Методологічні підходи прогнозування стану здоров’я населення на основі оцінки ризиків, спричинених забрудненням довкілля

Основний зміст сторінки статті

Ярослав Першегуба

Анотація

Резюме. Розглянуто методологічні підходи прогнозування стану здоров’я населення на
основі оцінювання ризиків від забруднення довкілля. Мета. Розробити методологічні підходи
до прогнозування стану здоров’я населення на основі оцінювання ризиків від забруднення
довкілля на прикладі забруднення повітря. Методи. Аналіз науково-методичної літератури,
узагальнення, синтез, абстрагування, формалізація. Результати. Було виконано системний
аналіз наукової, науково-методичної літератури та інших джерел інформації, що стосують-
ся методологічних підходів прогнозування стану здоров’я населення на основі оцінювання
ризиків для здоров’я населення від забруднення довкілля. За отриманими результатами
було зроблено висновки, що оцінювання впливу забруднення повітря на населення за допо-
могою ризиків потрібне для ефективної політики контролю якості повітря та впровадження
ефективних втручань. Управління забрудненням повітря означає зменшення до прийнятних
рівнів або можливе усунення забруднювачів повітря, присутність яких у повітрі впливає на
рівень здоров’я людини. Розробники політики у сфері охорони здоров’я повинні використо-
вувати оцінювання ризиків для здоров’я населення від забруднення довкілля для сприяння
здоров’ю населення, зменшенню впливу та більш точному запобіганню виникнення захво-
рювань ефективними та економічно вигідними способами.
Ключові слова: методологія оцінювання ризику, стан здоров’я, забруднення довкілля, гро-
мадське здоров’я.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті