Вплив стресогенних чинників на здоров’я та поведінкові розлади студентської молоді

Основний зміст сторінки статті

Наталія Бишевець
Олена Андрєєва

Анотація

Резюме. Узагальнено інформацію про дію та наслідки стресу на здоров’я та якість життя
здобувачів вищої освіти в період правового режиму воєнного стану. Мета. Здійснити теоре-
тичний аналіз та узагальнення фахової вітчизняної та зарубіжної літератури з оцінки впливу
стресогенних чинників на здоров’я та поведінкові розлади студентської молоді. Методи.
Аналіз наукової літератури, синтез та узагальнення, компаративний аналіз, соціологічні ме-
тоди, методи математичної статистики. Результати. Встановлено, що під впливом бойових
дій на території країни здобувачі вищої освіти переживають негативні фізичні та психоемо-
ційні розлади. Негативні наслідки стресу можуть проявлятися на фізіологічному, психологіч-
ному, поведінковому та когнітивному рівнях. Нашарування кризових явищ, постійне підви-
щення емоційного напруження, неадекватні інформаційні навантаження, соціальна ізоляція
поряд із обмеженням рухової активності посилює у студентів незадоволеність життям,
погіршує його якість. Стрес призводить до загострення хвороб та виникнення нових захво-
рювань, поширення частоти появи в них депресії, тривоги, розладів здоров’я, підвищує ри-
зик поведінкових розладів, зниження мотивації до навчання. Перераховані впливи стресу на
стан фізичного й психічного здоров’я та поведінку здобувачів вищої освіти викликають у них
ознаки емоційного неблагополуччя, знижують якість життя, зумовлюють зниження мотивації
до навчання а, отже, й негативно впливають на їхню академічну успішність, що може мати
довгострокові несприятливі наслідки.
Ключові слова: стрес, психоемоційний стан, студенти, рухова активність, якість життя.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті