Cучасні підходи до корекції серцево-судинних ризиків у чоловіків з метаболічним синдромом

Основний зміст сторінки статті

Олена Лазарєва
Наталія Леськів

Анотація

Резюме. У статті систематизовано інформацію про поширеність серцево-судинних захво-
рювань у популяції чоловіків зрілого віку з метаболічним синдромом та узагальнено підходи
до корекції ризиків засобами фізичної терапії. Мета. Здійснити аналіз фахової літератури та
вивчити підходи до корекції серцево-судинних ризиків у чоловіків зрілого віку з метаболіч-
ним синдромом. Методи. Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел літератури з досліджува-
ної теми. Результати. Систематизовано інформацію про засоби корекції серцево-судинних
захворювань у чоловіків з метаболічним синдромом, наявність якого значною мірою підви-
щує ризик розвитку та ускладнень серцево-судинної системи. Встановлено поширеність
хронічних неінфекційних захворювань, зокрема цукрового діабету типу II та інсуліноре-
зинстентності в українській популяції. Відмічається, що метаболічний синдром у більшості
випадків є корегованим, тобто за допомогою відповідного відновлювального лікування,
зокрема на основі використання засобів фізичної терапії, можна досягти зниження або хоча
б зменшення основних його проявів, що надає особливого значення проблемі наукового
обґрунтування, побудови та впровадження комплексної програми фізичної терапії осіб з
явним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань у поєднанні з метаболічним син-
дромом. Системний аналіз фахової літератури з проблеми дослідження дозволив встано-
вити, що обов’язковою умовою організації відновлювального лікування тематичних хворих є
комплексний підхід та наступність дій, що допомагає досягти довготривалого результату.
Ключові слова: серцево-судинні захворювання, фізична терапія, рухова активність, спосіб
життя, метаболічний синдром, ожиріння

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті