Екологічне здоров’я спортсменів: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор(и)

  • О. І. Циганенко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • І. В. Уряднікова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine
  • Н. А. Склярова Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.28-35

Ключові слова:

екологічні чинники довкілля, екологічне здоров’я спортсменів

Анотація

Мета. На основі аналізу наукової, науково-методичної літератури визначити шляхи вирішення проблеми негативної дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів. Методи. Теоретичний аналіз наукової літератури: узагальнення, синтез, формалізація, абстрагування. Результати. Визначено основні шляхи вирішення проблеми негативного впливу екологічних чинників довкілля, насамперед метеорологічних (метеотропна патологія), на екологічне здоров’я спортсменів, серед яких: екогігієнічна регламентація допустимої дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів, екологізація спортивних об’єктів, гігієнічна (екогігієнічна) діагностика можливої негативної дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів. Висновки.  Встановлено, що спортсменів, які займаються спортивною діяльністю на відкритому просторі, можна розглядати як групу екологічного ризику внаслідок негативної дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів. Визначено основні шляхи вирішення проблеми негативного впливу екологічних чинників довкілля, насамперед метеорологічних, на екологічне здоров’я спортсменів з урахуванням «Концепції керування екологічним ризиком», серед яких: екогігієнічна регламентація допустимої дії екологічних чинників довкілля на організм спортсменів під час їхньої спортивної діяльності в умовах відкритого простору, екологізація спортивних об’єктів, гігієнічна (екогігієнічна) діагностика негативної дії екологічних чинників довкілля на екологічне здоров’я спортсменів.  Ключові слова: екологічні чинники довкілля, екологічне здоров’я спортсменів.

Посилання

Чу К, Сімпсон Р, редактори. Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики [Ecological public health: from theory to practice]. Кам’янець-Подільський: Абетка; 2002. 290 с.

Імас ЄВ, Циганенко ОІ, Футорний СМ, Ярмолюк ОВ. Екологія спорту [Sports ecology] (монографія). Київ: Олімпійська література; 2018. 256 с.

Імас ЄВ, Циганенко ОІ, Футорний СМ. Новітні методологічні підходи в оцінці екосистем спортивно-оздоровчих комплексів [Newest methodological approaches to estimation of ecosystems of sports and health related complexes]. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2018;1:37-6.

Імас ЄВ, Циганенко ОІ, Футорний СМ. Новітні методологічні підходи до ландшафтно-екологічної оцінки спортивних гірськолижних комплексів [Newest Methodological Approaches to Landscape-Environmental Assessment of Sports Ski Resorts]. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт. 2018;4(98)18:175-9.

Имас ЕВ, Цыганенко ОИ, Футорный СМ. Эколого-гигиеническая оценка воздействия холодного атмосферного воздуха на напряженность процессов терморегуляции организма спортсменов: проблемы и пути решения [Ecological and hygienic assessment of the impact of cold air on the tension of the processes of thermoregulation of the body of athletes: problems and solutions ]. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2018;2:3-7.

Кліменко МО, Петрук ВГ, Мокін МБ, Вознюк НМ. Методологія та організація наукових досліджень (екологія) [Methodology and organization of scientific studies (ecology)] (підручник). Херсон: Олді плюс; 2012. 474 с. 7. Концепция экоустойчивого стадиона. Справочник УЕФА по качеству стадионов [Sustainable stadium concept. UEFA stadium quality guide]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// ru. uefa. com.

Кузьмина ЕА. Гигиеническая диагностика – ключевой элемент в системе профилактических мероприятий [Hygienic diagnostics a key element in the system of preventive measures]. Гигиена и санитария. 2015;94(2):99-104.

Кучірко ОЯ. Екологічне громадське здоров’я [Ecological public health]. (Національна академія державного управління при Президенті України). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https// essuir. sumdu. edu. ua.

Коцур Н.І. Екологічні ризики і здоров’я людини [Ecological risks and human health]. Young Scientist. 2016;9.1(36.1):91-3.

Международная лыжная федерация (FIS). Международные лыжные правила лыжных соревнований [International ski competition rules]. Швейцария, Обергофен, июль 2012. 118 с.

Пэабо С. Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов [Neanderthal. Searching for disappeared genomes]. Москва: АСТ, Corpus; 2016. 416 с.

Приходько АГ, Перельман ЮМ, Колосов ВН. Гиперреактивность дыхательных путей [Airway hyperreactivity] (монография). Владивосток: Дальнаука; 2011. 204 с.

Робертс Э. Происхождение человека. Эволюция [Human origins. Evolution] (монография). Москва: АСТ; 2014. 256 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. No 560-р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я» [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 18, 2017 No. 560-p. «On Approval of the Action Plan for the Implementation of the Concept of Public Health System Development»]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https// zakon O. Rada. gov. ua /laws/show/560.

Кущ ОГ, редактор. Терморегуляція [Thermoregulation] (навчально-методичний посібник). Запоріжжя: ЗДМУ; 2015. 73 с.

Тарасова ВВ. Методи досліджень в екології [Research methods in ecology] (навчальний посібник). Житомир: ЖІТІ; 2002. 250 с.

Толстая ЕВ. Экологически обусловленная патология [Ecologically conditioned pathology] (методологическое пособие по экологической медицине). Минск: МГЭУ имени А.Д. Сахарова; 2005. 368 с.

Циганенко ОІ, Куріло СМ, Склярова НА, Тарасова НМ. Основи екології [Bases of ecology] (навчально-методичний посібник). Київ: Знання України; 2010. 91 с.

Цыганенко О, Склярова Н, Путро Л, Оксамытна Л. Научные основы концепции экологической безопасности спортивной деятельности в олимпийских видах спорта [Scientific bases of the concept of ecological safety of sports activity in the Olympic sports events]. Наука в олимпийском спорте. 2010;1:55-61.

Циганенко ОІ, Склярова НА, Оксамитна ЛФ. Екологічна безпека фізкультурно-спортивної діяльності при створенні спортивних парків в містах-мегаполісах [Ecological safety of sports activities in the creation of sports parks in metropolitan cities]. Гігієна населених місць. 2013;61:396-8.

Цыганенко ОИ, Першегуба ЯВ, Склярова НА, Оксамытна ЛФ. Эколого-гигиеническая проблема развития гиперчувствительности дыхательных путей спортсменов к воздействию холодного атмосферного воздуха [Ecological and hygienic problem of development of airway hypersensitivity of athletes to the influence of cold atmospheric air]. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2017;2:21-6.

Циганенко ОІ, Хоменко ІМ, Першегуба ЯВ, Склярова НА, Авраменко ЛМ. Вплив на екологічне здоров’я спортсменів холодного атмосферного повітря [Impact of cold air on ecological health of athletes]. Людина і довкілля. Проблеми неоекології. 2018;3-4(30):158-65.

Циганенко ОІ, Уряднікова ІВ, Першегуба ЯВ, Склярова НА. Планування екологізації спортивних об’єктів для збереження довкілля та живої природи: проблеми, шляхи вирішення [Planning of ecologization of sports facilities for environment preservation]. Людина і довкілля. Проблеми неоекології. 2018;1.2(29):92-9.

Шишкина ЕА. Экологическое здоровье в проблемных полях социологии медицины [Ecological health in problematic fields of medicine sociology]. Социология медицины. 2014;1:15-8.

Шкляр ВЯ. Адаптация человека к отрицательным воздействиям окружающей среды [Human adaptation to negative environmental effects]. Вестник ТГУ. 2009;7:159-64.

Berdus MG. Sports ecological education and ecologicalls sports. Modern Olympic sports for all. Warsaw, 2002:236-7.

Kippelen P, Fitch KD, Anderson SD, Bogault V. Respiratory Health of Elite Athletes Preventing Airway Injury: a Critical Review. Br. J. Sports Med. 2012;46:471-6.

Liberman M. Ecological management. UK: Cambridge Univ. Press; 2004. 207 p.

Tsyganenko О, Persheguba Jy, Sklyrova N, Oksamytna L. Methodology of environmental education in higher educational esteblishments of physical culture and sports of Ukraine. Екологічні науки. 2017;18:157-64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті