Сучасні уявлення про терапію та реабілітацію дітей з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією

Основний зміст сторінки статті

Ірина Жарова
Альона Безлегка

Анотація

Резюме. Розглянуто сучасні уявлення про терапію та реабілітацію дітей з гіпоксично-іше-
мічною енцефалопатією. Мета. Проаналізувати і систематизувати сучасні науково-мето-
дичні знання і результати практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду із застосування
засобів фізичної терапії на гострому та підгострому етапах реабілітації у новонароджених
з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (ГІЕ). Методи. Аналіз спеціальної та науково-ме-
тодичної літератури. Результати. Наслідки перинатальної патології, особливо перинатальні
ураження ЦНС, посідають чільне місце у структурі патології новонароджених з ГІЕ. Результа-
ти досліджень останніх років свідчать про найважливішу роль уражень мозку, що виникли в
перинатальному періоді, що викликають порушення розвитку нервово-психічних функцій у
дітей у 70–86 % випадків і ведуть до їх дезадаптації, а часом – інвалідизації. Деякі вітчиз-
няні автори вважають, що в Україні народжується від 85 до 95 % дітей із порушеннями чи
затримкою психомоторного розвитку у результаті перинатального ураження ЦНС, тому ГІЕ
є «індикаторами» стану здоров’я дитини не лише на першому році її життя, а й у наступні
роки. Відновне лікування дітей з ГІЕ ускладнюється їх нижчими компенсаторними можливо-
стями та високим рівнем соматичної захворюваності, саме тому діти з патологією нервової
системи потребують комплексного безперервного довготривалого процесу реабілітації, що
повинен починатися вже на етапі реанімаційного відділення після проведення інтенсивної
терапії, тривати у відділенні виходжування і надалі — амбулаторно. На сьогодні в програмах
терапії та реабілітації новонароджених з ГІЕ застосовуються реанімаційні заходи, медика-
ментозні засоби, терапевтична гіпотермія, засоби фізичної терапії. Розроблена індивіду-
альна програма ранньої реабілітації з комплексом методів та підходів залежно від функціо-
нального стану, активності та участі, потреб дитини та її можливостей має дати значний
позитивний результат у становленні моторних і сенсорних навичок дитини та профілактики
їх згасання.
Ключові слова: гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, реабілітація, фізична терапія, діти,
нервова система, функція, активність, участь.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті