Функціональний стан серцево-судинної системи веслувальників високої кваліфікації в процесі інтенсивної змагальної діяльності

Основний зміст сторінки статті

О. Шинкарук
Л. Тайболіна

Анотація

Мета. Довести ефективність та практичну реалізацію методу векторкардіографії (ВКГ) для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи веслувальників високої кваліфікації в умовах інтенсивної змагальної діяльності.
Методи. Аналіз змагальної діяльності (відеоаналіз, аналіз протоколів змагань), педагогічне спостереження, метод векторкардіо графії, методи математичної статистики. Для вивчення адаптаційної перебудови серцево-судинної системи спортсменів високої кваліфікації застосовувався електрофізіологічний метод дослідження кількісної просторової векторкардіографії за ортогональною системою відведень К. Хупке і Р. Венгера із застосуванням розробленого для цієї системи кількісного просторового методу аналізу. Дослідження проводилися щодня, вранці, в стані відносного спокою, відразу після сну. Контингент – члени збірної команди з веслування на каное.
Результати. Доведено перевагу методу ВКГ перед ЕКГ щодо більш ранньої діагностики початкових форм гіпертрофії. ВКГ дозволяє краще виявити резервні можливості серця, стабільність її графіки при динамічних спостереженнях, розкриває перспективи використання ВКГ як інформативного методу дослідження поточного функціонального стану в різних струткурних утвореннях річного циклу. За результатами досліджень є можливість проведення корекції тренувального процесу, заходів відновлювальної терапії. Відзначено, що в одному екіпажі – каное двійці – спостерігається індивідуальна адаптація серцевого м’яза на змагальні навантаження протягом п’яти днів. У першого спортсмена на другий день змагань спостерігалась тенденція до реалізації можливостей серцевого м’яза і на третій день його максимальна реалізація, реагування на змагальні навантаження правих відділів серцевого м’яза та накопичення на четвертий день змагань (після проходження пяти стартів та виходу у фінал на олімпійській дистанції С2 1000 м) втомлення та ознаки недовідновлення. У другого спортсмена в екіпажі реалізацію можливостей серцевого м’яза відзначено на третій день змагань, на змагальні навантаження переважно реагували ліві відділи серцевого м’яза. Про це свідчить і виступ спортсменів на третій день змагань у полуфіналі та потрапляння до фіналу на олімпійській дистанції 1000 м. Проходженняолімпійської дистанції 1000 м від попереднього до фінального заїздів свідчить про максимальну реалізацію можливостей саме в полуфінальному заїзді, де екіпаж продемонстрував проходження дистанції без западінь з утриманням швидкості, кращий час на відрізках.
Висновок. Адаптація серцевого м’яза під впливом змагальних навантажень у змагальному
періоді, спрямована на розкриття та реалізацію функціональних можливостей, мала суто
індивідуальні прояви. Прояви індивідуального ремоделювання, серцевого м’яза пов’язані з
віком, кваліфікацією, спортивним стажем та інші. Застосування методу векторкардіографії
дозволило здійснювати постійний моніторинг навантажень, вносити корекцію в тренуваль-
ний процес та підвести спортсменів до реалізації функціональних можливостей серцевого
м’яза в дні, на які припадали полуфінальні та фінальні заїзди.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Статті
Біографії авторів

О. Шинкарук, НУФВСУ

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Л. Тайболіна, Міністерство молоді та спорту України

провідний тренер національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное Міністерства молоді та спорту України

Посилання

Белоцерковский ЗБ, Любина БГ, Койдинова ГА. Электрическая активность сердца и физическая работоспособность у спортсменов [Heart electrical activity and physical work capacity of athletes]. Теория и практика физической культуры. 2009; 1: 12-19.

Шинкарук ОА, Лисенко ОМ, Тайболіна ЛА, Чередниченко ОО. Веслування на байдарках і каное: підсумки і аналіз виступу на XXVII Олімпійських іграх 2000 року [Kayaking and canoeing: results and analysis of performance at the XXVII Olympic Games in 2000] метод. рекоменд. – Київ, 2000. – 61 с.

Граевская НД. Актуальные вопросы спортивной медицины [Current issues of sports medicine]. Лечеб ная физкультура и спортивная медицина. 2013; 7(115): 60-3.

Граевская НД, Гончарова ГА. Тренированность и спортивная форма с позиции медицины [Training status and competition form from the standpoint of medicine]. Современные технологии в реабилитации и спортивной медицине: матер. V Росс. науч. форума. Москва, 2005. 28-30., 2005;

Дембо АГ, Дембо АГ, Земцовский ЭВ. Спортивная кардиология: руководство для врачей [Sports cardiology: guide for physicians]. Москва: Медицина; 1989. 464 с.

Дрюков В, Павленко Ю, Павлик А. Индивидуализация подготовки спортсменов высокой квалификации по результатам проведения физиологического обследования в процессе этапного комплексного контроля [Individual preparation of top level athletes according to the results of physiological examination carried out during complex stage control]. Наука в

олимпийском спорте. 2004; 1: 130-6.

Иванова ТС, Захарьева НН. Специфика показателей сердечного ритма легкоатлетов с различной спортивной результативностью [Specificity of cardiac rhythm indices in track and fi eld athletes of different skill levels]. Теория и практика физической культуры и спорта. 2013; 2: 22-6.

Исаев АП, Личагина СА, Гаттаров РУ, и др. Адаптация человека к спортивной деятельности [Human adaptation to athletic activity]. Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ; 2004.236 с.

Исаев АП. Механизмы долговременной адаптации и дисре гуляции функций спортсменов к нагрузкам олимпийского цикла подготовки [Mechanisms of long-term function adaptation and dysregulation in athletes to the loads of the Olympic training cycle]. Автореферат. Челябинск; 1993. 54 с.

Карташова ЛА, Корнякова ВВ, Смитиенко ОЛ. Маркеры дизадаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов циклических и ациклических видов спорта по данным эхокардиографии [Markers of cardiovascular system deadaptation in athletes of cyclic and acyclic sports events according to echocardiography data]. Вестник ТюмГУ. 2008; 3: 39-45.

Макарова ГА. Спортивная медицина [Sports medicine]. Учебник. – Москва: Сов.спорт; 2003. 480 с.

Марушко ЮВ, Гищак ТВ, Козловский ВА. Состояние сердечно-сосудистой системы у спортсменов («спортивное сердце») [State of cardiovascular system in athletes (“athlete’s heart”)]. Спортивна медицина. 2008; 2: 21-42.

Матвеева, AM, Попова МА. Оценка функциональной адаптации спортсменов и прогнозирование спортивных результатов [Assessment of athlete functional adaptation and sports result forecasting]. Физиология и здоровье человека: сб. науч. трудов I съезда физиологов СНГ. Сочи, Дагомыс; 2005. Т.2. С. 290.

Шинкарук ОА, Лисенко ОМ, Гуніна ЛМ, Карленко ВП та ін.; під заг. ред. ОА. Шинкарук. Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту [Medicobiological support of national teams of Ukraine in the Olympic sports events].: навч.-метод. посіб. ― Киев: Олімп. л-ра; 2009. 147 с.

Меерсон ФЗ, Пшенникова МГ. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам [Adaptation to stress situations and physical loads]. Москва: Медицина; 1988. 256 с.;

Методические рекомендации по оценке морфофункционального состояния сердца у спортсменов высокой квалификации с использованием метода векторкардиографии [Methodical recommendations on evaluating heart morphofunctional state in elite athletes by means of vector cardiography method]. [МИ. Слободянюк, ЛА. Тайболина и др.]. Киев, 1987. 53 с.

Лысенко Е, Шинкарук О, Самуйленко В. и др. Особенности функциональных возможностей гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации [Peculiarities of functional capacities of highly skilled kayakers and canoeists]. Наука в олимпийском спорте. 2004; 02: 65-71.

Фомин HA. Адаптация: общебиологические и психофизиологические основы [Adaptation: general biological and psychophysiological bases]. Москва: Изд-во «Теория и практика физической культуры»; 2003. 383 с.

Хрущев СВ. Спортивное сердце [Athlete’s health]. Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. 2008; 2 (25): 55-64.

Шинкарук О. Динаміка показників підготовленості веслувальників в процесі багаторічного тренування. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць / гол. ред. ВМ. Костюкевич. – Випуск 5 – Вінниця, 2018: 316-23.

Шинкарук ОА, Лысенко Е, Тайболина Л. Особенности подготовки и научно-методическое обеспечение этапа непосредственной подготовки в гребле на байдарках и каноэ к Играм ХХІХ Олимпиады [Preparation peculiarities and scientifi c and methodical support of the stage of direct preparation of kayakers and canoeists for XXIX Olympic Games]. Наука в олимпийском

спорте. 2009; 1: 134-48.

Шинкарук ОА. Інструментальні методи діагностики в системі комплексного контролю організму спортсменів високої кваліфікації [Instrumental diagnostic methods in the system of complex control for the body of top level athletes]. Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф.; 15 трав. 2018 р.;

ВМ. Савченко, Київ: ун-т імені Бориса Грінченка; 2018. С.178-81.

Шинкарук О. Узагальнення досвіду організації відбору в олімпійському спорті [Generalization of experience of selection organization in the Olympic sport]. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2001; 2-3: 35-9.

Шинкарук ОА. Обґрунтування використання фізіологічних показників як критеріїв відбору спортсменів у циклічних видах спорту [Substantiating the usage of physiological indices as the criteria of athlete selection in cyclic sports events]. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. Зб. наук. пр. Київ; 2004; 3: 52-5.

Шинкарук О. Особливості організації відбору спортсменів у циклічних видах спорту. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2002; 01: 34-42.

Яковенко О, Шинкарук О. Управління функціональним станом організму спортсменів, що спеціалізуються у веслуванні академічному, з використанням сучасних технологій [Managing functional state of rowers with application of modern technologies]. Матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», 18 квітня 2019 р., Київ: НУФВСУ; 2019. С. 71-2.

Kostiukevych V, Lazarenko N, Shchepotina N, Poseletska K, Stasiuk V, Shynkaruk O, Borysova O, Denysova L, Potop V, Vozniuk T, Dmytrenko S, Kulchytsk A I, Konnova M, Iakovenko O. Programming of the training process of qualifi ed football players in the competitive period of the macrocycle. Journal of Physical Education and Sport. 2019; 19 (6), Art 329: 219-299.

Kostiukevych V, Shynkaruk O, Kulchytska I, Borysova O, Vozniuk T, Yakovliv V, Denysova L, Konnova M, Khurtenko O, Perepelytsia O, Polishchuk V, Shevchyk L. Training process construction of the qualifi ed volleyball women players in the preparatory period of two-cycle system of the annualtraining on the basis of model training tasks// Journal of Physical Education and

Sport. 2019; 19 (2), Art 63: 427-35.

Mishchenko V, Mishchenko V, Suchanowski O, Shynkaruk О, Lysenko O, et al. Individualities of Cardiorespiratory Responsiveness to Shifts in Respiratory Homeostasis and Physical Exercise in Homogeneous Groups of High Performance athletes. Baltic Journal of Health and Physical Activity.

; 1: 13-29.

Shynkaruk OА. Features of adaptation the organism of the high-class sportswoman in rowing on kayaks at the stage of direct preparation for the main competitions of the year cycle / O. Shynkaruk, O. Lysenko, L. Taibolyna // Book of abstracts 5 intern. scient. сongress «Sport, stress, adaptation». 2010: Р. 52.

Tukaiev S, Dolgova O, Van Den Tol AJM, Ruzhenkova A, Lysenko O, Fedorchuk S, Ivaskevych D, Shynkaruk O, Denysova L, Usychenko V, Iakovenko O, Byshevets N, Serhiyenko K, Voronova V. Individual psychological determinants of stress resistance in rock climbers. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20 (1), Art 69: 469-76.

Voronova V, Khmelnitska I, Shynkaruk O, Borysova O, Kostyukevich V, Zhovnych Oa. Gender peculiarities of personality’s qualities development in football. Journal of Physical Education and Sport. 2020; 20 (1), Art 71: 484-9.

Wilmore, J.H. Physiology of Sport and Exercise / J.H. Wilmore, D.L. Costill, W.L. Kenney. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008: P. 574.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають