Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальність 017 «фізична культура і спорт» спеціалізація «екологія спорту»

Є. В. Імас, О. І. Циганенко, С. М. Футорний

Анотація


Мета – на основі системного аналізу наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації розробити положення організації та методології підготовки здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» спеціалізація «Екологія спорту». Методи: теоретичного аналізу наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації – узагальнення, синтез, формалізація, абстрагування. Результати. На основі проведеного системного аналізу розроблено положення організації та методології підготовки здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальність «Фізична культура і спорт» спеціалізація «Екологія спорту». Організація та методологія підготовки базуються на використанні положень документа «Концепція сталого розвитку: екологія і спорт» та інноваційного методологічного підходу – формування компетентності: фундаментальної, базової («ключової»), спеціальної. Формування фундаментальної компетентності має проводитися у рамках вивчення дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», базової – «Екологія спорту», спеціальної – «Природоохоронна діяльність та природоохоронне інспектування в спорті». Визначено, що підготовка в організаційно-методологічному плані повинна мати комплексний характер: включати цикли дисциплін загальної та професійної підготовки, цикл дисциплін вільного вибору здобувача за спеціалізацією магістратури, магістерську практику та виконання магістерської роботи.

Ключові слова


екологія спорту; магістратура; концепція сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Boholiubov, V.M., Klymenko, M.O., Melnyk, L.H. et al. (2012). Stratehiia staloho rozvytku [Steady Development Strategy]. Kherson: Oldi-plius [in Ukranian].

Bogolyubova, N.M., & Nikolaeva, Yu.V. (2006). Problemy ekologii v deyatelnosti Mezhdunarodnogo olimpiyskogo komiteta [Problems of eco­logy in the activity of International Olympic Committee]. Uchenyie zapiski univer­ siteta im. P.F. Lesgafta – Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft, 21, 34-41 [in Russian].

Boev, O.V. (2007). Proektirovanie magisterskih programm na osnove planirovaniya kompetentsiy spetsialistov [Designing of graduate programs based on competences Scheduling pro­ fessionals]. A.I. Chuchalin (Ed.). Tomsk: Izdatelstvo TPU [in Russian].

Imas, Ye.V. (2016). Kontseptsiia staloho rozvytku: ekolohiia i sport [The concept of sustainable development: ecology and sport]. Proceeding from Actual problems of modern olympic education: Mizhnarodna konferentsiia «Aktualni problemy suchasnoi olimpiiskoi osvity» (9 hrudnia 2016 roku) – International conference. Ukraina, Kyiv, NUFVSU. Retrieved from www.uni–sport.edu.ua. [in Ukranian].

Semenov, V.F. (Eds). (2004). Ekolohichnyi menedzhment [En­ vironmental management]. Kiiv: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukranian].

Ignatov, V.G., Kokin, A.V., & Baturin, L.A. (2012) Sbalansirovan­ noe prirodopolzovanie [Balanced nature management]. Rostov-naDonu: Rostovskoe knizhnoe izdatelstvo [in Russian]. 8

Kozlov, A.I. (2002). Ekologiya pitaniya [Ecology power]. Moscow: Izdatelstvo MNEPU [in Russian].

Konspekt lektsii z dystsypliny «Metodolohiia ta orhaniza­ tsiia naukovykh doslidzhen (ekolohiia, mahistratura)» (2010). [Lec­ ture on the subject «Methodology and organization of ­scientific research (ecology, master)»]. F.V. Stolberh (Ukladach). Kharkiv: Vydavnytstvo «KhNAMH» [in Ukranian].

Kotko, D.M., Shmatova, O.O., Tsyhanenko, O.I., & Honcharuk, N.L. (2016). Ekolohichna medytsyna yak perspektyvnyi napriamok rozvytku suchasnoi sportyvnoi medytsyny [Environmental medicine as a promising area of modern sports medicine]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriia 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury» (fizychna kultura i sport). – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Ser. 15. «Scientific and pedagogical problems of physical culture» (physical culture and sports), 6(76)16, 68-72 [in Ukranian].

Klymenko, M.O., Petruk, V.H., Mokin, M.B., & Vozniuk, N.M. (2012). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen (ekolohiia) [Methodology and organization of scientific research (ecology)]. Kherson: Oldi-plius [in Ukranian].

Nekos, V.Iu., Nekos, A.N., & Safranova, T.A. (2011). Zahalna ekolohiia ta neoekolohiia [General Ecology and Neoecology]. Kharkiv: KhNU im. V.N. Karazina [in Ukranian].

Neumyivakin, I.P. (2010). Endoekologiya zdorovya [Health endoecology]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo «Dilya» [in Russian].

Nekhoroshkov, V.P. (2011). Pryrodookhoronne inspektuvannia [Environmental inspections]. Odesa: Vydavnytstvo Odeskoi derzhavnoi akademii kholodu [in Ukranian].

Kramarenko, A.D., & Kaptan, O.H. (2010). Orhanizatsiia ta vykonannia kvalifikatsiinoi (dyplomnoi) roboty OKR «mahistr» u vyshchykh navchalnykh zakladakh za spetsialnistiu «Ekolohiia ta okhorona navkolyshnoho seredovyshcha» [Organization and performance qualification (degree) Bachelor of «master» in high­ er education in the specialty «Ecology and Environment»]. Kyiv: Ahrarna osvita [in Ukranian].

Petrushina, N.P., Kolomiets, O.I., & Makunina, O.A. (2014). Magisterskaya programma «Ekologiya fizicheskoy kulturyi i sporta» [The Master’s program «Ecology of Physical Culture and Sports»]. Uchenyie zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta – Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft, 6(112), 148-154 [in Russian].

Polievskiy, S.A. (2017). Sportivnaya ekologiya [Sports ecology]. Moscow : YuNITAR-M [in Russian].

Programmyi magistraturyi po napravleniyu «Ekologiya» [Master’s programs in the direction of «Ecology»]. (n.d.). masterstudies.ru. Retrieved from www.masterstudies.ru / Magistratura (Ekologiya) [in Russian].

Tunik, T.M., & Plysenko, T.M. (2007). Pryrodookhoronne inspektuvannia [Environmental inspections]. Kirovohrad: Vydavnytstvo KNTU [in Ukranian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro stratehiiu staloho rozvytku Ukraina-2020», No 5/2015 vid 12 sichnia 2015 r. [Decree of the President of Ukraine «On the strategy of sustainable development Ukraine-2020»] (2015). zakon. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon. rada.gov.ua/laws/ show/5/2015 [in Ukranian].

Futornyi, S.M. (2014). Zdorovyesberegayushchie tehnologii v protsesse fizicheskogo vospitaniya studencheskoy molodezhi [School health technologies in the process of physical education of students]. Kyev: Sammit-kniga [in Russian].

Tsyiganenko, O., Sklyarova, N., Putro, L., Oksamytna, L. (2009). Nauchnyie osnovy kontseptsii ekologicheskoy bezopasnosti sportivnoy de­ yatelnosti v olimpiyskih vidah sporta [Scientific bases of sports activity in Olympic sports ecological security concept]. Nauka v olimpiyskom sporte – Science in the Olympic sport, 1, 55-61 [in Russian].

Tsyiganenko, O.I., & Sklyarova, N.A. (2012). Ekologiya fizicheskoy kultury i sporta kak nauka i perspektivy ee prepodavaniya v vuzah fiziches­­ kogo vospitaniya i sporta [Ecology of physical culture and sports science and the prospects for its teaching in universities of physical education and sport]. Fizicheskoe vospitanie studentov – Physical training of students, 5, 109-114 [in Russian].

Tsyhanenko, O.I., Pershehuba, Ya.V., Skliarova, N.A., & Oksamytna, L.F. (2016). Problema pidhotovky fakhivtsiv z ekolohii dlia fizkulturno-sportyvnoi haluzi. Shliakhy vyrishennia [The problem of training in ecology for athletic-sports field. Ways of solution]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriia 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury» (fizychna kultura i sport). – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Ser. 15. «Scientific and pedagogical problems of physical culture» (physical culture and sports), 3 (72)16, 152-156 [in Ukranian].

Tsyhanenko, O.I., Pershehuba, Ya.V., Skliarova, N.A., & Oksamytna, L.F. (2016). Problema prirodoohrannogo inspektirovaniya sportivnyih i fizkulturno-ozdorovitelnyih kompleksov, sportivnyh parkov. Puti resheniya [The problem of environmental inspections of sports and physical culture-recreation centers, sports parks. Ways of solution]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriia 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury» (fizychna kultura i sport). – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Ser. 15. «Scientific and pedagogical problems of physical culture» (physical culture and sports), 5(72)16, 120-123 [in Russian].

Tsyhanenko, O.I., Pershehuba, Ya.V., Skliarova, N.A., & Oksamytna, L.F. (2016). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen z okhorony pryrody v haluzi sportu i fizychnoi kultury [Methodology and organization of scientific research on nature protection in the field of sports and physical culture] Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universyte­ tu im. M.P. Drahomanova. Seriia 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury» (fizychna kultura i sport). – Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Ser. 15. «Scientific and pedagogical problems of physical culture» (physical culture and sports), 9(79)16, 105109 [in Ukranian].

Yarmolyuk, E. (2007). Ekologicheskiy marketing v sovremennom olimpiyskom sporte [Environmental marketing in the modern Olympic sport]. Nauka v olimpiyskom sporte – Science in the Olympic sport, 2, 60-68 [in Russian].

Berdus, M.G. (2002). Sports ecological education and ecological sports. Modern Olympic sports for all. Warsaw, 236-237.

Carson, W. (2008). Tropical Forest Community Ecology. Pittsburg: Pittsburg Univ. press.

Willian, E., & Gold, G. (2008). Ecological Modeling. A Com­ mon – Sens Approach to Theory and Practice. Houston: Texas Univ. press.

Zherbylo, V.D., & Thereshenko, A.M. (2008). Ecology. Kiev : ISCIS NTUU «KPI».

Gyllman M. (2009). An Introduction to Mathematical Models іn Ecology and Evolution. Kiev: Thе open Univ. UK.

Liberman, M. (2004). Ecologіcal management. Cambridge: Cambridgе Univ. press.

Pastor, J. (2008). Mathematical Ecology of Populations and Ecosistems. Minnesota: Minnesota Univ. press.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Боголюбов В. М. Стратегія сталого розвитку: підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, Л. Г. Мельник та ін. – Херсон : Олдіплюс, 2012. – 446 с.

Боголюбова Н. М. Проблемы экологии в деятельности Международного олимпийского комитета / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2006. – No 21. – С. 34–41.

Боев О. В. Проектирование магистерских программ на основе планирования компетенций специалистов: учеб.-метод. пособие / под ред. А. И. Чучалина. – Томск : Изд-во ТПУ, 2007. – 63 с.

Імас Є. В. Концепція сталого розвитку: екологія і спорт [Електронний ресурс] / Є. В. Імас // Міжнар. конф. «Актуальні проблеми сучасної олімпійської освіти» (9 груд. 2016). – К. : НУФВСУ. – 2016 р. – Режим доступу : www.uni-sport.еdu.ua.

Екологічний менеджмент: посібник / за ред. В. Ф. Семенова. – К. : Центр учб. л-ри, 2004. – 407 с.

Игнатов В. Г. Сбалансированное природопользование : учебник / В. Г. Игнатов, А. В. Кокин, Л. А. Батурин. – Ростов-н/Д. : Ростов. кн. изд-во, 2012. – 432 с.

Козлов А. И. Экология питания : курс лекцій / А. И. Козлов. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2002. – 474 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень (екологія, магістратура)» / уклад. Ф. В. Стольберг. – Х. : Вид-во «ХНАМГ», 2010. – 24 с.

Котко Д. М. Екологічна медицина як перспективний напрямок розвитку сучасної спортивної медицини / Д. М. Котко, О. О. Шматова, О. И. Циганенко, Н. Л. Гончарук // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» (фіз. культура і спорт). – 2016. – Вип. 6 (76)16. – С. 68–72.

Методологія та організація наукових досліджень (екологія) : підручник / М. О. Клименко, В. Г. Петрук, М. Б. Мокін, Н. М. Вознюк. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 474 с.

Некос В. Ю. Загальна екологія та неоекологія : підручник / В. Ю. Некос, А. Н. Некос, Т. А. Сафранова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 596 с.

Неумывакин И. П. Эндоэкология здоровья / И. П. Неумывакин. – СПб. : Диля, 2010. – 640 с.

Нехорошков В. П. Природоохоронне інспектування : навч. посіб. / В. П. Нехорошков. – О. : Вид-во Одес. держ. акад. холоду, 2011. – 156 с.

Організація та виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи ОКР «магістр» у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»: метод. рек. / відповідальні за випуск А. Д. Крамаренко, О. Г. Каптан. – К. : Аграр. освіта, 2010. – 82 с.

Петрушина Н. П. Магистерская программа «Экология физической культуры и спорта» / Н. П. Петрушина, О. И. Коломиец, О. А. Макунина // Ученые записки ун-та им. Н. П. Лесгафта. – 2014. – No 6 (112). – С. 148–154.

Полиевский С. А. Спортивная экология : учебник / С. А. Полиевский. – М. : ЮНИТАР-М, 2017. – 256 с.

Программы магистратуры по направлению «Экология» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.masterstudies.ru / Magistratura (Экология).

Тунік Т. М. Природоохоронне інспектування: навч. посіб. / Т. М. Тунік, Т. М. Плисенко. – Кіровоград : Вид-во КНТУ, 2007. – 250 с.

Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку “Україна-2020”», No 5/2015 від 12 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Футорный С. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи / С. М. Футорный. – К. : Саммит-книга, 2014. – 296 с.

Цыганенко О. Научные основы концепции экологической безопасности спортивной деятельности в олимпийских видах спорта / О. Цыганенко, Н. Склярова, Л. Путро, Л. Оксамытна // Наука в олимп. спорте. – 2009. – No 1. – С. 55–61.

Цыганенко О. И. Экология физической культуры и спорта как наука и перспективы ее преподавания в вузах физического воспитания и спорта / О. И. Цыганенко, Н. А. Склярова // Физ. воспитание студентов. – 2012. – No 5. – С. 109–114.

Циганенко О. І. Проблема підготовки фахівців з екології для фізкультурно-спортивної галузі. Шляхи вирішення / О. І. Циганенко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамитна // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» (фіз. культура і спорт). – 2016. – Вип. 3 (72)16. – С. 152–156.

Цыганенко О. И. Проблема природоохранного инспектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных парков. Пути решения / О. И. Цыганенко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамытна // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» (фіз. культура і спорт). – 2016. – Вип. 5 (72)16. – С. 120–123.

Циганенко О. І. Методологія та організація наукових досліджень з охорони природи в галузі спорту і фізичної культури / О. І. Циганенко, Я. В. Першегуба, Н. А. Склярова, Л. Ф. Оксамитна / Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури» (фіз. культура і спорт). – 2016. – Вип. 9 (79)16. – С. 105–109.

Ярмолюк Е. Экологический маркетинг в современном олимпийском спорте / Е. Ярмолюк // Наука в олимп. спорте. – 2007. – No 2. – С. 60–68.

Berdus M. G. Sports ecological education and ecological sports / M. G. Berdus // Modern Olympic sports for all. – Warsawa, 2002. – P. 236–237.

Carson W. Tropical Forest Community Ecology / W. Carson. – Pittsburg : Pittsburg Univ. press, 2008 – 536 p.

Ecological Modeling. A Common – Sens Approach to Theory and Practice / E. Willian, G. Gold. – Houston : Texas Univ. press, 2008. – 176 p.

Ecology : Textbook / V. D. Zherbylo, A. M. Thereshenko. – Kiev : ISCIS NTUU «KPI», 2008. – 176 p.

Gyllman M. An Introduction to Mathematical Models іn Ecology and Evolution / M. Gyllman. – Kiev : Thе open Univ. UK, 2009. – 169 p.

Liberman M. Ecologіcal management / M. Libеrman. – Cambridge : Cambridgе Univ. press, 2004. –207 p.

Pastor J. Mathematical Ecology of Populations and Ecosistems / J. Pastor. – Minnesota : Minnesota Univ. press, 2008. – 344 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com