Авторська програма фізичної реабілітації школярів з функціональним порушенням зору та її вплив на функціональний та психічний стани

Основний зміст сторінки статті

Олена Антонова
Альона Пасенко
Олександр Кущ
Юлія Івакіна
Богдан Луценко

Анотація

Резюме. Вади зору – один із найпоширеніших видів порушень здоров’я у дітей і дорослих.
На сьогодні розроблено програми фізичної реабілітації для школярів із короткозорістю
організованих груп спеціальних закладів. Тому розробка програми фізичної реабілітації для
категорії школярів, які навчаються в загальноосвітніх школах, є своєчасною для вирішення
актуальною науковою проблемою. Мета. Розробити програму фізичної реабілітації з вико-
ристанням спеціального комплексу лікувальної гімнастики і методів рефлексотерапії (Оннурі
терапії) для школярів 10–12 років з функціональними порушеннями зору (на прикладі міопії)
на постклінічному етапі та дослідити її ефективність. Методи. Медико-біологічне тестування
(проби Штанге, Генчі, Ромберга); клінічні методи (опитування, огляд, контент-аналіз амбула-
торних карт, опитувальник САН) та методи математичної статистики. Результати. Для пацієн-
тів основної групи було розроблено програму, що включала спеціальний комплекс лікуваль-
ної гімнастики (вправи для окорухових м’язів, вправи для пальців і кистей, артикуляційних
та дихальних вправ) та методи Оннурі терапії (точковий масаж зон відповідності, аплікації з
насіння і вплив кольором). Поєднання в авторській програмі фізичної реабілітації лікувальної
гімнастики і методів Оннурі терапії дозволило після реабілітації отримати статистично значу-
щі зміни: функціональних проб: Штанге – на 5,4 с (p < 0,05), Генчі – на 4,5 с (p < 0,05), Ром-
берга – на 9,5 с (p < 0,05); позитивну динаміку оцінок психічного стану за опитувальником
САН: самопочуття – від 3,7 ± 0,4 бала до 5,3 ± 0,4 бала (р < 0,01), активності – від 3,4 ± 0,5
бала до 5, 1 ± 0,5 бала (р <0,02), настрою – від 4,2 ± 0,4 бала до 5,7 ± 0,3 бала (р < 0,03).
Використання запропонованої програми фізичної реабілітації дозволить більш раціонально
підійти до вирішення проблеми фізичної реабілітації школярів підліткового віку з коротко-
зорістю, які навчаються в загальноосвітніх школах і мають значне зорове перенапруження.
Ключові слова: міопія, лікувальна гімнастика, методи Оннурі терапії, функціональний стан,
психічний стан, фізична реабілітація.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті