Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Правила оформлення статті:
  Загальні вимоги:
  • Текст обсягом 10-15 сторінок формату А4, редактор WORD (MS Word 2003, 2007) або RTF. Шрифт Times New Roman, кегль 14 (таблиці – кегль 10), абзацний відступ 1,23, інтервал 1,5, поля з усіх боків 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова.
  • До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, таблиці та ін. (крім фото). Діаграми (бажано кольорові), рисунки, формули, схеми виконувати з можливістю редагування в WORD, Excel (шрифт Times New Roman, кегль 10) або у вигляді окремих файлів у форматі jpg (роздільна здатність 300х300 dpi). Формули створюються із використанням відповідних редакторів: МаthТуре Equation, MathMagic Pro Equation, Місrosoft Equation.
  • Таблиці та рисунки разом з підписами до них друкуються на окремих сторінках, у тексті (на окремій строчці після абзацного відступу) вказується місце їхнього розташування.
  • Список використаної літератури надається а алфавітному порядку, посилання в тексті наводять цифрами у квадратних дужках [5, 7, 9, 19]. Рекомендується використовувати посилання на статті, які були раніше опубліковані у журналі «Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія».

  Структура статті:
  • Індекс УДК.
  • Назва статті.
  • П. І. Б. автора(ів). У співавторстві з аспірантом науковий керівник ставиться першим!
  • Повна назва організації.
  • Резюме двома мовами (укр., англ.), тексти їх повинні мати однаковий зміст. Обсяг кожного резюме – 1100–2000 знаків з пробілами. Навести переклад англійською мовою: назви статті, автора (ів), місце виконання роботи. Структура резюме: Мета. Методи. Результати. Висновки. Структура резюме англійською мовою: Aim. Methods. Result. Conclusion. Для зарубіжних авторів переклад українською мовою виконує редакція.
  • Ключові слова двома мовами: (3-8 слів).
  • Вступ (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій з теми дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття).
  • Зв'язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.
  • Мета роботи.
  • Методи і організація дослідження (кількість учасників і їх вік, умови проведення дослідження та інш.; обов’язковим є посилання на відповідність принципам біоетики).
  • Результати дослідження та їх обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
  • Висновки.
  • Перспективи подальших досліджень.
  • Рекомендації (на розгляд автора).
  • Список літератури (15 – 30) в алфавітному порядку оформляється згідно стилю Vancouver (https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/styl_vankuver._metodychka_nufvsu.pdf) мовою оригіналу. У джерелах не англійською мовою після назви книги або статті продублювати ще раз назву в квадратних дужках. У посиланнях на статті з наукових журналів вказувати повну назву журналу і перераховувати всіх авторів роботи. Якщо посилання має DOI, то обов'язково вказати в кінці посилання. У списку літератури повинні переважати джерела за останні 5 років, редакція рекомендує використовувати не менше 50% зарубіжних джерел. У список літератури рекомендується включати посилання на попередні роботи авторів (не більше 3-х посилань на одного учасника). Список літератури подається в алфавітному порядку; посилання на літературу по тексту обов'язкове і вказується цифрами в квадратних дужках (наприклад [2]).

  У кінці статті на окремій сторінці подаються відомості про автора (авторів) українською, російською та англійською мовами (не включається у загальний обсяг статті): прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де працює або навчається автор, контактні телефони, факс, E-mail, поштовий індекс та адресу, ORCID номера (обов’язково мати реєстрацію автора).

1. Категорії статей.

Редакція приймає до друку:

масштабні оригінальні емпіричні і теоретичні наукові статті (обсяг 10–15 сторінок комп’ютерного набору). Емпіричні статті мають бути написані коротко, використовуючи науковий формат (текст роботи, таблиці, рисунки, перелік джерел літератури). Теоретичні роботи повинні спиратися на сучасну наявну наукову літературу і критично аналізувати вибрані моделі та/або теорії, або тільки уявлення емпіричних результатів, якщо вони безпосередньо пов’язані з теорією. оглядової статті (20–25 сторінок), в яких критично оцінено матеріали, які вже були опубліковані. Метою оглядової статті є аналіз, оцінка та синтез сучасних знань, а не просто відтворення того, що вже відомо.

Оглядові статті передбачають такі розділи: визначення проблеми, аналіз попередніх досліджень, пояснення предмета, суперечностей, проблем і пропозицій для подальших досліджень. В журналі можуть бути опубліковані також описання складних і неординарних випадків з практики спортивного лікаря, методичні матеріали (обсяг 1–3 сторінки та не більше одного-двох повідомлень у номері, подається у довільній формі), а також рецензії на нові книги; наукову хроніку.

Основні напрями, з яких приймаються статті до друку:

 • сучасні проблеми спортивної медицини;
 • передпатологічні стани у спортсменів: профілактика, діагностика;
 • медико-біологічні проблеми спорту вищих досягнень;
 • спортивне харчування, його специфіка;
 • спортивна фармакологія;
 • медико-біологічні проблеми оздоровчої рухової активності;
 • спортивна травматологія, фактори ризику спортивних травм, їх профілактика;
 • проблеми медичної і фізичної реабілітації;
 • нові напрями і технології у спортивній медицині;
 • анотації тематичних зарубіжних та українських публікацій;
 • наукова інформація;
 • фізична терапія та ерготерапія.

Статті в журналі друкуються українською або англійською мовою.

2. Умови опублікування статті:

 • Стаття повинна бути актуальною, вирізнятися новизною, містити постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором, висновки.
 • Відповідати правилам оформлення.

Представляючи статтю для публікації, автор (автори) тим самим:

 • висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
 • погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів і стандартів СОРЕ за принципами етики наукових публікацій.

3. Супровідні документи до статті:

 • заява від імені автора (авторів ) на ім’я головного редактора журналу про публікацію статті;
 • для аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук – рекомендацію, підписану особою, яка має вчений ступінь, завірену печаткою установи. У рекомендації відбивається актуальність проблеми, що розкривається, оцінюється науковий рівень представленого матеріалу і робляться висновки про можливість опублікування статті в журналі.

Текст статті повинен бути ретельно вичитаний і підписаний автором, який несе повну відповідальність за науковий рівень опублікованого матеріалу.

Автор подає один варіант рукопису статті завіреного особистим підписом у друкованому вигляді особисто або надсилає поштою на адресу редакції журналу, а також на електронну адресу: sportmedkafedra@gmail.com

Листування з авторами – виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття або відхилення статті надсилається автору після рецензування її членами редколегії.

Розширену інформацію стосовно підготовки статей, умови їх рецензування та розгляду представлено на сайті Національного університету фізичного виховання і спорту України (http://www.uni-sport.edu.ua) в розділі «наукова робота» підрозділі «науково-теоретичні видання НУФВСУ».