Особливості прояву спеціальної працездатності у кваліфікованих жінок-боксерів в анаеробних умовах виконання навантажень

С. Ф. Гасанова, Е. Н. Лысенко

Анотація


Мета. Визначити особливості реалізації спеціальної працездатності в анаеробних умовах, а також особливості її функціонального забезпечення у кваліфікованих жінокбоксерів, які демонструють високий спортивний результат. Методи. Для оцінки спеціальної витривалості жінок-боксерів використовували метод хронодинамометрії і ударний динамометр «Спудерг-10». Для оцінки реакції кардіореспіраторної системи під час виконання тестів використовували портативний ергоспірометричний комплекс «Meta Max 3B» (Cortex, Німеччина). Результати. У кваліфікованих жінок-боксерів – лідерів у спортивній команді – відзначається найбільший рівень анаеробної креатинфосфатної й анаеробної гліколітичної працездатності. Для формування високого темпу нанесення ударів навіть при короткочасній роботі анаеробного креатинфосфатного характеру найбільш сприятливим є економний тип дихальної реакції, а також більший рівень виділення СО 2 у відновному періоді. При демонстрації вищого рівня спеціальної працездатності у відновному періоді у спортсменок відмічається вищий рівень реакції кардіореспіраторної системи як результат компенсаторної реакції, спрямованої на усунення прогресуючого ацидозу, і як показник більшої частки участі аеробних процесів в енергозабезпеченні. Висновки. Для прояву високої спеціальної працездатності і високої ефективності змагальної діяльності в жіночому боксі більше значення має більший темп ударних дій при меншій силі одиночного удару. Це висуває підвищені вимоги до рівня аеробних можливостей жінок-боксерів і рівня їх загальної витривалості.


Ключові слова


жінки-боксери; спеціальна працездатність; кардіореспіраторна система

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Vinogradov, V.Ye., & Lysenko, Ye.N. (2005). Izmeneniye fiziologicheskoy reaktivnosti kardiorespiratornoy sistemy na sdvigi dykhatel’nogo gomeostazisa pri primenenii kompleksa sredstv predvaritel’noy stimulyatsii rabotosposobnosti [Changes in the physiological reactivity of the cardiorespiratory system to changes in respiratory homeostasis with the use of a set of means of preliminary stimulation of working capacity]. Sportivnaya meditsina – Sports medicine, 1, 35-41 [in Russian].

Gas’kov, A.V., & Kuzmin, V.A. (2004). Struktura i soderzhaniye trenirovochno-sorevnovatel’noy deyatel’nosti v bokse [Structure and content of training and competition in boxing]. Krasnoyarskiy gosudarstvennyy universitet. Krasnoyarsk [in Russian].

Iordanskaya, F.A. (2012). Muzhchina i zhenshchina v sporte vysshikh dostizheniy (problemy polovogo dimorfizma) [Man and woman in the sport of higher achievements (problems of sexual dimorphism)]. Moscow: Sovetskiy sport [in Russian].

Kiselev, V.A. (1992). Sistematizatsiya sredstv trenirovki bokserov [Systematization of training means for boxers]. Moscow: RIO GTsOLIFK [in Russian].

Kiselev, V.A. (2006). Sovershenstvovanie sportivnoy podgotovki vysokokvalifitsirovannyкh bokserov [Improvement of sports training of highly qualified boxers]. Moscow: Fizicheskaya kultura [in Russian].

Lisitsyin, V.V. (2013). Shkola boksa kak osnova tehniko-takticheskoy podgotovki zhenschin-bokserov [The school of boxing as a basis for the technical and tactical training of female boxers]. Uchenyye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta – Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft, 9 (108), 94-104 [in Russian].

Lisitsyin, V.V. (2014). Spetsifika tehniko-takticheskoy podgotovki zhenshchin-bokserov vysokogo klassa [Specificity of technical and tactical training of women-boxers of high class]. Moscow: LENAND [in Russian].

Lysenko, Ye.N., Vinogradov, V.Ye., & Sologub, L.N. (2011). Prime­ neniye vnetrenirovochnykh sredstv mobilizatsionnogo tipa dlya povysheniya spetsial’noy rabotosposobnosti sportsmenov vysokogo klassa v usloviyakh sorevnovaniy [Application of mobilization-type extra-training means for increa­ sing the special working capacity of high-class athletes in the conditions of competitions]. S. Yermakov (Ed.) Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsial’nostey – Physical education of students of creative specialties. Harkiv: HDADM (HHPI), 6, 3-11 [in Russian].

Lysenko, Ye., Stankevich, L. & Gatilova, G. (2013). Fizicheskaya rabotosposobnost’ i osobennosti mobilizatsii energeticheskikh mekhanizmov pri nagruzkakh razlichnogo kharaktera u kvalifitsirovannykh sportsmenov razlichnoy spetsializatsii [Physical efficiency and features of the mobilization of energy mechanisms under different types of loads for qualified athletes of different specialization]. Nauka v olimpiyskom sporte – Science in the Olympic sport, 1, 61-65 [in Russian].

Mishchenko, V.S., Lysenko, Ye.N. & Siverskiy, D.Ye. (1994). Iz­ meneniye chuvstvitel’nosti sistemy dykhaniya cheloveka na giperkapnicheskiy i gipoksicheskiy razdrazhiteli pri vozdeystvii fizicheskikh nagruzok razlichnoy intensivnosti [Change in the sensitivity of the human respiration system to hypercapnic and hypoxic stimuli under the influence of physical loads of varying intensity]. Fiziologicheskiy zhurnal im. I.M. Sechenova – Physiological Journal of the I.M. Sechenov, 7, 23-28 [in Russian].

Mishchenko, V.S., Lysenko, Ye.N., & Vinogradov, V.Ye. (2007). Reaktivnyye svoystva kardiorespiratornoy sistemy kak otrazheniye adaptatsii k napryazhennoy fizicheskoy trenirovke v sporte [Reactive properties of the cardiorespiratory system as a reflection of adaptation to stressful physical training in sports]. Kyiv: Naukoviy svit [in Russian].

Platonov, V.N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiy­ skom sporte. Obschaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [The system of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications]. Kiev: Olimpiyskaya literatura [in Russian].

Savchyn, M.P. (2003). Trenovanist boksera ta yiуi diahnostyka [Trai­ ning of the boxer and its diagnostics]. Kyiv: Nora-print [in Ukrainian].

Savchyn, M., Skolozdra, Ya., & Mykhalyk, B. (2008). Kompyuteryzatsiya khronodynamometrychnykh vymiriv v udarnykh odnoborstvakh [Computerization of chronodynamometer measurements in shock disputes]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy – Young sports science of Ukraine, 1, 307-314 [in Ukrainian].

Taymazov, V.A. (1997). Individualnaya podgotovka bokserov v sporte vysshiкh dostizheniy [Individual training of boxers in the sport of higher achievements]. Extended adstract of Doctor’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Tishchenko, A.V., & Yatsyn, Yu.V. (2012). Individualizatsiya spor­ tivnoy podgotovki vysokokvalifitsirovannyкh bokserov s uchetom razlichiy individualno-tipologicheskiкh stiley vedeniya poуedinka [Individualization of sports training of highly skilled boxers taking into account the differences of individual-typological styles of duel]. Omskiy nauchnyiy vestnik – Omsk Scientific Bulletin, 3-109, 181-187 [in Russian].

Tishchenko, A.V., Yatsyn, Yu.V., & Maksimov, G.M. (2012). Tehnolo­ giya individualizatsii trenirovochnogo protsessa bokserov vysokoy kvalifikatsii [Technology of individualization of the training process of high qualification boxers]. Uchenyie zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta – Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft, Vol. 88, 6, 127-133 [in Russian].

Shahlina, L.G. (2001). Mediko-biologicheskie osnovy sportivnoy trenirovki zhenshchin [Medical and biological basis of sports training of women]. Kiyev: Naukova dumka [in Russian].

Mishchenko, V.S., Pavlik, A.I., Savchin, S., Dyachenko, A.Yu., & Lysenko, Ye.N. (1999). Funktsionalnaya podgotovlennost kvalifitsirovannykh sportsmenov: podhody k povysheniyu spetsializirovannosti otsenki i napravlennomu sovershenstvovaniyu [Qualified Athletes’ Functional Fitness: Approaches to Increasing Specialization in Assessment and Directional Improvement]. Nauka v olimpiyskom sporte. Spetsial’nyy vypusk – Science in the Olympic sport. Special issue, 61-69 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виноградов В. Е. Изменение физиологической реактивности кардиореспираторной системы на сдвиги дыхательного гомеостазиса при применении комплекса средств предварительной стимуляции работоспособности / В. Е. Виноградов, Е. Н. Лысенко // Спорт. медицина. – 2005. – No 1. – С. 35–41.

Гаськов А. В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в боксе: [монография] / А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск: [б. и.], 2004. – 112 с.

Иорданская Ф. А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений (проблемы полового диморфизма): монография / Ф. А. Иорданская. – М.: Сов. спорт, 2012. – 256 с.

Киселев В. А. Систематизация средств тренировки боксеров / В. А. Киселев. – М.: РИО ГЦОЛИФК, 1992. – 35 с.

Киселев В. А. Совершенствование спортивной подготовки высококвалифицированных боксеров: учеб. пособие / В. А. Киселев. – М.: Физ. культура, 2006. – 127 с.

Лисицын В. В. Школа бокса как основа технико-тактической подготовки женщин-боксеров / В. В. Лисицын // Учен. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2013. – No 9 (108). – С. 94–104.

Лисицын В. В. Специфика технико-тактической подготовки женщин-боксеров высокого класса / В. В. Лисицын. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 352 с.

Лысенко Е. Н. Применение внетренировочных средств мобилизационного типа для повышения специальной работоспособности спортсменов высокого класса в условиях соревнований / Е. Н. Лысенко, В. Е. Виноградов, Л. Н. Сологуб // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: зб. наук. праць / [ наук. ред. С. Єрмаков]. – Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2011. – No 6. – С. 3–11.

Лысенко Е. Физическая работоспособность и особенности мобилизации энергетических механизмов при нагрузках различного характера у квалифицированных спортсменов различной специализации / Е. Лысенко, Л. Станкевич, Г. Гатилова // Наука в олимп. спорте. – 2013. – No 1. – С. 61–65.

Мищенко В. С. Изменение чувствительности системы дыхания человека на гиперкапнический и гипоксический раздражители при воздействии физических нагрузок различной интенсивности / В. С. Мищенко, Е. Н. Лысенко, Д. Е. Сиверский // Физиол. журн. им. И. М. Сеченова. – 1994. – No 7. – С. 23–28.

Мищенко В. С. Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте / В. С. Мищенко, Е. Н. Лысенко, В. Е. Виноградов. – К.: Наук. світ, 2007. – 351 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 2004. – 808 с.

Савчин М. П. Тренованість боксера та її діагностика: навч. посіб. / М. П. Савчин. – К.: Нора-принт, 2003. – 220 с.

Савчин М. Комп’ютеризація хронодинамометричних вимірів в ударних єдиноборствах / М. Савчин, Я. Сколоздра, Б. Михалик [и др.] // Молода спорт. наука України. – 2008. – Т. 1 – С. 307–314.

Таймазов В. А. Индивидуальная подготовка боксеров в спорте высших достижений: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / В. А. Таймазов. – СПб., 1997. – 48 с.

Тищенко А. В. Индивидуализация спортивной подготовки вы­ сококвалифицированных боксеров с учетом различий индивидуальнотипологических стилей ведения поединка / А. В. Тищенко, Ю. В. Яцин // Омский науч. вестн. – 2012. – No 3–109. – С. 181–187.

Тищенко А. В. Технология индивидуализации тренировочного процесса боксеров высокой квалификации / А. В. Тищенко, Ю. В. Яцин, Г. М. Максимов // Учен. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. – 2012. – Т. 88, No 6. – С. 127–133.

Шахлина Л. Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин: [монография] / Л. Г. Шахлина. – К.: Наук. думка, 2001. – 326 с.

Функциональная подготовленность квалифицированных спортсменов: подходы к повышению специализированности оценки и направленному совершенствованию / [В. С. Мищенко, А. И. Павлик, С. Савчин и др.] // Наука в олимп. спорте. Спец. вып. – 1999. – С. 61–69.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com