Спортивно-реабілітаційний компонент реалізації стратегії адаптації ветеранів до соціального та економічного життя в Україні

Основний зміст сторінки статті

Євгеній Імас
Іван Лукасевич

Анотація

Резюме. Аналіз законодавства та статистичних даних дозволив зробити висновки про
те, що в Україні відсутня координація між органами державної влади, які відповідають за
організацію процесу адаптації (реабілітації) ветеранів війни. Крім того, одним із основних
завдань держави в умовах повномасштабного вторгнення рф та бойових дій є створення
всіх необхідних умов для відновлення та підтримки здоров’я ветеранів війни, їх реабілітація
та адаптація до суспільного життя.
У статті презентовано спортивно-реабілітаційний компонент адаптації ветеранів війни як
частину державної стратегії, що має забезпечити на базі закладів освіти таку адаптацію
ветеранів до соціального життя через призму необхідної колаборації держави та суспіль-
них інституцій. Світові та вітчизняні практики доводять, що дієвим інструментом сприяння
фізичній та психологічній реабілітації, соціальній адаптації, компенсації сенсорних, мотор-
них порушень, покращення комунікативних можливостей тощо, тобто соціалізації особи-
стості, є використання засобів і методів фізичної культури і спорту. Мета. Вивчити роль
спортивно-реабілітаційного компонента в адаптації ветеранів війни до суспільного життя
на базі закладів освіти засобами сучасних технологій спорту та реабілітації, проаналізувати
взаємозв’язок між компонентами адаптації, можливості інноваційних технологій, зокре-
ма віртуального спорту та електронних платформ для покращення загального фізичного,
психічного та соціального стану. Методи. Аналіз, систематизація, узагальнення даних спе-
ціальних літературних джерел, моніторинг ресурсів мережі Інтернет. Результати. Налагодити
систему координації дій між усіма відповідальними інституціями з дотриманням принци-
пів інклюзивності та інтерсекційності може допомогти відповідна державна стратегія, що
складатиметься з комплексних рішень, спрямованих на удосконалення системи державної
підтримки ветеранів війни, які забезпечували б їх реабілітацію та соціальну адаптацію.
Ключові слова: спортивно-реабілітаційний компонент, ветерани війни, стратегія, реабіліта-
ція, адаптація.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті