Эффективность применения средств физической реабилитации в технологии коррекции нарушений осанки танцоров высокой квалификации

Е. Б. Лазарева, Т. А. Рожкова, Д. Н. Бойко

Анотація


Мета. Розробка технології корекції порушень постави, спрямованої на поліпшення стану опорно-рухового апарату спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у спортивних танцях. Для оцінки ефективності технології корекції порушень постави в динаміці оцінювалися показники стабілографії танцюристів високої кваліфікації. Методи. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури; педагогічні та біомеханічні методи. Результати. Визначено особливості морфофункціонального стану спортсменів, котрі зумовлюють спрямованість процесу корекції, зміст процедур лікувальної гімнастики, партерної гімнастики, занять коригуючими вправами, методику масажу, гідрокінезитерапії з елементами лікувального плавання, елементів функціонального тренінгу та Пілатеса, спрямованих на поліпшення стану опорно-рухового апарату спортсменів високої кваліфікації. Після застосування запропонованої технології було виявлено достовірні позитивні зміни в показниках стабілографії. Висновки. Експериментальна перевірка розробленої технології корекції порушень постави спортсменів високої кваліфікації показала свою ефективність, яка проявляється у зміні показників часу домінанти навантаження у балансувальному стабілографічному тесті.


Ключові слова


фізична реабілітація; корекція; порушення постави; опорно-руховий апарат; спортивні танці; стабілографія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vakulenko M. A. Technique in sports dance and its problems / M. A. Vakulenko // Proceedings of the IV scientificmethod.conf. on the problems of sports dancing (Moscow, 22– 26 February 2000) / RGAFK. – Moscow, 2000. – P. 54–56.

Kareva I. V. Forming a working posture in young dancers athletes at the stage of initial preparation with the use of staticdynamic exercises: author’s abstract for Ph.D. in Pedagogics: spec. 13.00.04 / Kareva I. V. – Volgograd, 2013. – 25 p.

Kashuba V. A. Biomechanics of posture / V. A. Kashuba. – Kiev: Olimpiyskaya literatura. 2003. – 279 p.

Kovalenko A. A. Using the rotational elements in competitive athletes compositions dancers / A. A. Kovalenko // Sport. tantsy. – N 5 (21). – Moscow, RGAFK, 2001. – P. 9–32.

Kolіsnik V. Dynamics of stabilographic performance in young swimmers of 7-9 years with nonfixed disorders of the musculoskeletal system / V. Kolesnikov, V. Klapchuk, T. Shitikov. // Sportyvnyi visnyk prydniprovia. – 2009. – N 3. – P. 168–171.

Kotenko K. V. Features of static-dynamic performance in athletes of winter sports / K. V. Kotenko, N. B. Korchazhkina A. V. Epifanov et al. // Saratov J. of Medical Science. – 2014. – N 4. – P. 899–901.

Kochetkova N. I. Features of the spatial position of the torso, pelvis and feet in elite athletes of different sports events / N. I. Kochetkova, T. F. Abramova, T. M. Nikitina, V. A. Krasnikov // Vestnik sportivnoy nauki. – 2013. – N 5. – P. 58-65.

Koshelev S. N. Dance Sport Biomechanics / S. Koshe­ lev. – Moscow: Mir, 2006. – 140 p.

T. Rozhkova. Influence of employment by sports dances on the musculoskeletal system of athletes / T. Rozhkova // Sportyvnyi visnyk prydniprovia. – 2013. – N 3. – P. 82– 86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вакуленко M. А. Техника в спортивных танцах и ее проблемы / M. А. Вакуленко // Материалы IV науч.-метод. конф. по пробл. спорт. танцев (Москва, 22–26 февр. 2000 г.) / РГАФК. – М., 2000. – С. 54–56.

Карева И. В. Формирование рабочей осанки у юных спортсменов-танцоров на этапе начальной подготовки с использованием статодинамических упражнений : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Карева И. В. – Волгоград, 2013. – 25 с.

Кашуба В. А. Биомеханика осанки / В. А. Кашуба. – К. : Олимп. лит., 2003. – 279 с.

Коваленко А. А. Использование вращательных эле ментов в соревновательных композициях спортсменовтанцоров / А. А. Коваленко // Спорт. танцы. – 2001. – No 5 (21). – С. 19–32.

Колісник В. Динаміка стабілометричних показників у юних плавців 7–9 років з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату / В. Колісник, В. Клапчук, Т. Шитіков // Спорт. вісн. Придніпров'я. – 2009. – No 3. – С. 168–171.

Котенко К. В. Особенности статодинамических показателей у спортсменов зимних видов спорта / К. В. Котенко, Н. Б. Корчажкина, А. В. Епифанов и др. // Сарат. науч.-мед. журн. – 2014. – No 4. – С. 899–901.

Кочеткова Н. И. Особенности пространственного положения туловища, таза и стоп у высококвалифицированных спортсменов мужчин различных видов спорта / Н. И. Кочеткова, Т. Ф. Абрамова, Т. М. Никитина, В. А. Красников. // Вестн. спорт. науки. – 2013. – No 5. – С. 58–65.

Кошелев С. Н. Биомеханика спортивных танцев / С. Н. Кошелев. – М.: Мир, 2006. – 140 с.

Рожкова Т. Вплив занять спортивними танцями на опорно-руховий апарат спортсменів / Т. Рожкова // Спорт. вісн. Придніпров’я. – 2013. – No 3. – С. 82–86.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com