Фізична реабілітація школярів-спортсменів з порушеннями функцій колінного суглоба

Основний зміст сторінки статті

Василь Клапчук
Кристина Чудновська

Анотація

Резюме. Травми колінного суглоба у спортсменів належать до найбільш серйозних уш-
коджень, оскільки порушуються опороздатність кінцівки і процес ходьби, що призводить
до обмеження рухової активності та зниження соціальної адаптації. Мета. Дослідити ефек-
тивність використання засобів фізичної реабілітації для відновлення функцій колінного
суглоба у школярів, котрі займаються спортом, після хірургічних втручань. Методи. Аналіз
та узагальнення літературних джерел, антропометричні гоніометричні вимірювання, тест на
вестибулярну стійкість та відтворення пози Ромберга, анкетування, методи математичної
статистики. Результати. Розроблено авторську методику фізичної реабілітації, яка свідчить
про стійкість досягнутого позитивного ефекту та збереження позитивної динаміки за шка-
лою оцінки колінного суглоба (Lysholm) за показниками наявності нестабільності, кульга-
вості, болю, функціональних можливостей колінного суглоба під час навантаження. Школярі-
спортсмени 15–16 років після операцій відновлення передніх схрещених зв’язок та резекції
менісків з приводу травм колінного суглоба потребують комплексної фізичної реабілітації з
використанням таких традиційних засобів, як лікувальний масаж, лікувальна гімнастика, ме-
ханотерапія, гідрокінезитерапія, магнітотерапія для збільшення сили м’язів нижніх кінцівок
та розробки колінного суглоба.
Ключові слова: фізична реабілітація, школярі, травми колінного суглоба, хірургічні
втручання.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті