Гематологічні показники у спортсменів та рівень фізичної працездатності

А. В. Ковельська, О. М. Лисенко, З. А. Горенко, Б. Є. Очеретько

Анотація


Мета. Дослідити взаємозв’язки між основними показниками фізичної працездатності і гематологічними показниками у системі оцінки поточних змін функціонального стану організму спортсменів-аматорів. Методи. В умовах тесту з фізичним навантаженням із ступінчасто наростаючою потужністю оцінювали реакцію кардіореспіраторної системи на фізичні навантаження. Для класифікації клітин крові та визначення їх рівня, а також для визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті (МСН) і середнього об’єму еритроцита (MCV) використовували імпедансний метод. Рівень гемоглобіну (HGB) у периферичній крові визначали колориметричним методом. Результати. Виявлено зв’язок між основними показниками фізичної працездатності та деякими гематологічними показниками, зокрема HGB і МСН. Показано, що зменшення MCV є критерієм підвищення адаптованості організму до фізичного навантаження, а рівень фізичної працездатності залежить від віку спортсмена-аматора. Висновки. Отримані дані дозволять визначити рівень тренованості як спортсменів-початківців, так і осіб, які займаються оздоровчою фізичною культурою певний час, що, в свою чергу, дасть можливість формувати та корегувати режим фізичних навантажень різної енергетичної спрямованості з урахуванням потреб і можливостей організму спортсмена, а також спостерігати за динамікою змін функціональних показників організму


Ключові слова


спортсмени-аматори; фізична працездатність; максимальне споживання кисню; гематологічні показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramov, V.V. (2014). Fіzichna reabіlіtacіya, sportivna medicina [Physical rehabilitation, sports medicine]. V.V. Abramov, O.L. Smyrnova (Eds.). Dnіpropetrovs’k: ZHurfond [in Ukrainian].

Aulik, I.V. (1990). Opredelenie fizicheskoj rabotosposobnosti v klinike i sporte [Determination of physical workability in clinic and sports]. Moscow: Мeditsina [in Russian].

Biktimirova, A.A., Rylova, N.V., & Samoylov, A.S. (2014). Primenenie kardiorespiratornogo nagruzochnogo testirovaniya v sportivnoy meditsine [Application of cardiorespiratory exercise testing in sports medicine]. Prakticheskaya meditsina – Practical medicine, 3, 50-53 [in Russian].

Vikulov, A.D. (1997). Osnovy izmeneniy reologicheskikh svoystv krovi u cheloveka i zhivotnykh pri dolgovremennoy adaptatsii k myshechnym nagruzkam [Fundamentals of changes in rheological properties of blood in humans and animals with long-term adaptation to muscle loads]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Vikulov, A.D., Mel’nikov, A.A., & Osetrov, I.A. (2001). Reologicheskie svoystva krovi u sportsmenov [Rheological properties of blood in athletes]. Fiziologiya cheloveka – Human physiology, Vol. 27, 5, 124-132 [in Russian].

Vseobshhaya deklaraciya o bioetike i prava cheloveka [Universal Declaration on Bioethics and Human Rights]. Postanovlenie 18-go plenarnogo zasedaniya generalnoj konferencii YUNESKO ot 19.10.2005 g. – Decision of the 18th plenary meeting of the UNESCO General Conference of 19.10.2005. Retrieved from http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml.

Gridin, L.A., Bogomolov, A.V., & Kukushkin, Yu.A. (2011). Metodologicheskie osnovyi issledovaniya fizicheskoy rabotosposobnosti cheloveka [Мethodological bases of physical working capacity investigation]. Aktual’nyye problemy fizicheskoy i spetsial’noy podgotovki silovykh struktur – Actual problems of physical and special training of power structures, 1, 10-19 [in Russian].

Grishсhenko, N.A. (2001). Novyie podhodyi k otsenke kartinyi krovi u sportsmenov [New approaches to assessing the blood picture of athletes]. Sport: meditsina i zdorov’ye – Sport: medicine and health, 2, 46-51 [in Russian].

Gorenko, Z., Ocheretko, B., & Kovelska, A. (2017). Vzaеmozv’yazok pokaznikіv fіzichnoyi pratsezdatnosti ta komponentnogo skladu tila u sportsmeniv-amatoriv [Interconnection of indicators of physical performance and component body composition with athletes-lovers]. Slobozhanskiy naukovosportivniy vіsnik – Slobozhansky scientific and sports newsletter, 4(60), 22-27 [in Ukrainian].

Derzhavna cіlova socіalna programa rozvitku fіzichnoї kulturi і sportu na perіod do 2020 roku [State Target Social Program for the Development of Physical Culture and Sports for the period up to 2020]. Postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrayiny vіd 1 bereznya 2017 r. N 115 – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 1, 2017 No. 115. Retrieved from http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/115-2017-п. [in Ukrainian].

Kalinin, A.N. (2008). Osobennosti morfologicheskogo i belkovogo sostava krovi u vysokokvalifitsirovannyh sportsmenov, spetsializirujuschihsja v greble na bajdarkah i kano’e [Features of morphological and protein composition of blood in highly skilled athletes who specialize in canoeing and kayaking]. Candidate’s thesis. Krasnodar [in Russian].

Kononovich, V.G. (2013). Rozvytok fizychnoyi kul’tury i sportu v Ukrayini yak odyn z priorytetiv derzhavnoho upravlinnya [Development of physical culture and sports in Ukraine as one of the priorities of public administration]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya – Theory and practice of public administration, Iss. 2, 127-131 [in Ukrainian].

Kornackij, V.M., & Sіlantеva, O.V. (2013). Sertsevo-sudynni zakhvoryuvannya i shkidlyvi ekolohichni chynnyky [Cardiovascular diseases and harmful ecological factors]. Ukrayins’kyy kardiolohichnyy zhurnal – Ukrainian Cardiology Magazine, 3, 22-27 [in Ukrainian].

Kots, Y.M. (1998). Sportivnaja fiziologija [Sports physiology]. Moscow: Fizkul’tura i sport [in Russian].

Lelyavina, T.A., Semenova, E.S., Gizha, I.V. et al. (2012). Novyy podkhod k vydeleniyu fiziologicheskikh etapov mekhanizma energoobespecheniya vo vremya vozrastayushchey fizicheskoy nagruzki u zdorovykh lits i sportsmenov [A new approach to isolating the physiological stages of the energy supply mechanism during the increasing physical exertion of healthy individuals and athletes]. Uchenyye zapiski universitetata imeni P.F. Lesgafta – Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft, 4 (86), 77-86 [in Russian].

Lysenko, O.M. (2001). Vidminnosti maksymal’nykh aerobnykh mozhlyvostey sportsmeniv, zumovleni spryamovanistyu protsesu dovhostrokovoyi adaptatsiyi [Differences in maximum aerobic capacity of athletes due to the orientation of the process of long-term adaptation]. Fiziolichnyy zhurnal – Physio­logical journal, Vol. 47, 3, 80-89 [in Ukrainian].

Lysenko, E.N. (2008). Proyavleniye ustoychivosti reaktsiy kardiorespiratornoy sistemy u kvalifitsirovannykh sportsmenov v usloviyakh dostizheniya maksimal’nogo urovnya potrebleniya O2 [The manifestation of the stability of cardiorespiratory system reactions in qualified athletes in conditions of rea­ ching the maximum level of O 2 consumption]. Sportivnaya meditsina – Sports medicine, 1, 42-47 [in Russian].

Lysenko, O.M., Gorenko, Z.А., Kovelska, A.V., et al. (2017). Kryteriyi otsinky funktsional’noho potentsialu sportsmeniv z riznym stazhem sportyvnoyi pidhotovky [Criteria for the evaluation of the functional potential of athletes with a lengthy period of sports training]. Vіsnyk Cherkas’kogo unіversitetu – Herald of Cherkasy University, 1, 56-65 [in Ukrainian].

Makarova, G.A., & Loktev, S.A. (1990). Kartina krovi i funkcionalnoye sostoyaniye organizma sportsmenov [The picture of blood and the functional state of the body of athletes]. Krasnodar: KGIFK [in Russian].

Melnikov, A.A., & Vikulov, A.D. (2002). Vozrastnoy sostav eritrotsitov i reologicheskiye svoystva krovi u sportsmenov [Age composition of red blood cells and rheological properties of blood in athletes]. Fiziologiya cheloveka – Human physiology, Vol. 28, 2, 83-87 [in Russian].

Mishchenko, V.S., Pavlik, A.I., Savchin, S.I. et al. (1999). Funktsional’naya podgotovlennost’ kvalifitsirovannykh sportsmenov: podkhody k povysheniyu spetsializirovannosti otsenki i napravlennomu sovershenstvovaniyu [Functional preparedness of qualified athletes: approaches to increasing the specialization of evaluation and directed improvement]. Nauka v olim­ piyskom sporte. Spetsial’nyy vypusk – Science in the Olympic sport. Special issue, 61-69 [in Ukrainian].

Nazarenko, G.I. (2000). Klinicheskaya otsenka rezul’tatov laboratornykh issledovaniy [Clinical evaluation of laboratory results]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Nekhvyadovich, A.I., Budko, A.N., Petrova, Ye.E., & Pasyukevich, A.A. (2016). Differentsirovannyy podkhod k otsenke izmeneniya kartiny krovi v protsesse adaptatsii k trenirovochnym nagruzkam sportsmenok po gimnastike sportivnoy [A differentiated approach to assessing the change in the pattern of blood in the process of adaptation to athletic training exercises in sports gymnastics]. Prikladnaya sportivnaya nauka – Applied sports science, 1(3), 63-71 [in Russian].

Nikitenko, S.V. (2016). Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya fizychnoyu kulʹturoyu ta sportom v Ukrayini [Efficiency of public administration of physical culture and sports in Ukraine]. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya – Actual Problems of Public Administration, 1, 49-54 [in Ukrainian].

Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov’ya: Zakon Ukrayiny vid 19.11.92 No 2802-XII [Fundamentals of Ukrainian Health Care Legislation: Law of Ukraine of 19.11.92 No. 2802-XII]. Retrieved from http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page. [in Ukrainian].

Pavlov, V.I. (2010). Fiziologicheskiye zakonomernosti v traktovke dannykh uglublennogo meditsinskogo obsledovaniya sportsmena (na primere futbola) [Physiological patterns in the interpretation of the data of an in-depth medical examination of an athlete (on the example of football)]. Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].

Rebrova, O.Yu. (2002). Statisticheskij analiz meditsinskikh dannykh [Statistical analysis of medical data]. Moscow: Informpoligraf [in Russian].

Sakhanda, I.V., Nehoda, T.S., & Syatynya, M.L. (2015). Faktory ryzyku vynyknennya, struktura i dynamika rozvytku sertsevo-sudynnoyi zakhvoryuvanosti naselennya Ukrayiny [Risk factors of origin, structure and dynamics of development of cardiovascular morbidity of the population of Ukraine]. Liky Ukrayiny plyus – Medicines of Ukraine plus, 4(25), 116-118 [in Ukrainian].

Taminova, I.F., Garganeyeva, N.P., & Vorozhtsova, I.N. (2008). Otsenka aerobnogo energoobrazovaniya i urovnya fizicheskoy rabotosposobnosti po rezul’tatam veloergometrii u vysokokvalifitsirovannykh sportsmenov s raznoy napravlennost’yu trenirovochnogo protsessa [Estimation of aerobic energy formation and the level of physical working capacity according to the results of veloergometry in highly skilled athletes with a different orientation of the training process]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal – Siberian Medical Journal, 2, 65-69 [in Russian].

Eticheskiye printsipy provedeniya meditsinskikh issledovaniy s uchastiyem cheloveka v kachestve sub’yekta: khel’sinskaya deklaratsiya Vsemirnoy meditsinskoy assotsiatsii [Ethical principles of medical research involving human subjects: the Helsinki Declaration of the World Medical Association]. Klinicheskaya informatika i Telemedicina. Normativno-pravovaya baza – Clinical Informatics and Telemedicine. Legal and regulatory framework, Vol. 10, Iss. 11, 119-122 [in Ukrainian].

Global Recommendations on Physical Activity for Health (2010). Geneva: World Health Organization. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK305057/

McMillan, K., Helgerud, J., Macdonald, R., & Hoff Br., J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. J. Sports Med., 39, 273-277.

Musumeci, G., Aiello, F.C., Szychlinska, M.A. et al. (2015). Osteoarthritis in the XXIst century: risk factor sand behaviours that in fluence disease onset and progression. Int. J. Mol. Sci., 16, 6093-6112.

Stewart, J., Manmathan, G., & Wilkinson, P. (2017). Primary prevention of cardiovascular disease: A review of contemporary gui dance and literature. JRSM Cardiovasc Dis., 6, 1-9.

World medical association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research in volving human subjects (2013). JAMA, 310(20), 21912194.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамов В. В. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник для студ. вищих мед. навч. закл. / В. В. Абрамов [та ін.]; за ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2014. – 456 с.

Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И. В. Аулик. – 2-е изд. – М.: Медицина, 1990. – 192 с.

Биктимирова А. А. Применение кардиореспираторного нагрузочного тестирования в спортивной медицине / А. А. Биктимирова, Н. В. Рылова, А. С. Самойлов // Практ. медицина. – 2014. – No 3. – С. 50– 53.

Викулов А. Д. Основы изменений реологических свойств крови у человека и животных при долговременной адаптации к мышечным нагрузкам: автореф. дис. докт. биол. наук / А. Д. Викулов. – М., 1997. – 35 с.

Викулов А. Д. Реологические свойства крови у спортсменов / А. Д. Викулов, А. А. Мельников, И. А. Осетров // Физиология человека. – 2001. – Т. 27, No 5. – С. 124–132.

Всеобщая декларация о биоэтике и права человека: Постановление 18-го пленарного заседания генеральной конференции ЮНЕСКО от 19.10.2005 г. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/bioethics_and_hr.shtml.

Гридин Л. А. Методологические основы исследования физической работоспособности человека / Л. А. Гридин, А. В. Богомолов, Ю. А. Кукушкин // Акт. пробл. физ. и спец. подготовки силовых структур. – 2011. – No 1. – С. 10–19.

Грищенко Н. А. Новые подходы к оценке картины крови у спортсменов / Н. А. Грищенко // Спорт: медицина и здоровье. – 2001. – No 2. – С. 46–51.

Горенко З. Взаємозв’язок показників фізичної працездатності та компонентного складу тіла у спортсменів-аматорів / З. Горенко, Б. Очеретько, А. Ковельська // Слобожан. наук.-спорт. вісн. – 2017. – No 4(60). – С. 22–27.

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. No 115. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/115-2017-п.

Калинин А. Н. Особенности морфологического и белкового состава крови у высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ: дис. канд. биол. наук / А. Н. Калинин. – Краснодар, 2008. – 115 с.

Кононович В. Г. Розвиток фізичної культури і спорту в Україні як один з пріоритетів державного управління / В. Г. Кононович // Теорія та практика держ. управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 127–131.

Корнацький В. М. Серцево-судинні захворювання і шкідливі екологічні чинники / В. М. Корнацький, О. В. Сілантьєва // Укр. кардіол. журн. – 2013. – No 3. – С. 109–116.

Коц Я. М. Спортивная физиология: учебник для институтов физ. культуры / Я. М. Коц. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 240 с.

Новый подход к выделению физиологических этапов механизма энергообеспечения во время возрастающей физической нагрузки у здоровых лиц и спортсменов / Т. А. Лелявина, Е. С. Семенова, И. В. Гижа и др. // Учен. зап. ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2012. – No 4 (86). – С. 77–86.

Лисенко О. М. Відмінності максимальних аеробних можливостей спортсменів, зумовлені спрямованістю процесу довгострокової адаптації / О. М. Лисенко // Фізіол. журн. – 2001. – Т. 47, No 3. – С. 80–89.

Лысенко Е. Н. Проявление устойчивости реакций кардиореспираторной системы у квалифицированных спортсменов в условиях достижения максимального уровня потребления О 2 / Е. Н. Лысенко // Спорт. медицина. – 2008. – No 1. – С.42–47.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

----------------------------------------------

ISSN:1992-7894 (друк)
ISSN: 1992-9285 (інтернет)

Адреса редакції: 03150, м. Київ-150, вул. Фізкультури, 1.
Довідка: тел.: +38(044) 287-65-20;
факс: +38(044) 287-65-20;
моб.: +38(067) 724-48-23; +38(050) 067-64-13;
е-mail: sportmedkafedra@gmail.com, sportmedicine.ua@gmail.com