Вплив засобів кондиційного тренування з плавання на стан системи зовнішнього дихання студентів

Є. А. Захаріна, Н. В. Глущенко

Анотація


Мета роботи – проаналізувати особливості динаміки показників зовнішнього дихання юнаків під впливом занять з плавання під час кондиційного тренування. Методи дослідження. У роботі узагальнено результати обстеження 50 студентів чоловічої статі віком 19–20 років основної медичної групи. Показники зовнішнього дихання обстежуваних реєстрували за допомогою мікропроцесорного портативного спірографа СМП-21/01«Р-Д». У результаті проведених досліджень встановлено, що у студентів експериментальної групи було виявлено достовірно вищі, ніж у контрольній групі, темпи приросту більшості показників зовнішнього дихання і, навпаки, зниження частоти дихання. Висновки. Ці зміни характеризувалися впровадженням у план і структуру експериментальної тренувальної програми гіпоксичних тренувальних серій.


Ключові слова


дихальна система; студенти; плавання; кондиційне тренування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulgakovа N. J., Morozov S. N., Popov O. I. (2005) Recreational, therapeutic and adaptive swimming : high school textbook. M.: Academy (in Russian)

Vanyushin Y. S., Vanyushin M. Y. (2009) The relationship of the cardiovascular and respiratory systems as an innovative way to evaluate the functionality of the body athletes. Theorya nd Practice of Physical Culture: Coach: A journal in journal, no 10, p. 68. (in Russian)

Dyakov E. Y., Mironov A. A. (2015) Implementation of the integrated method of swimming training of students with various diseases. Theory and Practice of Physical Culture, no 7, pp. 42–45. (in Russian)

Ivashchenko L. Y., BLagiy A. L., Usachev Y. A. (2008) Programming training health and fitness. K. (in Russian)

Kamalovа E. I., Kuznetsova Z. M., Rizhenkov A. V. (2008) The effectiveness of intermittent hypoxic training in the preparation of the men’s team of veteran swimmers. Theory and Practice of Physical Culture, no 10, pp. 89–92. (in Russian)

Pilnenky V. V. (2005) Organizational and methodologi­ cal foundations of health training students with low levels of physical health (PhD Thesis), Lviv (in Ukrainian)

Shkrebty Y. M. (2005) Directions of perfection of a technique of sports training in preparation for the highest achievements. Physical training of students of creative specialties, no 2, pp. 37–44. (in Russian)

Hines E. (2008) Fitness Swimming. 2nd ed. Human Kinetics.

Manley N., Goldberg Dr. A., Steele B., Denniston D. (2009) The EDGE: The Swimmer’s Every Day Guide to Excellence. CreateSpace.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булгакова Н. Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов и др. ; под ред. Н. Ж. Булгаковой. – М. : Академия, 2005. – 432 с.

Ванюшин Ю. С. Взаимосвязь сердечно-сосудистой и дыхательной систем как инновационный способ оценки функциональных возможностей организма спортсменов / Ю. С. Ванюшин, М. Ю. Ванюшин // Теория и практика физ. культуры : Тренер : журнал в журнале. – 2009. – No 10. – С. 68.

Дьякова Е. Ю. Внедрение комплексной методики обучения плаванию студентов с различными заболеваниями / Е. Ю. Дьякова, А. А. Миронов // Теория и практика физ. культуры. – 2015. – No 7. – С. 42–45.

Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнессом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К. : Наук. світ, 2008. – 198 с.

Камалова Э. И. Эффективность интервальной гипоксической тренировки в подготовке мужской сборной пловцов-ветеранов / Э. И. Камалова, З. М. Кузнецова, А. В. Рыженков // Теория и практика физ. культуры. – 2008. – No 10. – С. 89–92.

Пильненький В. В. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 / В. В. Пильненький. – Львів, 2005. – 20 с.

Шкребтий Ю. М. Направления совершенствования методики спортивной тренировки на этапе подготовки к высшим достижениям / Ю. М. Шкребтий // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – Х., 2005. – No 2. – С. 37–44.

Hines E. Fitness Swimming – 2nd ed. / E. Hines // Human Kinetics. – 2008. – 232 p.

Manley N. The EDGE: The Swimmer’s Every Day Guide to Excellence / N. Manley, Dr. A. Goldberg, B. Steele, D. Denniston // CreateSpace. – 2009. – Vol. 1. – 102 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com