Стрес-асоційовані стани у військовослужбовців та обґрунтування шляхів їх подолання засобами кіберспорту

Основний зміст сторінки статті

Оксана Шинкарук
Денис Давидов
Мирослав Дутчак
Олена Яковенко

Анотація

Резюме. У сучасних умовах воєнного стану перед українським суспільством постає суттєве
завдання реабілітації учасників бойових дій, які можуть зіштовхнутися з посттравматичним
стресовим розладом (ПТСР), що істотно впливає на їхнє психологічне благополуччя, повсяк-
денне життя, соціальну взаємодію та адаптацію до цивільного життя. Наукові дослідження у
галузі освіти, науки, фізичної культури, спорту та психології вказують на негативний вплив
стресу на психоемоційний та фізичний стан військовослужбовців, підкреслюючи необхід-
ність ефективних стратегій реабілітації. Мета. Дослідити проблему стрес-асоційованих
станів у військовослужбовців та запропонувати шляхи її вирішення. Довести доцільність
застосування засобів кіберспорту для реабілітації учасників бойових дій. Методи. Аналіз та
синтез, систематизація та узагальнення. Результати. Стресові стани, асоційовані з військо-
вою службою, включають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), відчуття самотності
через віддаленість від родини та соціальну ізоляцію, а також внутрішні конфлікти, спричи-
нені необхідністю виконання завдань, що суперечать особистим переконанням. Такі стани
впливають на психічне здоров’я військовослужбовців, потребуючи професійного підходу до
їх реабілітації та підтримки. ПТСР у військових часто проявляється через вторинні пере-
живання травматичних подій, флешбеки, жахи та панічні атаки, що вимагає комплексного
підходу до лікування, включаючи когнітивно-поведінкову терапію, медикаментозну підтримку
та психіатричну допомогу. Використання засобів кіберспорту демонструє значний потен-
ціал у реабілітації та зниженні рівня стресу серед військових. Розроблено програму і мето-
дику використання засобів кіберспорту в реабілітації військових. Рекомендації включають
застосування терапевтичних ігор, вправи на релаксацію та стрес-менеджмент, ініціативи,
спрямовані на зміцнення соціальних зв’язків і фізичної активності через кіберспорт. Засто-
сування віртуальної реальності для створення спеціалізованих терапевтичних середовищ є
ефективним засобом у зниженні рівня стресу та допомозі військовим та ветеранам бойових
дій подолати травматичні спогади. Розроблена програма реабілітації з використанням засо-
бів кіберспорту базується на сучасних наукових дослідженнях і передбачає індивідуальний
підхід до кожного учасника, враховуючи їхні особливості та потреби. Програма підкреслює
важливість постійного моніторингу та оцінки результатів для коригування та оптимізації реа-
білітаційного процесу.
Ключові слова: психологічний стрес, посттравматичний синдром, кіберспорт, реабілітація,
військовослужбовці, терапія, комунікація, фізична активність, віртуальна реальність, моніто-
ринг.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті