Фізична реабілітація хлопців старшого дошкільного віку з плоскостопістю із використанням засобів та елементів гри у футбол

І. О. Жарова, П. П. Чередніченко

Анотація


Велика кількість відхилень у стані опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку свідчить про те, що чинні організаційно-методичні підходи до використання засобів фізичної реабілітації та фізичного виховання повною мірою не забезпечують профілактики розвитку деформацій склепінь стопи та їх корекції. Систематичне тренування м’язів нижніх кінцівок – один з основних засобів профілактики плоскостопості. Однак застосування лікувальної фізичної культури часто не дає бажаного результату. Зазвичай використовувані спеціальні фізичні вправи не завжди в достатньому ступені впливають на найважливіші м’язові групи. Поряд із використанням регулярних фізичних вправ з метою профілактики й корекції плоскостопості необхідно здійснювати пошук нових ефективних засобів тренування сили м’язів стопи й гомілки. Одним з ефективних засобів фізичного виховання, що має на меті посилення й зміцнення м’язів нижніх кінцівок і відповідає віковим особливостям старших дошкільників, є вправи, які включають елементи спортивних ігор, зокрема футболу. Крім коригуючої функції, використання елементів футболу впливає на розвиток фізичних якостей, рухових навичок, інтелектуальних здібностей, сприяє підвищенню рівня захисних функцій організму й формуванню інтересу до фізичної культури та спорту. Вищевикладене визначило мету – розробити технологію фізичної реабілітації із застосуванням засобів футболу для хлопців 4–6-річного віку із плоскостопістю. Ця технологія ґрунтується на дидактичних принципах і принципах фізичної реабілітації, на організаційних та методичних основах процесу відновлення дітей із плоскостопістю та здійснюється відповідно до трьох етапів реабілітації із використанням усіх можливих засобів, форм, методів і принципів фізичного виховання та фізичної реабілітації в єдності, реалізуючи тим самим корекційну, оздоровчу, виховну та освітню функції фізичного виховання та фізичної реабілітації, забезпечуючи їх зв’язок із підготовкою до школи та формуванням гармонійно розвиненої особистості.


Ключові слова


фізична реабілітація; хлопці старшого дошкільного віку; плоскостопість; засоби футболу

Повний текст:

PDF

Посилання


Anisimovа T. G., Ulyanov S. A. (2011). Correct pos­ ture formation and flat-foot correction in preschool children: recommendations, games, exercises. 2 ed., Volgograd: Master (in Russian)

Bychuk I. O., Aleshina A. I. (2011) Influence prevention programs to flat foot biomechanical characteristics of preschoolers. Pedagogy, psychology, medical-biological problems of physical education and sports sciences, Kh: HOVNOKU, no 2, pp. 10–13. (in Ukrainian)

Varyushin V. V. (2007) Training young football players: a textbook for university students. Russian Football Union, M.: Physical Education (in Russian)

Vilchkovskyy E. S., Kyrok A. I. (2005) Theory and methods of physical education of preschool children, teach. Guidances. 2 nd ed. Amounts University. (in Ukrainian)

Kamenskaya V. G., Kotov S. A. (2008) Conceptual Framework of health-technology development of the child of pre-school and primary school age: textbook. SPb: RGPU. Herzen (in Russian)

Kozyreva O. V. (2003) Therapeutic exercise for preschoolers (in disorders of the musculoskeletal system): A guide to physical therapy instructors, educators and parents. M.: Education (in Russian)

Krutsevych T. (2008) Theory and Methods physical education: textbook. K.: Olympic. l-ra, t. 2 (in Ukrainian)

Narskin G. I. (2003) System is the prevention and correction of abnormalities of the musculoskeletal system in children of preschool and school age means of physical training (PhD Thesis), Gennady Ivanovich Narskin. (in Russian)

Ordzhonikidze G., Pavlov V. I. (2008) Physiology of football. Russian Football Union, the Association of Russian football coach. M.: People: Olympia (in Russian)

Popov P. A. (2010) Optimization of complex restorative treatment of flatfoot by persons engaged in sports (PhD Thesis), Samara (in Russian)

Sergienko K. M. (2004) Control and prevention of musculoskeletal function foot-spring students in physical education: author. dissertation for obtaining science (PhD Thesis), Kiev (in Ukrainian)

Philipova S. O., Ponomareva G. N. (2008) Theory and methods of physical training of preschool children: proc. manual for students of academies, universities, institutes of physical education and faculties of physical training of pedagogical universities. St. Petersburg: «Childhood-Press», M.: TC «SCOPE» (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анисимова Т. Г. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников : рекомендации, занятия, игры, упражнения / Т. Г. Анисимова, С. А. Ульянова ; под ред. Р. А. Ереминой. – [2-е изд.] – Волгоград : Учитель, 2011. – 146 с.

Бичук І. О. Вплив програми профілактики плоскостопості на біомеханічні характеристики стопи дошкільнят / І. О. Бичук, А. І. Альошина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХОВНОКУ, 2011. – No 2. – С. 10–13.

Варюшин В. В. Тренировка юных футболистов: учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Варюшин // Российский футбольный союз. – М. : Физ. культура, 2007. – 112 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – Суми : Університет. кн., 2005. – 428 с.

Каменская В. Г. Концептуальные основы здоровьесберегающих технологий развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста : учеб. пособие / В. Г. Каменская, С. А. Котова; под ред. Н. А. Ноткиной. – СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 224 с.

Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях опорно-двигательного аппарата) : пособие для инструкторов лечебной физкультуры, воспитателей и родителей / О. В. Козырева. – М. : Просвещение, 2003. – 112 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика физичного виховання : підруч. / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – Т. 2. – 320 с.

Нарскин Г. И. Система профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного и школьного возраста средствами физического воспитания : автореф. дисс. на соискание научной степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Г. И. Нарскин. – 2003. – 29 с.

Орджоникидзе З. Г. Физиология футбола / З. Г. Орджоникидзе, В. И. Павлов; Российский футбольный союз, Объединение отечественных тренеров по футболу. – М. : Человек: Олимпия, 2008. – 240 с.

Попов П. А. Оптимизация комплекса восстановительного лечения плоскостопия у лиц, занимающихся спортом : дисс. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.15 / П. А. Попов. – Самара, 2010. – 124 с.

Сергієнко К. М. Контроль та профілактика порушень опорно-ресорної функції стопи школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. із фіз. вих. і спорту / К. М. Сергієнко. – К., 2004. – 20 с.

Теория и методика физической культуры дошкольников: учеб. пособие для студентов академий, университетов, институтов физической культуры и факультетов физической культуры педагогических вузов / под ред. С. О. Филипповой, Г. Н. Пономарева. – СПб : «ДЕТСТВОПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2008. – 656 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com