Проблема ожиріння дітей з вадами слуху в сучасній практиці фізичного виховання

Основний зміст сторінки статті

Максим Гопей
Олена Маслова
Аліна Гопей
Наталія Редько

Анотація

Резюме. Взаємозв’язок між порушенням слуху та ожирінням став предметом досліджен-
ня відносно недавно, але він має велике значення, оскільки обидва стани здатні суттєво
погіршити якість життя людини як фізично, так і психологічно. Особливу соціальну і педаго-
гічну значущість ця проблематика набуває по відношенню до представників сучасної молоді,
що мають обмежені можливості у зміцненні та збереженні власного здоров’я, для якісної і
кількісної характеристики якого став частіше використовуватися показник інвалідності, що
реально ілюструє різке зниження функціональних можливостей організму, його пристосу-
вальних і захисних реакцій. Мета. Визначити передумови проблематики ожиріння дітей з
вадами слуху в сучасній практиці фізичного виховання. Методи. Аналіз і узагальнення даних
спеціальної науково-методичної літератури; моніторинг інформаційних ресурсів мережі
Інтернет; метод систематизації; контент-аналіз; метод викопіювання; метод математичної
статистики. Результати. Отримані дані продемонстрували необхідність пошуку відповідей
на ряд запитань про визначення концептуальних положень, якими доцільно керуватися під
час організації навчально-виховного процесу як у спеціалізованих навчальних закладах, так
і у загальноосвітніх закладах середньої освіти, поєднання можливостей змісту, методів і
засобів адаптивного фізичного виховання у контексті формування ціннісного ставлення шко-
лярів до власного здоров’я і розуміння самими дітьми і педагогами проблематики ожиріння.
Встановлено, що однією з основних передумов проблематики ожиріння дітей з вадами слу-
ху в сучасній практиці фізичного виховання є складність вирішення практичного завдання із
забезпечення відповідних умов формування й становлення здоров’я на основі розроблених
теоретичних засад, підвищення ефективності та раціоналізації процесу їх навчання, в тому
числі у процесі фізичного виховання, де провідну роль можуть відігравати спортивні ігри.
Ключові слова: діти з вадами слуху, слабкочуючі, школярі, ожиріння, фізичне виховання.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті