Особливості адаптаційного періоду до занять фізичною культурою учнів 5–6 класів в освітній концепції Нової української школи

Основний зміст сторінки статті

В’ячеслав Семененко
Валерія Теліус

Анотація

Резюме. Сучасна система середньої освіти постійно зазнає трансформацій, розширює
горизонти та вдосконалюється відповідно до вимог суспільства та важливих потреб підро-
стаючого покоління. Відповідно до цього, впровадження концепції Нової української шко-
ли (НУШ) призвело до величезних змін у системі початкової та базової середньої освіти,
спрямованих на покращення навчального процесу та адаптації учнів до нових умов навчан-
ня. Перехід учнів від початкової до базової середньої освіти маркує початок нової фази
їхнього освітнього шляху. Цей період характеризується значними змінами у фізичних та
психічних процесах організму школярів, ціннісних орієнтаціях та мотивації до занять фізич-
ними вправами. Відповідно до цього у вимогах до навчальної програми, методах навчання,
а також у досягненні очікуваних результатів навчання та засвоєнні базових компетенцій пе-
редбачаються суттєві зміни. Однак, адаптація до нових умов процесу фізичного виховання
в середній школі може викликати ряд труднощів, які потребують уваги, аналізу та вивчення.
Мета. Дослідити особливості адаптаційного періоду учнів 5–6-х класів до занять фізичною
культурою в середній школі за модельною навчальною програмою в освітній концепції Нової
української школи. Методи. Теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, аналіз
нормативних та стратегічних документів; контент-аналіз документальних матеріалів; метод
системного аналізу. Результати. Проаналізовано адаптаційний потенціал учнів у процесі
асиміляції фізичних навичок та вимог до програми з фізичної культури у середній школі.
Аналіз динаміки адаптаційних процесів відображав зміни в ставленні учнів 5–6-х класів до
фізичної активності та підвищенні їхньої мотивації до участі в уроках фізичної культури.
В процесі дослідження проведено оцінювання ефективності методів та підходів, які вико-
ристовувалися для полегшення періоду адаптації. Виявлено оптимальні методики, спрямо-
вані на покращення процесу адаптації учнів до нових вимог програми з фізичної культури.
Особливу увагу приділено оцінюванню ефективності індивідуальних підходів до учнів під час
проходження адаптаційного періоду.
Ключові слова: адаптаційний період, модельна навчальна програма, Нова українська шко-
ла (НУШ), освітня концепція, середня школа, фізична культура, фізична активність.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті