, V.S., & Bezkopil’niy, O.P. (2014). Metodichní vkazívki do praktikumu z diferentsíal’noyi psikhofízíologíyi ta fízíologíyi vishchoyi nervovoyi díyalyností lyudуny [Guidance for the workshop on differential neuroscience and physiology of higher nervous activity]. Kyiv; Cherkasy: Vertykal, vydavets Kandych S.H. [in Ukrainian].

Makarchuk, M.Yu., Chíkína, L.V., Yanchuk, P.I., Fedorchuk, S.V., & Trushina, V.A. (2010). Adaptatsiya osib riznoyi stati do diyal’nosti z vysokym rivnem vidpovidal’nosti za rezul’tat [Adapting people of different sex to activities with a high level of responsibility for the result]. Visnyk Cherkas’koho universytetu (ser. «Biolohichni nauky») – Bulletin of the Cherkasy University (ser. «Biological sciences»), 180, 50-58 [in Ukrainian].

Shynkaruk, O.A., Lysenko, O.M., Hunina, L.M., Karlenko, V.P., Zemtsova, I.I., Olishevs’kyi, S.V., et al. (2009). Medyko-biolohichne zabezpechennya pidhotovky sportsmeniv zbirnykh komand Ukrayiny z olimpiys’kykh vydiv sportu [Medico-biological support of training of athletes of national teams of Ukraine on Olympic sports]. O.A. Shynkaruk (Ed.). Kyiv: Olimpiyska literatura [in Ukrainian].

Pylypaka, Yu.I., & Romanyuk, V.L. (2016). Stres yak zahal’nyy adaptatsiynyy syndrom ta psykhichne zdorov’ya osobystosti [Stress as a Total Adaptive Syndrome and Mental Health of Personality]. Psykholohiya: real’nist’ i perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats’ Rivnens’koho derzhavnoho humanitarnoho universytetu – Psychology: Reality and Prospects: collection of scientific works of Rivne State Humanitarian University, 6, 177-182 [in Ukrainian].

Romanyuk, V.L. (2016). Stres-stiykist’ yak komponent psykhichnoho zdorov’ya lyudyny [Stress-sustainability as a component of human mental health]. Modern basic and applied research ‘16: Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30-31.07.2016) – International Conference on Science and Practice (30-31.07.2016). Zbior artykutow naukowych – Collection of scientific articles. Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour» 4650 [in Ukrainian].

Tukaiev, S.V., Vasheka, T.V., & Zyma, I.G. (2013). Psikhologicheskiye i neyrofiziologicheskiye aspekty razvitiya sindroma emotsional’nogo vygoraniya [Psychological and neurophysiological aspects of the emotional burnout development]. In: V.P. Volkoff (Eds.). Aktyal’nyye aspekty vnutrenney meditsiny – Actual aspects of internal medicine (pp. 86-107). Novosibirsk: «SibAK» [in Russian].

Tukaiev, S.V., Dolgova, Ye.N., Vasheka, T.V., Fedorchuk, S.V., Lysenko, Ye.N., Kolosova, Ye.V., et. al. (2017). Individual’no-psikhologicheskiye kharakteristiki uchashcheysya molodezhi, zanimayushcheysya raznymi vidami sporta [Individual and psychological characteristics of students studying different sports]. Sportivna meditsina í fízichna reabílítatsíya – Sports medicine and physical rehabilitation, 1, 64-71 [in Russian].

Fedorchuk, S.V., Lysenko, Ye.N., & Romanyuk, V.L. (2017). Stressoustoychivost’ i kharakter reaktsii na dvizhushchiysya obyekt u sportsmenov-velosipedistov [Stress-resistance and character of reaction to a moving object in cycling athletes]. Actual scientific research in the modern world ‘2017: ХХV Mezhdunarodnaya nauchnaya konfetrnsiya – ХХV Internetional Scientific Conferention, Pereyaslav-Khmel’nitskiy: sbоrnik nauchnykh trudov, Vol. 5(25), Part 7, GVUZ «Pereyaslav-Khmel’nitskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet imeni Grigoriya Skovorody», 142-147 [in Russian].

Chikina, L.V., Fedorchuk, S.V., Trushyna, V.A., Yanchuk, P.I., & Makarchuk, M.Yu. (2012). Vplyv uyavnoyi rotatsiyi obyektiv na stan psykhofiziolohichnykh funktsiy zhinok [Influence of imaginary rotation of objects on the state of psychophysiological functions of women]. Fiziolohichnyy zhurnal – Physiological Journal, Vol. 58, 5, 36-43 [in Ukrainian].

Shynkaruk, O., Lysenko, O., & Fedorchuk, S. (2017). Stres ta yoho vplyv na zmahal’nu ta trenuval’nu diyal’nist’ sportsmeniv [Stress and his influence on the competitive and training activities of athletes]. Fizychna kul’tura, sport ta zdorov’ya natsiyi: zbirnyk naukovykh prats’ – Physical Culture, Sport and Health of the Nation: collection of scientific works, 3(22), 469-476 [in Ukrainian].

Hegberg, N.J., & Tone, E.B. (2015). Physical activity and stress resilience: Considering those at-risk for developing mental health problems. Mental Health and Physical Activity, 8, 1-7.

Jackson, E.M. (2013). Stress relief: the role of exercise in stress management. ACSM’s Health & Fitness Journal, 17(3), 14-19.

Martin, K., Staiano, W., Menaspà, P., Hennessey, T., Marcora, S., Keegan, R., et. al. (2016). Superior inhibitory control and resistance to mental fatigue in professional road cyclists. PloS one, 11(7), e0159907.

Wolframm, I.A., Williams, J., & Marlin, D. (2015). The role of personality in equestrian sports: an investigation. Comparative Exercise Physiology, 11(3), 133-144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронова В. Психологическое обеспечение подготовки спортсменов в футболе / В. Воронова // Наука в олимп. спорте. – 2013. – No 4. – С. 32–39.

Лисенко О. М. Фізична працездатність кваліфікованих спортсменів та особливості вегетативної регуляції серцевого ритму / О. М. Лисенко // Міжнар. мед.-філософ. журн. «Інтегративна антропологія» Одеського нац. мед. ун-ту. – 2014. – No 2 (24). – С. 48–54.

Лисенко О. М. Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів з різним стажем спортивної підготовки / О. М. Лисенко, З. А. Горенко, А. В. Ковельська та ін. // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер. Біологічні науки. – 2017. – No 1. – С. 56–65.

Люшер М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер; пер. с англ. – Спб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.

Макаренко М. В. Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний // Акт. пробл. фіз. культури і спорту. – 2004. – No 4. – С. 105–109.

Макаренко М. В. Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини / М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб, О. П. Безкопильний. – К.; Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2014. – 102 с.

Макарчук М. Ю. Адаптація осіб різної статі до діяльності з високим рівнем відповідальності за результат / М. Ю. Макарчук, Л. В. Чікіна, П. І. Янчук та ін. // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер. Біологічнi науки. – 2010. – Вип. 180. – С. 50–58.

Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту / [О. А. Шинкарук, О. М. Лисенко, Л. М. Гуніна та ін.; за заг. ред. О. А. Шинкарук]. – К.: Олімп. л-ра, 2009. – 144 с.

Пилипака Ю. І. Стрес як загальний адаптаційний синдром та психічне здоров’я особистості / Ю. І. Пилипака, В. Л. Романюк // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітар. ун-ту. – Рівне: Видавець О. Зень. – 2016. – Вип. 6. – С. 177–182.

Романюк В. Л. Стрес-стійкість як компонент психічного здоров’я людини / В. Л. Романюк // Nowoczesne badania podstawowe i stosowane: Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, 30–31.07.2016, Warszawa // Zbior artykutow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o. o. «Diamond trading tour». – 2016. – Str. 46-50.

Тукаев C. В. Психологические и нейрофизиологические аспекты развития синдрома эмоционального выгорания / C. В. Тукаев, Т. В. Вашека, И. Г. Зима // Акт. аспекты внутренней медицины; под ред. В. П. Волкова. – Новосибирск: Изд. дом «СибАК», 2013. – 112 с.

Тукаев С. В. Индивидуально-психологические характеристики учащейся молодежи, занимающейся разными видами спорта / С. В. Тукаев, Е. Н. Долгова, Т. В. Вашека и др. // Спорт. медицина і фіз. реабілітація. – 2017. – No 1. – С. 64–71.

Федорчук С. В. Стрессоустойчивость и характер реакции на движущийся объект у спортсменов-велосипедистов / С. В. Федорчук, Е. Н. Лысенко, В. Л. Романюк // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХV Междунар. науч. конф. , 26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий // Сб. науч. трудов. – Переяслав-Хмельницкий: ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий гос. пед. ун-т им. Г. Сковороды» – 2017. – Вып. 5(25), Ч. 7 – С. 142–147.

Чікіна Л. В. Вплив уявної ротації об’єктів на стан психофізіологічних функцій жінок / Л. В. Чікіна, С. В. Федорчук, В. А. Трушина та ін. // Фізіолог. журн. – 2012. – Т. 58, No 5. – С. 36–43.

Шинкарук О. Стрес та його вплив на змагальну та тренувальну діяльність спортсменів / О. Шинкарук, О. Лисенко, С. Федорчук // Фіз. культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «Планер». – 2017. – Вип. 3(22). – С. 469–476.

Hegberg N. J. Physical activity and stress resilience: Considering those at-risk for developing mental health problems / N. J. Hegberg, E. B. Tone // Mental Health and Physical Activity. – 2015. – Vol. 8. – P. 1–7.

Jackson E. M. Stress relief: the role of exercise in stress management / E. M. Jackson // ACSM’s Health & Fitness J. – 2013. – Vol. 17(3). – P. 14–19.

Martin K. Superior inhibitory control and resistance to mental fatigue in professional road cyclists / K. Martin, W. Staiano, P. Menaspà et al. // PloS one. – 2016. – Vol. 11(7).

Wolframm I. A. The role of personality in equestrian sports: an investigation / I. A. Wolframm, J. Williams, & D. Marlin // Comparative Exercise Physiology. – 2015. – Vol. 11(3). – P. 133–144.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com