Стратегії запобігання та мінімізації тильту в кіберспорті

Основний зміст сторінки статті

Оксана Шинкарук
Андрій Скалозуб
Ярослав Шарга

Анотація

Резюме. Психологічний феномен тильту виокремлюється як ключовий чинник, що впли-
ває на продуктивність та благополуччя гравців і вимагає глибокого розуміння його причин,
наслідків та стратегій ефективного управління. Мета. Дослідити сучасні підходи управління
емоційним станом та розробити стратегії запобігання та мінімізації тильту гравців у кібер-
спорті. Методи. Аналіз науково-методичної літератури та даних мережі Інтернет, порівняння,
систематизація та узагальнення.
Результати. Дослідження підкреслюють важливість комплексного підходу до управління
тильтом у кіберспорті, що включає когнітивну реструктуризацію, практики уважності, ефек-
тивне спілкування в команді, навчання емоційної регуляції та створення позитивного ігрово-
го середовища. Впровадження цих підходів сприяє підвищенню емоційної стійкості гравців,
оптимізації їхньої продуктивності та розвитку здорового конкурентного середовища. Запро-
поновано схему візуалізації різних підходів для запобігання та мінімізації тильту в кіберспор-
ті. Результати показують, що систематичне тренування, згуртованість команди та організа-
ційна підтримка є ключовими факторами в мінімізації тильту та підтриманні високого рівня
продуктивності в кіберспорті. Розроблено алгоритм для ефективного управління тильтом у
кіберспорті, що включає чітко визначені кроки від встановлення мети до коригування стра-
тегій. Крім того, запропоновано комплексну стратегію, обґрунтовану на основі загальних
знань про управління емоційним станом та стратегії в кіберспорті, яка демонструє органі-
зацію управління тильтом у кіберспортивних командах. Розроблено методичні рекомендації
для гравців, спрямовані на мінімізацію впливу тильту та підвищення ефективності роботи в
команді.
Розуміння та стратегічне управління тильтом є ключовими для покращення індивідуальної
продуктивності гравців та командної динаміки в кіберспорті, забезпечуючи стійкість і психо-
логічне благополуччя спортсменів.
Ключові слова: стрес, емоційний стан, тильт, психологічна підготовка, кіберспорт, гравці,
стратегії, підходи, командна взаємодія.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті