DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2016.2.66-75

Система інтегративної кінезитерапії як сучасний метод фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухової системи

Б. М. Кравченко

Анотація


Представлено Систему інтегративної кінезитерапії як новий немедикаментозний холістичний підхід до відновлення здоров’я, реабілітації та профілактики захворювань опорно-рухової системи. Вона базується на синтезі кінезіологічної діагностики, корекції та кінезитерапії. Інтегративний підхід забезпечує вплив не лише на проблемну зону, а й на весь організм у цілому і дає можливість проводити відновну терапію причини захворювання, а не її наслідків. За допомогою мануального м’язового тестування визначаються причина патології та методи її корекції. За результатами тестування й корекції розробляється кінезитерапевтична програма, яка забезпечує активізацію внутрішніх регенераційних і відновних процесів в організмі людини шляхом виконання фізичних вправ. Крім цього, Система дозволяє виявити приховані рухові резерви організму, наприклад спортсмена, і запропонувати механізми перенавчання з метою оптимізації виконуваних професійних рухів.


Ключові слова


кінезитерапія; кінезіологія; діагностика; корекція; реабілітація; стереотип; м’язи; тестування; здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Bubnovskyy S. M. (1998) Practical Guide to kinesi­ therapy. Moscow: Center Astrea. (in Russian)

Bubnovskyy S. M. Autoabstract of master’s disserta­ tion on a topic «Prevention of diseases osteo-muscles sys­ tem in schoolchildren by means of kinesitherapy» Access: http://www.dissercat.com/content/profilaktika-zabolevaniikostno-myshechnoi-sistemy-u-shkolnikov-sredstvami-kinezite­ rapii (in Russian)

Vasilieva L. F. (2012) Visual and kinesiology diagnos­ tic of pathobiomechanic changes of skeletomuscular system. Moscow: «Rolyks» (in Russian)

Vasilyeva L. F. (2014) Applied kynesiology [Elect­ ron resource] Access: http://massage21.org/prikladnayakineziologiya.-statya-professora-vasilevoj-l.f (in Russian)

Vasilyeva L. F. (2013) Applied kinesiology in the high performance sport. Guidelines. Moscow: «Skayprynt» (in Russian)

Vasilieva L. F. (2003) Theoretical foundation of Ap­ plied Kynezyology. Moscow: «ВИС» (in Russian)

Vasiliev L. F. (2014) TV appearance of Professor L. F. Vasilieva [Electron resource] Access: http://www.conspekt.info/pluss0912/6964818747. (in Ukrainian)

Dikul V. I. (2012) Against the joint pain. Moscow: Eksmo­ (in Russian)

Kozyavkin V. I., Sak N. N., Kachmar A. A., Babadahly M. A. (2007) Principles of Rehabilitation of movement disor­ der by the Kozyavkin’s method. L.: SPC and Ukr. tehnolohyy (in Russian)

Treatment of osteoarthritis of large joints by means of integrative kinesitherapy – http://uapatents.com/2791441-likuvannya-artrozu-velikikh-suglobiv-sposobom-integra­ tivno-kineziterapi.html (in Ukrainian)

Myers T. (2012) Anatomical train. Myofascial meri­ dians for manual sport medicine. Moscow: «Meridian-S» (in Russian)

Symons D. G., Trevell Zh. H., Symons L. S. (2005) Myofascial pain and dysfunction: Guidance to trigger points. 2nd edition revised and updated. Moscow: Medicine, Vol. 1. (in Russian)

A method of spinal disc herniation treatment – http://uapatents.com/25-90670-sposib-likuvannya-grizhmizhkhrebcevikh-diskiv.html (in Russian)

A method of musculoskeletal system disorders treat­ ment – http://uapatents.com/39-90674-sposib-likuvannyazakhvoryuvan-oporno-rukhovogo-aparata.html (in Ukrainian)

A method of scapulohumeral periarthritis treat­ ment – http://uapatents.com/26-90673-sposib-likuvannyaplecholopatkovogo-periartritu.html (in Ukrainian)

A method of treatment of lumbar osteochondro­ sis with spinal disc herniation – http://uapatents.com/2590672-sposib-likuvannya-poperekovogo-osteokhondrozu-zgrizhami-diskiv.html (in Ukrainian)

A method for cervical osteochondrosis treatment – http://uapatents.com/25-90671-sposib-likuvannya-shijjnogoosteokhondrozu.html (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бубновский С. М. Практическое руководство по кинезитерапии / С. М. Бубновский. – М. : Астрея-центр, 1998. – 104 с.

Бубновский С. М. Профилактика заболеваний костно-мышечной системы у школьников средствами кинезитерапии: автореф. дисс. ... канд. мед. наук [Электронный ресурс] / С. М. Бубновский. – Режим доступа : http:// www.dissercat.com/content/profilaktika-zabolevanii-kostnomyshechnoi-sistemy-u-shkolnikov-sredstvami-kineziterapii.

Васильева Л. Ф. Визуальная и кинезиологическая диагностика патобиомеханических изменений мышечно-скелетной системы / Л. Ф. Васильева. – М. : Роликс, 2012. – 108 с.

Васильева Л. Ф. Прикладная кинезиология [Электронный ресурс] / Л. Ф. Васильева. – Режим доступа : http://massage21.org/prikladnaya-kineziologiya.-statyaprofessora-vasilevoj-l.f

Васильева Л. Ф. Прикладная кинезиология в спорте высших достижений: метод. рек. / Л. Ф. Васильева. – М. : Скайпринт, 2013. – 104 с.

Васильева Л. Ф. Теоретические основы прикладной кинезиологии / Л. Ф. Васильева. – М. : ВИС, 2003. – 83 с.

Виступ на телебаченні професора, доктора медичних наук Л. Ф. Васильєвої [Електронний ресурс] /Л. Ф. Васильєва. – Режим доступу : http://www.conspekt.info/ pluss0912/6964818747.

Дикуль В. И. Против боли в суставах / В. И. Дикуль. – М. : Эксмо, 2012. – 272 с.

Козявкин В. И. Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина / В. И. Козявкин, Н. Н. Сак, О. А. Качмар, М. А. Бабадаглы. – Львов: НВФ и Укр. технологии, 2007. – 191 с.

Лікування артрозу великих суглобів способом інтегративної кінезитерапії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapatents.com/27-91441-likuvannyaartrozu-velikikh-suglobiv-sposobom-integrativno-kineziterapi. html

Майерс Т. Анатомические поезда. Миофасциальные меридианы для мануальной спортивной медицины / Т. Майерс. – М. : Меридиан-С, 2012. – 320 с.

Симонс Д. Г. Миофасциальные боли и дисфунк­ ции : рук. по триггерным точкам : в 2 т. / Д. Г. Симонс, Ж. Г. Тревелл, Л. С. Симонс; пер. с англ. – 2-е изд. перераб. и дополн. – М. : Медицина, 2005. – Т. 1. – 1192 с.

Спосіб лікування гриж міжхребцевих дисків [Елект­ ронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapatents.com/ 25-90670-sposib-likuvannya-grizh-mizhkhrebcevikh-diskiv.html

Спосіб лікування захворювань опорно-рухового апарата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapatents. com/39-90674-sposib-likuvannya-zakhvoryuvan-oporno-rukhovogo-aparata.html

Спосіб лікування плечолопаткового періартриту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapatents. com/26-90673-sposib-likuvannya-plecholopatkovogo-periartritu.html

Спосіб лікування поперекового остеохондрозу з грижами дисків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapatents.com/25-90672-sposib-likuvannya-poperekovogo-osteokhondrozu-z-grizhami-diskiv.html

Спосіб лікування шийного остеохондрозу [Елект­ ронний ресурс]. – Режим доступу : http://uapatents. com/25-90671-sposib-likuvannya-shijjnogo-osteokhondrozu.html

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:2709-2070 (Print)
ISSN: 2709-2089 (Online)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(050) 067-64-13; +38(099) 900-09-98;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com