Особенности соревновательной и тренировочной деятельности спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в различных дисциплинах легкой атлетики

Е. К. Козлова

Анотація


Розглянуто особливості змагальної і тренувальної діяльності спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються у різних дисциплінах легкої атлетики. Результати отримано на основі аналізу протоколів змагань найсильніших легкоатлетів світу (140 чоловіків і 110 жінок), планів підготовки членів національної збірної команди України (11 жінок). Встановлено, що за останнє десятиліття основні кількісні показники змагальної практики жінок знизилися у бігу на короткі дистанції на 10 %, на середні дистанції — на 48, на довгі дистанції — на 45, в легкоатлетичних стрибках — на 32—48, в легкоатлетичних метаннях — на 40—48 %. Оптимальні показники обсягів основних тренувальних засобів у жінок у середньому на 7—14 % менші, ніж у чоловіків.


Ключові слова


тренувальна діяльність; легка атлетика; змагальна діяльність; жінки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bobrovnik V. I. Peculiarities of Technical Mastership Formation of Male and Female High jumpers // Pedagogics, psychology and medico-biological problems of phys. education and sport: Col. sci. pap. / Ed. by S.S. Yermakov. — Kharkiv: KhSÀDÌ (ÕÕÏ2), 2004. — N 1. — P. 257—264.

Wilmore J. H. Human Physiology: / J. H. Wilmore, D. L. Costil; trans. from Engl. — Kyiv: Olymp. lit., 2003. — 656 p.

Vrublevsky Y. P. Individualization of Female Preparation in Speed-strength Track and Field Events: author’s abstract for obtaining sci. Degree of Doctor of Education: spec. 13.00.04 “Theory and methods of physical education, sports training and recreative physical culture” / Vrublevsky Yevgeniy Pavlovich. — Volgograd: VSÀPC, 2008. — 56 p.

Guskov S. I., Pankov V. A. Female. Physical activity. Health. — Moscow, 2000. — 260 p.

Miller A. Peculiarities of Preparation of Female Pole Vaulters / À. Miller, V. Yagodin // Track and field. — 2003. — N 5. — P. 22—23.

Olympic Sport / [V.N. Platonov, S. N. Bubka, Ì. Ì. Bulatova et al.]; Ed. by V.N. Platonov. — Kiev: Olymp. lit., 2009.— Vol. 2. — 696 p.

Pokholenchuk Y.T. Optimization of Female Athlete Training Process in Order to Enhance Sports Mastership and Keep up Health: author’s abstract. ...of Dr.of Educ. — Kiev, 1993. — 48 p.

Rovny A.S. Sports Physiology. — Kharkov: KhSIPC, 1997. — 230 p.

Solodkov A. S., Sologub Y. B. Human Physiology: general, sports, age. — M.: Terra—Sport, Olympia Press, 2001. — 520 p.

Shakhlina L. G. — Medico-biological Bases of Female Sports Training / L. G. Shakhlina. — Kiev: Naukova Dumca, 2001. — 328 p.

Socha T. Female Sports (New Knowledge — New Methods of Training) / Teresa Socha. — Moscow: Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, 2002. — 203 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бобровник В. 2. Особливості формування технічної майстерності чоловіків і жінок у стрибку у висоту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. aрмакова — Х.: ХДАДМ (ХХП2), 2004. — 1 1. — С. 257—264.

Вілмор Дж. Х. Фізіологія людини / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костілл; пер. з англ. — К.: Олімп. л-ра, 2003. — 656 с.

Врублевский Е. П. Индивидуализация подготовки женщин в скоростно-силовых видах легкой атлетики : автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 “Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры” / Евгений Павлович Врублевский. — Волгоград: ВГАФК, 2008. — 56 с.

Гуськов С. И. Женщина. Физическая активность / С. И. Гуськов, В. А. Панков. — М.: Здоровье, 2000. — 260 с.

Миллер А. Особенности подготовки прыгуний с шестом / А. Миллер, В. Ягодин // Легкая атлетика. — 2003. — 1 5. — С. 22—23.

Олимпийский спорт / [В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова и др.]; под ред. В. Н. Платонова. — К.: Олимп. лит., 2009.— Т. 2. — 696 с.

Похоленчук Ю. Т. Оптимізація тренувального процесу спортсменок з метою підвищення спортивної майстерності та збереження здоров'я: автореф. дис. на соискание учен. степени д-ра пед. наук / Ю. Т. Похоленчук. — К., 1993. — 48 с.

Ровный А. С. Спортивная физиология / А. С. Ровный. — Х.: ХГИФК, 1997. — 230 с.

Солодков А. С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. — М.: Терра—Спорт, Олимпия Пресс, 2001. — 520 с.

Шахлина Л. Г. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин / Л. Г. Шахлина. — К.: Наук. думка, 2001. — 328 с.

Socha T. Female Sports (New Knowledge — New Methods of Training) / Teresa Socha. — Moscow: Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, 2002. — 203 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com