Нарушения опорно-рессорной функции стопы юных баскетболистов и ее профилактика в тренировочном процессе

Основний зміст сторінки статті

К. Сергиенко
С. Строганов
О. Шинкарук
Н. Бышевец
Н. Гончарова
А. Жирнов

Анотація

Мета. Розробити технологію профілактики нефіксованих порушень стопи й перевіри-
ти її ефективність.
Методи. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет, документальних матеріалів; антропометрія з використанням стопометра; біомеханічний відеокомп’ютерний аналіз опорно-ресорних властивостей стопи за програмою «BigFoot»; тензо-динамометрія із застосуванням тензоплатформи «Kistler»; відеокомп’ютерний аналіз рухів системи «Qualisys»; методи математичної статистики.
Результати. Виявлено негативний вплив порушень стопи на опорну реакцію юних баскетболістів при виконанні основних технічних прийомів: при виконанні стрибка вгору з місця відштовхуванням двома ногами максимальна сила реакції опори при відштовхуванні коливається в межах 1243–1476 Н, при приземленні – 2437–2976 Н; зареєстрована висота стрибка становила від 0,28 до 0,41 м. У початківців з порушеннями опорно-ресорних влас-
тивостей стопи зазначені показники становили 1315,42 і 2806,67 Н відповідно при висоті стрибка 0,34 м. У юних баскетболістів з нормальною стопою вище показники висоти стрибка вгору-вперед з розбігу відштовхуванням однією ногою (p < 0,05), довжини стрибка (p < 0,05), довжини траєкторії переміщення ОЦМ за стрибок (p < 0,05) порівняно зі спортсменами, які мають порушення опорно-ресорної функції стопи. Порушення стану стопи негативно позначається на виконанні спортсменами зупинок стрибком і кроком. Розроблена технологія профілактики порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів дозволила ввести комплекс фізичних вправ на нестійкій опорі, що передбачають використання балансуючої платформи «bosu», на пружній і м’якій поверхнях, рухливі ігри, які сприяють зміцненню м’язово-зв’язкового апарату стопи юних баскетболістів.
Висновок. Перспективним напрямом вдосконалення тренувального процесу юних баскетболістів є спеціальні технології профілактики порушень опорно-ресорної функції стопи, яка була нами розроблена на основі встановлених особливостей взаємодій між стопою і опорою при грі в баскетбол.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті

Посилання

Величенко МА, Фотинюк ВГ, Коротя ВВ, Тимошкін ВМ. Фізичне

виховання [Physical education]. Практикум. Баскетбол. Київ: Національний

авіаційний університет; 2014. 69 с.

Гуров АВ. Восстановление функции стопы при различных видах

плоскостопия с помощью индивидуально конструируемых ортезов [Foot

function recovery during different types of fl atfoot by means of individually designed

orthoses] [диссертация]. Москва; 2009. 189 c.

Дорошенко Е. Стан опорно-рухового апарату юних спортсменів як

паритет розробки здоров’яформувального напряму в процесі багаторічної

підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національ-

ного університету ім. Лесі Українки. 2017;26:103–7.

Лапутин А, Кашуба В, Гамалий В, Сергиенко К. Диагностика

морфофункциональных свойств стопы спортсменов [Diagnosis of athlete

foot morphofunctional properties]. Наука в Олимпийском спорте. 2003;1:67-74.

Орловская ЮВ. Теоретико-методологическое обоснование про-

филактическо-реабилитационного направления в системе подготовки

спортивных резервов: на примере специализации баскетбол [Theoreticomethodological

substantiation of preventive and rehabilitative direction in the

system of sports reserve preparation: on example of basketball] [авторефе-

рат]. Москва; 2000. 49 с.

Перепелкин АИ, Ефремова ГВ, Букина ЕВ. Сравнительный

анализ морфофункционального состояния стоп у спортсменов различных

специализаций [Comparative analysis of foot morphofunctional state in

athle tes of different specializations]. Вестник Волгоград. гос. мед. ун-та.

;1(21):7-9.

Перепелкин АИ, Царапкин ЛВ. Морфофункциональные па ра-

метры стопы человека [Morphofunctional parameters of human foot]. Трав-

матология и ортопедия. 2008;4(50):100-101.

Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском

спорте. Общая теория и её практические приложения [System of athletes’

preparation in the Olympic sport. General theory and its practical applications].

Киев: Олимпийская литература; 2015. 770 с.

Рютина ЛН. Методика профилактики нарушений и укреп ления

свода стоп у детей школьного возраста [Methods of preventing disorders

and strengthening foot arch in school children] [диссертация]. Омск; 1997.

с.

Сергиенко КН, Строганов СВ. Биомеханические особенности

опорных взаимодействий юных баскетболистов в зависимости от высоты

продольного свода стопы [Biomechanical peculiarities of support interactions

of young basketball players depending on height of longitudinal foot arch].

В: Актуальные проблемы экологии и здоровья человека. Материалы I

Междунар. науч.-практ. конф.; 2013 Апр 25; Череповец. Череповец; 2013.

С. 140-3.

Сергиенко КН, Строганов СВ. Профилактика нарушений

опорно-рессорных свойств стопы баскетболистов на начальном этапе

многолетней тренировки. Probleme actuale privind perfectionarea sistemului

de invatamint in domeniul culturii fi zice. Materialele conferintei stintifi ce

intermationale; 2013. N 8-9; Сhisinau. Сhisinau: USEFS, (Молдова); 2013.

С. 461-4.

Степанов КС, Коняхина ГП. Травматизм в баскетболе и его про-

филактика [Traumatism in basketball and its prevention]. Учебное пособие.

Челябинск; 2016. 64 с.

Строганов С, Сергієнко К. Сучасні підходи до аналізу особливос-

тей взаємодії між стопою і опорою під час гри в баскетбол []. Теорія і ме-

тодика фізичного виховання і спорту. 2013;2:122-7.

Строганов С, Шинкарук О, Сергієнко К, Бишевець Н, Гончарова Н,

Жирнов О. Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи

юних баскетболістів // Матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції

з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній

культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 18 квітня 2019 року. Київ:

НУФВСУ, 2019: 50-2.

Сушко Р. До питання профілактики функціональних порушень

опорно-рухового апарату юних спортсменів [To the issue of preventing functional

disorders of young athlete locomotorium]. Молодіжний науковий вісник

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

;29:33-8.

Шинкарук О. Актуальные проблемы медицинского и научного

обеспечения в олимпийском спорте [Actual issues of medical and scientifi c

support in the Olympic sport]. Спортивна медицина і фізична реабілітація.

; 1: 16-27.

Шинкарук О. Узагальнення досвіду організації відбору в

олімпійському спорті [Generalization of experience of selection organization

in the Olympic sport]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту.

;2-3: 35-9.

Шинкарук ОА. Обґрунтування використання фізіологічних

показників як критеріїв відбору спортсменів у циклічних видах спорту [Substantiating

the use of physiological indices as the criteria of athlete selection in

cyclic sports events]. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб.

наук. пр. 2004; 3: 52-5.

Шинкарук О. Особливості організації відбору спортсменів у

циклічних видах спорту [Features of athlete selection organization in cyclic

sports events]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2002; 1:

-42.

Шинкарук О, Мітова О. Система контролю підготовки початківців

у командних спортивних іграх: проблемні питання та сучасні підходи [System

of control for novice preparation in team sports games: issues and modern

approaches]. Спортивний вісник Придніпров’я: науково-практичний

журнал. 2017; 1:105-12.

Byshevets N, Shynkaruk O, Stepanenko O, Gerasymenko S,

Tkachenko S, Synihovets I, Filipov V, Serhiyenko K, Iakovenko O Development

skills implementation of analysis of variance at sport-pedagogical and

biomedical researches. Journal of Physical Education and Sport. 2019; 19 (6),

Art 31: 2086 –90, 2019. DOI:10.7752/jpes.2019.s6311

Byshevets N, Denysova L, Shynkaruk O, Serhiyenko K, Usychenko

V, Stepanenko O, Syvash I. Using the methods of mathematical statistics

in sports and educational research. Journal of Physical Education and Sport.

; 19 (3), Art 148: 1030-34, 2019 DOI:10.7752/jpes.2019.s3148

Kostiukevych V, Lazarenko N, Shchepotina N, Poseletska K, Stasiuk

V, Shynkaruk O, Borysova O, Denysova L, Potop V, Vozniuk T, Dmytrenko S,

KulchytskA I, Konnova M, Iakovenko O. Programming of the training process

of qualifi ed football players in the competitive period of the macrocycle. Journal

of Physical Education and Sport. 2019; 19 (6), Art 329: 2192–99, 2019.

DOI:10.7752/jpes.2019.s6329

Kostiukevych V, Imas Y, Borisova O, Dutchak M, Shynkaruk O, Kogut

I, Voronova V, Shlonska O, Stasiuk I. Modeling of training process of athletes in

sports games in annual macrocycle. Journal of Physical Education and Sport.

; 18 (1), Art 44: 327-34. 2018.

Kostiukevych V, Shchepotina N, Zhovnych O, Shynkaruk O, Koliadych

Yu, Hatsoieva L, Voronova V, Vozniuk T, Kaplinskyi V, Diachenko A, Chernyshenko

T, Konnova M. Highly Qualifi ed Grass Hockey Sportswomen’s Adaptation

to Training Intensity in the Macrocycle Preparatory Period. Journal of

Physical Education and Sport. 2020; 20 (1), Art 55: 385-94, 2020. DOI:10.7752/

jpes.2020.s1055

Kostiukevych V, Shynkaruk O, Kulchytska I, Borysova O, Vozniuk

T, Yakovliv V, Denysova L, Konnova M, Khurtenko O, Perepelytsia O, Polishchuk

V, Shevchyk L. Training process construction of the qualifi ed volleyball

women players in the preparatory period of two-cycle system of the annual

training on the basis of model training tasks. Journal of Physical Education and

Sport. 2019; 19 (2), Art 63: 427-35, 2019

Shynkaruk О. Hereditary and acquired characteristics in the process

of sporting selection (Спадкові та набуті ознаки в процесі спортивного

відбору). Спортивна наука та здоров’я людини. 2019; 1 (1): 64-73.

Stroganov S, Sergiyenko K. Рrevention and Correction of the Foot

Supporting-Spring Qualities Disorder of Young Basketball Players. Молодіж-

ний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі

Українки. 2012; 7:95-7.

Stroganov S, Serhiyenko K, Shynkaruk O, Byshevets N, Denysova

L, Yukhno Yu, Stepanenko O, Ulan A. Features of preventive activity at the

initial stage of training of many years standing of young basketball players. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20 (1), Art 66: 452-455, 2020;

DOI:10.7752/jpes.2020.s1066

Tretiak O, Danylo S, Konovalska L, Bazylchuk O, Sushchenko L, Bazylchuk

V, Shynkaruk O, Denysova L. Factor structure of interrelation between

indices of physical condition and defi nition of the level of physical readiness of

future specialists in higher pedagogical education to act in extreme situations.

Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20 (1), Art 68: 46-68, 2020.

DOI:10.7752/jpes.2020.s1068

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають