Индивидуализация тренировочного процесса спортсменки высокого класса на этапе непосредственной подготовки к главным соревнованиям

О. А. Шинкарук, Е. Н. Лысенко, Л. А. Тайболина

Анотація


Розглянуто індивідуальні особливості адаптації організму спортсменки у веслуванні на байдарках до комплексу тренувальних впливів в умовах середньогір'я на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань річного циклу. Принциповим для цього етапу було планування двох тренувальних зборів в умовах гір як додатковий стимулюючий фактор адаптації, що дозволяє досягти найбільших функціональних і психологічних зрушень в організмі. Кумулятивний вплив тренувальних навантажень трьох мікроциклів зумовив підвищення функціональних резервів серця. Найбільш значущі відхилення у діяльності серцево-судинної системи відмічаються наприкінці першого мікроциклу. До кінця другого мікроциклу серцево-судинна система переходить на більш високий рівень функціонування в поєднанні з підвищенням рівня економічності в регуляторних механізмах адаптації, і як результат, на більш ефективний рівень виконання тренувальних навантажень.


Ключові слова


індивідуалізація; підготовка до змагань; контроль; моніторинг діяльності серцево-судинної системи

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Abdeev R. F. The philosophy of information civilization. — Moscow: VLADOS, 1994 — 336 p.

Vyatkin B. A. Sport and development of human personality (experience systems research) // Theory and Practice of Physical Culture, 1993. — N 2. — P. 1—5.

Isaev A.P. Mechanism of long-term adaptation functions and deregulations of athletes to the Olympic training cycic loads: Thesis, Doctor of Biological Scicnccs. Chelyabinsk, 1993. — 54 p,

Medical-biological provision of training of athletes of the national teams of Ukraine on Olympic kinds of sports: [educational-methodical manual] / O. Shynkaruk, O. Lysenko, L. Gunina at al.; under the general editorship of O. Shynkaruk. — Kyiv: Olymp. lit., 2009. — 147 p.

Shynkaruk O. A. The selection of athletes and the orientation of their training in the process of a long-year improvement (on the material of Olympic kinds of sports)/ O. A. Shynkaruk. — Kiev : Olymp. lit., 2011. — 360 p.

Shynkaruk O. A. Peculiarities of the preparation and of the scientificmethodical provision of the stage of direct training in rowing on kayaks and canoes for the XXIX Olympic Games / Oksana Shynkaruk, Elena Lysenko, Lyudmila Taibolyna //Science in Olympic sport. — 2009. — N 1. — P. 134—148.

Shynkaruk O. A. Features of adaptation the organism of the high-class sportswoman in rowing on kayaks at the stage of direct preparation for the main competitions of the year cycle / O. Shynkaruk, O. Lysenko, L. Taibolyna // Book of abstracts 5 intern, scient. congress «Sport, stress, adaptation». — 2010. — P. 52.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абдеев Р. Ф. Философия информационнной цивилизации / Р. Ф. Абдеев — М.: ВЛАДОС, 1994. — 336 с.

Вяткин Б. А. Спорт и развитие индивидуальности человека (опыт системного исследования) / Б. А. Вяткин // Теория и практика физ. культуры. — 1993. — 1 2. — С. 1—5.

Исаев А. П. Механизмы долговременной адаптации и дисрегуляции функций спортсменов к нагрузкам олимпийского цикла подготовки: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра биол. наук. — Челябинск, 1993. — 54 с.

Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту: [навч.-метод. посіб.] / О. А. Шинкарук, О. М. Лисенко, Л. М. Гуніна, В. П. Карленко та ін.; за заг. ред. О. А. Шинкарук. — К. : Олімп. л-ра, 2009. — 147 с.

Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) / О. А. Шинкарук. — К. : Олимп. лит., 2011. — 360 с.

Шинкарук О. А. Особенности подготовки и научно-методическое обеспечение этапа непосредственной подготовки в гребле на байдарках и каноэ к Играм ХХ2Х Олимпиады / Оксана Шинкарук, Елена Лысенко, Людмила Тайболина // Наука в олимп. спорте. — 2009. — 1 1. — С. 134—148.

Shynkaruk O. А. Features of adaptation the organism of the high-class sportswoman in rowing on kayaks at the stage of direct preparation for the main competitions of the year cycle / O. Shynkaruk, O. Lysenko, L. Taibolyna // Book of abstracts 5 intern. scient. сongress “Sport, stress, adaptation”. — 2010. — Р. 52.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com