Электронейромиографические корреляты синдрома мышечной блокады межпозвонковых дисков у квалифицированных спортсменов

Е. В. Колосова, Т. А. Халявка, Е. Н. Лысенко

Анотація


Мета. Дослідити функціональний стан сегментарного апарату поперекового відділу спинного мозку спортсменів, які спеціалізуються у стрибках у воду і біатлоні, і виявити його можливі функціональні і структурні порушення за допомогою методів електронейроміографії. Методи. Визначення швидкості проведення нервового імпульсу по моторних волокнах великогомілкових нервів нижніх кінцівок (n.tibialis), а також методику Н-рефлексометрії («Nico- let Viking Select», США-Німеччина). Результати. В першій групі ЕНМГ-параметри знаходилися в межах норми, в той час як у другій групі спостерігалися значні відхилення показників від нормальних значень: збільшення співвідношення порогів Н- і М-відповідей, зниження амплітуд Н-відповідей і співвідношень амплітуд Н- і М-відповідей. Однак параметри М-відповідей, а також значення швидкостей проведення імпульсу по моторних волокнах n.tibialis не мали достовірних відмінностей в двох групах. Подібні відхилення ЕНМГ-параметрів від норми виникали внаслідок впливу на спинномозкові нерви сегментів L –S4 3 комплексу чинників – компресії, ішемії і гіпоксії, які мають місце при синдромі м’язової блокади міжхребцевих дисків. Ймовірно, патологічні зміни стосувалися в основному структур аферентної частини дуги моносинаптичного рефлексу, що є більш сприйнятливою до компресії. Причиною виникнення синдрому м’язової блокади міжхребцевих дисків могло бути неадекватне навантаження на попереково-крижовий відділ хребта. Висновки. У 17–28 % досліджуваних спортсменів спостерігаються відхилення ЕНМГ-пара­ метрів від норми, що може служити діагностичною ознакою синдрому м’язової блокади міжхребцевих дисків на рівні сегментів L4–S3 спинного мозку, викликаного впливом неадекватного навантаження на поперековий відділ хребта.


Ключові слова


електронейроміографія; нервово-м’язовий апарат; Н-рефлекс; спортсмени; синдром м’язової блокади міжхребцевих дисків

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аndriyanova Е. Y. Electroneuromyographic indices and mechanisms of osteochondrosis development / Е. Y. Аndriyanova, R. М. Gorodnichev. – Velikiye Luki, 2006. – 119 p.

Badalyan L. О. Clinical electromyography / L. О. Ba­ dalyan, I. А. Skvortsov. – Мoscow: Меditsina, 1986. – 368 p.

Gekht B. М. Electromyography in diagnostics of neu­ro­ muscular diseases / B. М. Gekht, L. F. Каsatkina, М. I. Samoylov, А. G. Sanidze. – Таganrog, 1997. – 370 p.

Dolzhenkov А. V. Оsteochondrosis / А. V. Dolzhenkov. – Мoscow: ACT, 2008. – 240 p.

Goncharuk К. Меchanisms of acupuncture action as exemplified by treatment of intervertebral discs / К. Goncharuk. – Мoscow: Sotis-Меd, 2009. – 215 p.

Zholondz М. Y. New outlook at osteoporosis: causes and treatment / М. Y. Zholondz. – Saint Petersburg: Piter, 2010. – 157 p.

Zenkov L. R. Functional diagnostics of nerve diseases: Manual for physicians / L. R. Zenkov. – Мoscow: МЕDpressinform, 2004. – 488 p.

Iordanskaya F. А. Assessment of special work capaci­ ty of athletes of different sports events: diagnosis, adaptation mechanisms, correction means / F. А. Iordanskaya. – Мoscow: Sport, 1993. – 293 p.

Каpilevich L. V. Physiological methods of control in sport / L. V. Каpilevich, К. V. Davletyarova, Е. V. Коshelskaya, Y. P. Bredikhina, V. I. Аndreyev. – Тоmsk: Тоmsk Polytechnical University Publishing House, 2009. – 172 p.

Коmantsev V. N. Меthodical bases of clinical electro­ neuromyography. Manual for physicians / V. N. Коmantsev. – Saint Petersburg, 2006. – 349 p.

Nikolayev S. G. Clinical electromyography / S. G. Nikolayev. – Ivanovo: PressSto, 2013. – 394 p.

Platonov V. N. Sports training periodization. General theory and its practical applications / V. N. Platonov. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2013. – 624 p.

Sitel А. Solo for spine / А. Sitel. – Мoscow: ACT, 2011. – 250 p.

Brief course of lectures in sports medicine / edited by А. V. Smolensky. – Мoscow: Fizychna kultura, 2005. – 192 p.

Shynkaruk О. А. Меdico-biological provision of preparation of athletes of national teams of Ukraine in the Olympic events / О. А. Shynkaruk, О. М. Lysenko, L. М. Gunina et al. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2009. – 144 p.

Wilmore J. H. Physiology of sport / J. H. Wilmore, D. L. Costill. – Кiev: Оlimpiyskaya literatura, 2001. – 503 p.

Hogshead H. How to defeat asthma / H. Hogshead, J. С. Каsens. – Мoscow: FAIR, 1998. – 304 p.

Clarys J. P. Electromyography in sports and occupational settings: an update of its limits and possibilities / J. P. Clarys // Ergonomics. – 2000. – Vol. 43. – P. 1750– 1762.

Massó N. Surface electromyography applications in the sport / N. Massó, F. Rey, D. Romero et al. // Apunts Med. Esport. – 2010. – Vol. 45, N 165. – P. 121–130.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андриянова Е. Ю. Электронейромиографические показатели и механизмы развития пояснично-крестцового остеохондроза / Е. Ю. Андриянова, Р. М. Городничев. – Великие Луки, 2006. – 119 с.

Бадалян Л. О. Клиническая электромиография / Л. О. Бадалян, И. А. Скворцов. – М.: Медицина, 1986. – 368 с.

Гехт Б. М. Электромиография в диагностике нервно-мышечных болезней / Б. М. Гехт, Л. Ф. Касаткина, М. И. Самойлов, А. Г. Санидзе. – Таганрог, 1997. – 370 с.

Долженков А. В. Остеохондроз / А. В. Долженков. – М.: ACT, 2008. – 240 с.

Гончарук К. Механизм действия акупунктуры на примере лечения грыж межпозвонковых дисков / К. Гончарук. – М.: Сотис-Мед, 2009. – 215 с.

Жолондз М. Я. Новый взгляд на остеохондроз: причины и лечение / М. Я. Жолондз. – СПб.: Питер, 2010. – 157 с.

Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней: Руководство для врачей / Л. Р. Зенков. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 488 с.

Иорданская Ф. А. Оценка специальной работоспособности спортсменов разных видов спорта: диагностика, механизмы адаптации, средства коррекции / Ф. А. Иорданская. – М.: Спорт, 1993. – 293 с.

Капилевич Л. В. Физиологические методы контроля в спорте / Л. В. Капилевич, К. В. Давлетьярова, Е. В. Кошельская и др. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2009. – 172 с.

Команцев В. Н. Методические основы клинической электронейромиографии: рук. для врачей / В. Н. Команцев. – СПб., 2006. – 349 с.

Николаев С. Г. Практикум по клинической электромиографии / С. Г. Николаев. – Иваново: ПресСто, 2013. – 394 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.

Ситель А. Соло для позвоночника / А. Ситель. – М.: ACT, 2011. – 250 с.

Короткий курс лекцій зі спортивної медицини / за ред. А. В. Смоленського. – М.: Фізична культура, 2005. – 192 с.

Шинкарук О. А. Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту / О. А. Шинкарук, О. М. Лисенко, Л. М. Гуніна та ін. – К.: Олімп. л-ра, 2009. – 144 с.

Уилмор Д. Х. Физиология спорта / Д. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл. – К.: Олимп. лит., 2001. – 503 с.

Хогсхед Н. Как победить астму / Н. Хогсхед, Дж. С. Казенс. – М.: ФАИР, 1998. – 304 с.

Clarys J. P. Electromyography in sports and occupational settings: an update of its limits and possibilities / J. P. Clarys // Ergonomics. – 2000. – Vol. 43. – P. 1750–1762.

Massó N. Surface electromyography applications in the sport / N. Massó, F. Reó, D. Romero et al. // Apunts Med. Esport. – 2010. – Vol. 45, N 165. – P. 121–130.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com