Автоматизація розрахунку нормативу використання води для фізкультурно-спортивних комплексів

Основний зміст сторінки статті

Є. Дмитрієва
О. Шматова

Анотація

На сучасному етапі в умовах зростаючого дефіциту якісної питної води
першочерговим заходом повинно бути її раціональне використання та всебічне збереження.
Водні ресурси забезпечують не лише задоволення простих фізіологічних і санітарно-
гігієнічних потреб, а й є ключовим фактором в розвитку спортивних та оздоровчих комплексів.
Законодавством України передбачено лімітоване використання води різноманітними
установами. Однак процес розрахунку тривалий і вимагає значних зусиль та часу.
Тому виникла необхідність розробки автоматизованої системи розрахунку нормативу
водоспоживання, адаптованої до чинного українського законодавства, що забезпечить її
правомірне застосування на території держави.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографія автора

О. Шматова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Доцент кафедри спортивної медицини НУФВСУ

Посилання

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води

питної, призначеної для споживання людиною» [“Hygienic requirements for

drinking water intended for human consumption” ]. (ДСанПіН 2.2.4-171-10). –

Київ: МОЗ України, 2010. – 46 с.

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

[DBN B.2.2-13-2003 Sports and fi tness facilities] [інтернетресурс] режим до-

ступу: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-14 18.09.2019

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що

регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного ха-

рактеру щодо спеціального водокористування: закон України № 1830-VIII;

Лют 7 лютого. [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine

Regulating Relations Related to Obtaining Permit Documents for Special Water

Use: Law of Ukraine № 1830-VIII; 2017 Feb 7 February]. Доступно: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/1830-viii

Гончарук В. В. Концепция выбора перечня показателей и их

нормативных значений для определения гигиенических требований и

контроля за качеством питьевой воды в Украине [The concept of selecting a

list of indices and their normative values for determining hygiene requirements

and monitoring the quality of drinking water in Ukraine]. Химия и технология

воды. 2007; 29 (4): 297-355